Zakażenia XXI wieku to oficjalne recenzowane czasopismo Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, na łamach którego publikowane są prace naukowe dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, będących nieustająco wyzwaniem klinicznym w XXI wieku.

Główne treści obejmują oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych; opisy przypadków, dokumentujące postępowanie dla szczególnych przypadków klinicznych; artykuły przeglądowe upowszechniające istniejący stan wiedzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa światowego; komentarze i listy do redakcji w tym polemiczne; sprawozdania z konferencji oraz inne zaakceptowane do publikacji przez Redakcję.

prof. dr hab, n med. Małgorzata Bulanda

Redaktor Naczelny

Wersja pierwotna: forma drukowana.
Nakład: 3000 egz. ISSN 2544-9400

ARCHIWUM

Zgłoszone prace publikowane są w trybie „ahead of print”.

Publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedza publikację w wersji drukowanej pisma.

Oficjalne Pismo Naukowe

Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

Rada Naukowa

Ewa Bernatowska » Warszawa
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat » Warszawa
Petra Gastmeir » Hannover
Stefania Giedrys-Kalemba » Szczecin
Andrzej Gładysz » Wrocław
Eugenia Gospodarek » Bydgoszcz
Piotr. B. Heczko » Kraków
Jacek Juszczyk » Poznań

Hans Kolmos » Odense
Vladimir Krćmery » Bratislava
Andrzej Kübler » Wrocław
Ryszard Marciniak » Poznań
Anna Przondo-Mordarska » Wrocław
Jadwiga Snarska » Olsztyn
Jerzy Szczapa » Poznań
Andrzej Szkaradkiewicz » Poznań