Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia u płodu – opis przypadku

Fetal complete heart block – case report

Weronika Albrzykowska, Krzysztof Preis

Klinika Położnictwa Katedry Perinatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Weronika Albrzykowska
Klinika Położnictwa
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Kliniczna 1a, 80-402 Gdańsk
Tel.: 58 349 34 45

Wpłynęło: 08.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 16.11.2018

Cytowanie

Albrzykowska W. Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia u płodu – opis przypadku. Postępy Neonatologii 2018;24(2):153–156.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018016

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Wrodzony blok przedsionkowo-komorowy III stopnia jest rzadką chorobą, występuje z częstością 1:15 000–1:20 000 żywych urodzeń. Charakteryzuje się utrwaloną u płodu bradykardią, mogącą doprowadzić do niewydolności krążenia i obrzęku płodu. W pracy przedstawiono przypadek całkowitego bloku serca u płodu. Opisano objawy, przebieg ciąży, metody diagnostyczne oraz zastosowane leczenie.

Słowa kluczowe: wrodzony blok serca, bradycardia, noworodek

Abstract:
Fetal congenital heart block is a rare disorder which occurs in 1:15 000–1:20 000 live births. Fetal bradycardia is the main symptom which may cause fetal cardiac failure, including fetal hydrops. In this report, a case of fetal congenital AV heart block was described. Symptoms of the disease, course of pregnancy, diagnostic methods and introduced treatment were described..

Key words: congenital heart block, bradycardia, newborn

  1. Bręborowicz GH. Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2006.
  2. Respondek-Liberska M, Żarkowska A, Oszukowski P, Krasomski G, Wilczyński J, Gulczyńska E, Sysa A, Tchórzewski H. Zasady postępowania w bloku całkowitym serca płodu opracowane przez zespół specjalistów Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Polski Przegląd Kardiologiczny 2007;9(6):423–427.
  3. Lindsey JM, Hunter E. Atrioventricular block during fetal life. J Saudi Heart Assoc 2015;27(3):164–178 [doi: 10.1016/j.jsha.2014.07.001].
  4. Szymakiewicz-Dangel J. Kardiologia płodu. Zasady diagnostyki i terapii. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2007.
  5. Respondek-Liberska M. Echokardiografia i kardiologia płodu. MAKmed, Gdańsk 1998.
  6. Haponiuk I, CHojnicki M, Szofer-Sendrowska A i wsp. „Planned” permanent pacemaker implantation in one-day-old newborn after prenatal diagnosis of congenital complete atrioventricular heart block. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2014;11(1):76–78 [doi: 10.5114/kitp.2014.41937].

Nie zgłoszono.