Zeszyt 2, 2019

Analiza retrospektywna opisów radiogramów klatki piersiowej noworodków – doświadczenia własne

Retrospective analysis of neonatal chest X-ray reports – own experience

Piotr Nowak, Diana Martonik, Ewa Pasieka

Postępy Neonatologii 2019;25(2):67–75

Wstęp. W okresie noworodkowym następuje adaptacja do życia pozamacicznego. W związku z zachodzeniem licznych zmian morfologicznych i czynnościowych młode organizmy są bardziej narażone na działanie promieniowania jonizującego. Dlatego radiografię w tej grupie pacjentów należy wykonywać jedynie w razie klinicznej konieczności, po wyczerpaniu metod niezwiązanych z narażeniem radiacyjnym. Dobra jakość obrazu rentgenowskiego jest warunkiem celnej interpretacji. Raport radiologa musi się cechować rzetelnością, tak aby klinicysta otrzymał odpowiedź na pytania stawiane w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Cel. Celem pracy była analiza retrospektywna opisów radiogramów klatki piersiowej, wykonanych u noworodków. Materiały i metody. Analizie retrospektywnej poddano 220 opisów radiogramów klatki piersiowej noworodków. Zdjęcia rentgenowskie wykonano przewoźnym aparatem rentgenowskim w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dane zbierano w dwóch etapach. Po zebraniu połowy opisów odbyła się w ramach cyklicznego spotkania techników elektroradiologii i lekarzy radiologów prelekcja, której celem było przypomnienie zasad wykonywania zdjęć rentgenowskich noworodków oraz kluczowych punktów ich interpretacji. Zebrane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 13.1. Za poziom istotności przyjęto p=0,05. Wyniki. W 38 przypadkach (17,27%) uznano, że cień środkowy jest w granicach normy. Określenia stanu cienia środkowego brakowało w 147 opisach (66,82%). Zachyłki przeponowo-żebrowe zostały określone jako obustronnie wolne w 71 opisach (32,27%), natomiast jednostronnie wolne w sześciu (2,73%). Brak określenia stanu kątów przeponowo-żebrowych stwierdzono w 143 opisach (65%). Pola płucne bez zmian ogniskowych opisano w 21 przypadkach (9,55%). Najczęstszą zmianą patologiczną było zmniejszenie się przejrzystości obu pól płucnych (n=92; 41,82%). W 34 opisach (15,45%) stan pół płucnych nie został określony. W pierwszym etapie brakiem symetrii charakteryzowało się 78 radiogramów (70,91%), natomiast w drugimi było 68 zdjęć niesymetrycznych (61,82%). Różnica liczby zdjęć symetrycznych w obydwu grupach nie okazała się istotna statystycznie (p=0,15). Wnioski. Analizowane opisy narracyjne cechują się znaczną zmiennością potwierdzenia wykonania oceny poszczególnych obszarów radiogramu. Więcej niż połowa radiogramów klatki piersiowej noworodków została opisana jako niesymetryczna. Przeprowadzone szkolenie zmniejszyło udział zdjęć niesymetrycznych w analizowanym materiale o dziewięć punktów procentowych.

Praktyczne umiejętności ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych w zakresie resuscytacji noworodka

Practical newborn life support skills among paramedics, nurses and midwives

Zuzanna Owsiańska, Marta Szymankiewicz-Bręborowicz, Tomasz Szczapa

Postępy Neonatologii 2019;25(2):77–80

Cel. Ocena praktycznych umiejętności ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych w zakresie resuscytacji noworodka oraz ich zgodności z aktualnymi wytycznymi ERC. Materiał i metody. Badani wykonywali czynności resuscytacyjne na fantomie Resusci Baby QCPR z użyciem worka samorozprężalnego i maski twarzowej. Do oceny wybranych parametrów użyto urządzenia Skill Guide (Laerdal Norwegia). Badanie zostało zarejestrowane kamerą cyfrową, następnie nagrania poddano dokładnej analizie. Wyniki. Sumaryczne wyniki uzyskane przez pielęgniarki i położne (średnio 60%) były nieco wyższe niż osiągnięte przez ratowników medycznych (średnio 50%), lecz nie były to różnice istotne statystycznie. Należy podkreślić, że żadna z badanych osób nie wykonała prawidłowo wszystkich elementów badania. Osoby badane najlepiej poradziły sobie z uzyskaniem drożności dróg oddechowych (92%) oraz stabilizacji i uszczelnienia maski twarzowej (100%). Podobnie wypadła ocena prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej (ratownicy medyczni 92%, pielęgniarki i położne 85%). Największą trudność sprawiło prawidłowe wykonanie pięciu oddechów rozprężających płuca noworodka (ratownicy medyczni 15%, pielęgniarki i położne 50%). Wnioski. Poziom praktycznych umiejętności pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych w zakresie resuscytacji noworodka nie był satysfakcjonujący, co potwierdza rolę regularnych szkoleń, uwzględniających aspekty praktyczne

Aktualne zalecenia dotyczące karmienia naturalnego noworodków urodzonych przedwcześnie z uwzględnieniem wzmacniania mleka kobiecego

Current recommendations regarding the natural nutrition of premature newborns including fortification of human milk

Barbara Królak-Olejnik, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Igor Olejnik

Postępy Neonatologii 2019;25(2):81–87

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia noworodków i niemowląt, także chorych i urodzonych przedwcześnie. Często jednak na oddziale intensywnej terapii i patologii noworodka pacjent jest karmiony odciągniętym mlekiem własnej mamy za pomocą sondy. Natomiast w początkowym okresie stymulacji laktacji, a także jeśli są przeciwwskazania lub stan matki uniemożliwia pozyskiwanie mleka, zaleca się stosowanie mleka kobiecego z Banku. Dawczyniami najczęściej są kobiety w okresie stabilnej laktacji, wielokrotnie rodzące w terminie porodu. Niestety, mleko kobiet, które urodziły przedwcześnie, a tym bardziej w terminie porodu, nie zapewnia wystarczającej ilości składników odżywczych, zwłaszcza dla noworodków ekstremalnie niedojrzałych, urodzonych przedwcześnie. Podstawowym celem terapii żywieniowej jest prawidłowe wzrastanie i rozwój. Zatem wzmacnianie mleka kobiecego (HM) powinno być dostosowane do potrzeb żywieniowych każdego noworodka. Jak wzmacniać mleko, kiedy rozpocząć i zakończyć, co monitorować? W pracy omówiono wzmacniacze mleka kobiecego stosowane na świecie oraz dostępne w Polsce, a także metody wzmacniania. Przedstawiono najnowsze badania i dokonano przeglądu literatury w tej dziedzinie. W podsumowaniu zaprezentowano aktualne rekomendacje w tym zakresie.

Zastosowanie i rola szczepu Lactobacillus rhamnosuss GG u noworodków

The use and role of Lactobacillus rhamnosuss GG strain in newborns

Iwona Sadowska-Krawczenko

Postępy Neonatologii 2019;25(2):89–93

Coraz więcej danych naukowych wykazuje istotny wpływ wczesnej kolonizacji drobnoustrojami, nawet w okresie prenatalnym, na całe życie osobnicze człowieka. Jednym z czynników modyfikujących mikrobiotę są probiotyki, w tym Lactobacillus rhamnosuss GG (LGG). W artykule omówiono aktualne dane z piśmiennictwa na temat zastosowania LGG u noworodków.

MFGM – ważna struktura, o szczególnym znaczeniu dla rozwoju dzieci z niską masą urodzeniową i urodzonych przez cesarskie cięcie

MFGM – a structure of great importance for development of low birth weight infants and infants delivered by cesarean section

Dariusz Gruszfeld

Postępy Neonatologii 2019;25(2):95–101

Mleko matki dostarcza niemowlęciu składników odżywczych niezbędnych do jego prawidłowego wzrostu i rozwoju, stanowiąc złoty standard karmienia w pierwszym roku życia. Jednym z głównych składników kobiecego pokarmu są tłuszcze, które stanowią podstawowe źródło energii i materiałów budulcowych dla szybko rosnącego organizmu, dostarczając kluczowych dla prawidłowego rozwoju niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Frakcja tłuszczów mleka matki jest wydzielana w postaci kuleczek otoczonych potrójną warstwą fosfolipidową (ang. milk fat globule membrane – MFGM), bogatą w białka, cholesterol, złożone lipidy i inne substancje bioaktywne. Najnowsze wyniki badań wskazują, że MFGM i jej składniki mogą warunkować różnice w tempie wzrostu i rozwoju dzieci karmionych piersią i mlekiem modyfikowanym. Korzyści płynące z suplementacji MFGM mogą być szczególnie istotne dla dzieci z małą masą urodzeniową. MFGM wywiera korzystny wpływ na rozwój ośrodkowego układu nerwowego i jelit oraz wspomaga odporność niemowląt. Wzbogacenie mleka modyfikowanego w MFGM lub jej składniki może prowadzić do szybszego rozwoju neurobehawioralnego wcześniaków oraz normalizacji ich mikroflory jelitowej. W modelu zwierzęcym MFGM hamuje procesy zapalne i poprawia integralność ścian jelita, przyczyniając się do zmniejszania częstości występowania martwiczego zapalenia jelit i łagodząc przebieg choroby. Pozytywny wpływ MFGM i jej składników na mikroflorę układu pokarmowego może mieć kluczowe znaczenie dla niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie, u których obserwuje się mniej zróżnicowaną florę jelitową niż u dzieci urodzonych drogami natury.

Dysbioza przewodu pokarmowego noworodka. Stosowanie probiotyków we wczesnej kolonizacji przewodu pokarmowego u noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie

Gut dysbiosis in newborns. Probiotics in prevention of gut dysbiosis in the newborns delivered by Caesarean section

Joanna Hurkała

Postępy Neonatologii 2019;25(2):103–107

Mikrobiota przewodu pokarmowego odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia organizmu gospodarza. Wczesna kolonizacja przewodu pokarmowego noworodka zależy od wielu czynników, takich jak: sposób porodu, rodzaj spożywanego pokarmu, wiek płodowy. Dysbioza przewodu pokarmowego może się przyczyniać do rozwoju wielu schorzeń, w tym immunologicznych i alergicznych. Grupą szczególnie narażoną na zaburzenia kolonizacji przewodu pokarmowego są noworodki urodzone za pomocą cięcia cesarskiego.

O toksoplazmozie wrodzonej raz jeszcze…

About congenital toxoplasmosis again…

Marta Baryła, Jolanta Warzycha, Agata Janta, Marian Halkiewicz

Postępy Neonatologii 2019;25(2):109–113

Wrodzona toksoplazmoza jest wynikiem pierwotnego zarażenia pierwotniakiem Toxoplasma gondii kobiety ciężarnej w trakcie trwania ciąży. Zależność między czasem zarażenia płodu a zmianami klinicznymi jest odwrotnie proporcjonalna: im starszy płód, tym ryzyko zarażenia większe, natomiast nasilenie zmian chorobowych mniejsze lub bezobjawowe w okresie noworodkowym. Symptomy ujawniają się w późniejszym życiu w postaci: zaburzeń wzroku, słuchu, objawów neurologicznych, opóźnienia psychomotorycznego. Edukacja kobiet w ciąży o drogach zarażenia to pierwsza linia obrony. Następnie są konieczne systematyczne badania serologiczne ciężarnych, umożliwiające wczesne wykrycie zarażenia pierwotnego i zastosowanie leczenia, które poprawia rokowanie u dzieci zarażonych wewnątrzmacicznie. Końcowym etapem powinien być dokładny wywiad oraz analiza kart ciąży jako tzw. ostatnie sito. Te narzędzia są w naszych rękach, możemy dzięki nim ograniczyć występowanie tej ciężkiej choroby.

Dźwięk na oddziale intensywnej terapii i jego wieloaspektowy wpływ na rozwój noworodka

Sound environment in the intensive care unit and its multifaceted influence on the development of the newborn infant

Izabela Lehman, Barbara Królak-Olejnik

Postępy Neonatologii 2019;25(2):115–123

Rozwój narządu słuchu rozpoczyna się w pierwszym trymestrze ciąży i przebiega wieloetapowo. W jamie macicy płód, odbierając liczne bodźce akustyczne ze środowiska zewnątrz- i wewnątrzmacicznego, podlega stymulacji dźwiękowej. Percepcja dźwiękowa rozpoczynająca się już w życiu płodowym daje podstawę do prawidłowego rozwoju mowy i zdolności językowych w okresie postnatalnym. Ochronne środowisko wewnątrzmaciczne umożliwia stopniowe dojrzewanie narządu słuchu. Komórki włochate w narządzie Cortiego są szczególnie wrażliwe i podatne na uszkodzenia pod wpływem różnych bodźców akustycznych pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Poród przedwczesny znacznie zaburza prawidłowy rozwój narządu słuchu. Hałas może prowadzić do uszkodzenia słuchu, zwłaszcza u noworodków urodzonych przedwcześnie. Noworodki, szczególnie wcześniaki, są pozbawione biologicznie znajomych dźwięków o niskim natężeniu i częstotliwości, natomiast odbierają bodźce pochodzące z głośnego i nieprzewidywanego środowiska szpitalnego. U wcześniaków narażonych na hałas dochodzi do zaburzeń homeostazy procesów fizjologicznych oraz zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, odpowiadających za nieprawidłowy rozwój poznawczy oraz ograniczenie umiejętności językowych. Pozytywne doświadczenia słuchowe w postaci dźwięków znanych z życia wewnątrzmacicznego są niezwykle istotne dla procesu rekonwalescencji oraz rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie. Stymulacja dźwiękami podobnymi do tych, które te dzieci odbierały w okresie płodowym, chroni je przed niekorzystnym wpływem bodźców akustycznych występujących w środowisku zewnętrznym. Działalność związana z opieką medyczną jest głównym źródłem hałasu na oddziałach intensywnej terapii noworodkowej. Niezbędne jest przestrzeganie przez wszystkich pracowników wewnętrznych zaleceń, które mają na celu redukcję złych nawyków oraz egzekwowanie prawidłowego postępowania.

Resuscytacja – połączenie umiejętności personelu z wykorzystaniem aparatury medycznej

Resuscitation – combined application of professional knowledge and medical equipment

Małgorzata Majcherczyk, Iwona Maruniak-Chudek

Postępy Neonatologii 2019;25(2):125–133

Resuscytacja pourodzeniowa noworodka jest zdarzeniem nagłym, a jakość prowadzonych działań decyduje o życiu i zdrowiu dziecka, dlatego przygotowanie merytoryczne personelu medycznego musi być doskonałe. Wiele metod stabilizacji pacjenta wymaga zastosowania przyrządów medycznych, a nawet aparatury specjalistycznej, w związku z tym szpital powinien taki sprzęt posiadać, personel zaś musi znać zasady jego właściwego użytkowania. Ten element „wiedzy technicznej” jest we współczesnej neonatologii coraz bardziej obecny i równie ważny jak wiedza i doświadczenie konieczne w decyzjach „bezprzyrządowych”. W poniższym opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty pracy ze sprzętem stosowanym w trakcie czynności resuscytacyjnych i stabilizujących.Zwrócono uwagę na rolę, jaką aparatura medyczna odgrywa na poszczególnych etapach resuscytacji, w kontekście patofizjologii niewydolności krążeniowo-oddechowej. Zadowalający wynik działań medycznych jest sumą wiedzy personelu, umiejętności wykonania procedur oraz znajomości urządzeń w miejscu pracy.

Cytopatia mitochondrialna – opis przypadku

Mitochondrial cytopathy – case report

Anna Dąbrowska, Barbara Sobolewska-Nowakowska, Ewa Gulczyńska

Postępy Neonatologii 2019;25(2):135–138

Cytopatie mitochondrialne stanowią grupę chorób wynikających z uszkodzenia mitochondrialnego (mtDNA) oraz jądrowego DNA komórki. Najczęstszym typem dziedziczenia jest typ matczyny. W pracy przedstawiono przypadek cytopatii mitochondrialnej u noworodka. Opisano objawy, przebieg ciąży oraz metody leczenia.

Artykuł reklamowy

Akustyka wnętrz w szpitalach

Mikołaj Jarosz, Ecophon Saint-Gobain

Hałas na oddziałach intensywnej terapii noworodka jest powszechną uciążliwością w polskich szpitalach, co potwierdza fakt, że aż 80% pracowników tych oddziałów uważa ten problem za istotny i wymagający szczególnej uwagi. Badania naukowe wykazują niekorzystny wpływ hałasu na samopoczucie, stan zdrowia i rozwój noworodków, a dotyczy to szczególnie wcześniaków. Określając źródła hałasu na OIOM-ach, zwykle wymienia się specjalistyczny sprzęt medyczny, wentylację mechaniczną, hałas wiążący się z niezbędnymi procedurami medycznymi czy po prostu czasami niefrasobliwe zachowanie personelu. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że za poziom dźwięku w szpitalnych pomieszczeniach w dużym stopniu odpowiada ich wykończenie.

Rok 2019

Rok 2018