Badanie aktywności wirusobójczej środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym

Evaluation of virucidal activity of disinfectants used in the medical area

Agnieszka Trzcińska

Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Agnieszka Trzcińska
Zakład Wirusologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
Tel.: 22 542 12 30, Fax: 22 542 13 85,

Wpłynęło: 02.10.2019
Zaakceptowano: 04.11.2019
Opublikowano on-line: 09.12.2019

Cytowanie / Citation

Trzcińska A. Badanie aktywności wirusobójczej środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(5):241–248.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/5/Z2019037

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Proces dezynfekcji jest niezbędnym elementem zwalczania zakażeń wirusowych, a jego celem jest zapobieganie występowaniu zakażeń oraz ich szerzeniu się m.in. w placówkach medycznych. Zadaniem procesu dezynfekcji jest wyeliminowanie lub redukcja drobnoustrojów do takiego poziomu, by zdezynfekowany obiekt nie był źródłem zakażenia tymi drobnoustrojami. Aby osiągnąć pożądany wynik dezynfekcji, należy zastosować środek dezynfekcyjny spełniający szereg określonych kryteriów, w tym posiadać szeroki zakres aktywności obejmujący bakterie, grzyby, prątki, wirusy. Precyzyjne i rzetelne określenie zakresu aktywności wirusobójczej środka dezynfekcyjnego wymaga wyboru i zastosowania prawidłowej, dobrze zaprojektowanej metodyki badania. W artykule omówiono metodykę badań aktywności wirusobójczej produktów stosowanych w obszarze medycznym, zawartą w dostępnych obecnie normach fazy 2, etapu 1 oraz fazy 2, etapu 2.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, wirusy, badanie aktywności wirusobójczej

Abstract:
The disinfection process is an important element of eradication of viral infections.
The purpose of disinfection is both to prevent the occurrence and spread of infections, among others in medical facilities. The task of the disinfection process is to eliminate or reduce microorganisms to such a level that the object that was subjected to disinfection is no longer a source of infection with these microorganisms. To achieve the desired result of the disinfection procedure, the disinfectant used must meet a number of specific criteria, including a wide range of activity including bacteria, fungi, mycobacteria, viruses. A precise and reliable determination of the range of the virucidal activity of the disinfectant is closely related to the selection of a correct, well-designed test methodology. The article discusses the methodology for testing the virucidal activity of products used in the medical field described in the currently available phase 2/step 1 and phase 2/step 2 standards.

Key words: disinfection, viruses, virucidal activity testing

 1. Rutala WA, Weber DJ; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities. CDC, 2008, update: May 2019 (www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/).
 2. Eggers M. Infectious disease management and control with povidone iodine. Infect Dis Ther 2019;8(4):581–593. doi: 10.1007/s40121-019-00260-x
 3. Kampf G. Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection. J Hosp Infect 2018;98(4):331–338. doi: 10.1016/j.jhin.2017.08.025
 4. Rutala WA, Weber DJ. Disinfection and sterilization: an overview. Am J Infect Control 2013;4(Suppl. 5):S2–S5. doi: 10.1016/j.ajic.2012.11.005
 5. Rutala WA, Weber DJ. Selection of the ideal disinfectant. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35(7):855–865. doi: 10.1086/676877.
 6. World Health Organization and Pan American Health Organization. Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities, 2016. (dostęp 10.2019) www.who.int/infection-prevention/publications/decontamination/en/.
 7. Sattar SA. Hierarchy of susceptibility of viruses to environmental surface disinfectants: a predictor of activity against new and emerging viral pathogens. J AOAC Int 2007;90(6):1655–1658.
 8. Trzcińska A. Dezynfekcja przeciwwirusowa w obszarze medycznym. Post Mikrobiol 2019;58(1):101–110. doi: 10.21307/PM-2019.58.1.101
 9. Röhm-Rodowald E, Jakimiak B. Podstawa doboru preparatów dezynfekcyjnych – ocena ich skuteczności działania (dostęp 10.2019) sterylizacja.org.pl/Dobor_preparatow_dezynfekcyjnych_Ewa_Rodowald.pdf).
 10. PN-EN 14885:2019-01 (wersja angielska) Chemical disinfectants and antiseptics – Application of European standards for chemical disinfectants and antiseptics; (wersja polska) Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Zastosowanie norm europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.
 11. PN-EN 14476+A2:2019-08 (wersja angielska) Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area – Test method and requirements (phase 2/step 1); (wersja polska) Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym – Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 1).
 12. PN-EN 16777:2019-01 (wersja angielska) Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area – Test method and requirements (phase 2/step 2); (wersja polska) Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego – Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2).
 13. PN-EN 17111:2018-12 (wersja angielska) Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative carrier test for the evaluation of virucidal activity for instruments used in the medical area – Test method and requirements (phase 2, step 2); (wersja polska) Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa nośnikowa metoda określania działania wirusobójczego do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym – Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2).
 14. Rabenau HF, Rapp I, Steinmann J. Can vaccinia virus be replaced by MVA virus for testing virucidal activity of chemical disinfectants? BMC Infect Dis 2010;10:185. doi: 10.1186/1471-2334-10-185
 15. Verheust C, Goossens M, Pauwels K i wsp. Biosafety aspects of modified vaccinia virus Ankara (MVA)-based vectors used for gene therapy or vaccination. Vaccine 2012;30(16):2623–2632. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.02.016.
 16. Siddharta A, Pfaender S, Vielle NJ i wsp. Virucidal activity of World Health Organization-recommended formulations against enveloped viruses, including Zika, Ebola and emerging Coronaviruses. J Infect Dis 2017;215(6):902–906. doi: 10.1093/infdis/jix046.
 17. Steinmann J, Becker B, Bischoff B i wsp. Virucidal activity of Formulation I of the World Health Organization’s alcohol-based handrubs: impact of changes in key ingredient levels and test parameters. Antimicrob Resist Infect Control 2013;2(1):34. doi: 10.1186/2047-2994-2-34.
 18. Boyce JM. Alcohols as surface disinfectants in healthcare settings. Infect Control Hosp Epidemiol 2018;39(3):323–328. doi: 10.1017/ice.2017.301.
 19. Rabenau HF, Steinmann J, Rapp I i wsp. Evaluation of a virucidal quantitative carrier test for surface disinfectants. PLoS One 2014;9(1):e86128. doi: 10.1371/journal.pone.0086128.
 20. Ionidis G, Hübscher J, Jack T i wsp. Development and virucidal activity of a novel alcohol-based hand disinfectant supplemented with urea and citric acid. BMC Infect Dis 2016;16:77. doi: 10.1186/s12879-016-1410-9
 21. Becker B, Brill FHH, Todt D i wsp. Virucidal efficacy of peracetic acid for instrument disinfection. Antimicrob Resist Infect Control 2017;6:114. doi: 10.1186/s13756-017-0271-3
 22. Eggers M, Koburger-Janssen T, Ward LS i wsp. Bactericidal and virucidal activity of povidone-iodine and chlorhexidine gluconate cleansers in an in vivo hand hygiene clinical simulation study. Infect Dis Ther 2018;7(2):235–247. doi: 10.1007/s40121-018-0202-5.
 23. Becker B, Henningsen L, Paulmann D i wsp. Evaluation of the virucidal efficacy of disinfectant wipes with a test method simulating practical conditions. Antimicrob Resist Infect Control 2019;8:121. doi: 10.1186/s13756-019-0569-4.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.