Zeszyt 3, 2018

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2018 Polskiej Grupy Ekspertów HCV

Recommendations for the treatment of viral hepatitis C in 2018 by Polish Group of Experts for HCV

Polska Grupa Ekspertów HCV: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Jacek Juszczyk, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz

Zakażenia XXI wieku. 2018;1(3):105–113.

Głównym celem terapii zakażeń HCV jest eliminacja wiremii, co w konsekwencji powoduje zatrzymanie lub regresję zmian chorobowych w wątrobie, blokując progresję do kolejnych następstw historii naturalnej. Redukuje to ponadto ryzyko generowania dalszych zakażeń. Każda osoba zakażona HCV powinna mieć dostęp do terapii lub reterapii lekami przeciwwirusowymi (DAA), co dotyczy również dzieci po 12. roku życia. Rekomendacje przedstawiają zasady diagnozowania i leczenia zakażeń HCV, wyróżniając takie stany kliniczne, jak nefropatia, koinfekcje HBV i HIV, niewydolność wątroby oraz pacjentów w okresie okołoprzeszczepowym. W rekomendacjach tradycyjnie uwzględniono wszystkie zarejestrowane leki anty-HCV, mimo że niektóre z nich ciągle oczekują na wprowadzenie do programów lekowych NFZ. Należy pamiętać o ryzyku interakcji leków DAA z lekami przyjmowanymi wcześniej przez chorego.

Zakażenia grzybicze na oddziale intensywnej terapii – empiryczne stosowanie echinokandyn u chorych z kałowym zapaleniem otrzewnej może dwukrotnie poprawiać przeżywalność

Fungal Infections in the Intensive Care Unit – empiric therapy with echinocandins in patients with faecal peritonitis may improve
the survival rate twofold

Małgorzata Symonides, Irena Kruczyk, Tomasz Olesiński, Angelika Bzowska

Zakażenia XXI wieku. 2018;1(3):115–119.

W obliczu narastania zachorowalności na nowotwory jelita grubego szczególnie istotne staje się zwiększenie bezpieczeństwa leczenia tej choroby. Leczenie chirurgiczne, choć najskuteczniejsze, wiąże się z istotnymi powikłaniami, z których najcięższe to rozejście się zespolenia powikłane kałowym zapaleniem otrzewnej przebiegającym z niewydolnością wielonarządową. Materiał i Metody: W OIT Centrum Onkologii w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2017 roku leczono 68 chorych we wstrząsie septycznym z powodu kałowego zapalenia otrzewnej w przebiegu nieszczelności zespoleń jelitowych wykonywanych podczas operacji nowotworów jelita grubego, mięsaków oraz nowotworów ginekologicznych. Wszyscy przyjmowani byli do OIT z cechami niewydolności wielonarządowej bezpośrednio po chirurgicznym zaopatrzeniu powikłania. Analiza skal predykcyjnych przy przyjęciu wskazywała na prawdopodobieństwo wystąpienia ok. 40% śmiertelności. Ze względu na wydostanie się treści jelitowej do otrzewnej u wszystkich chorych włączano szerokospektralne leczenie empiryczne – karbapenem, aminoglikozydem, glikopeptydem oraz echinokandyną. Wyniki: Pomimo bardzo złego rokowania przy przyjęciu do OIT śmiertelność w opisywanej grupie wyniosła 19% (13 chorych). Wnioski: Uwzględniając obecność bardzo wielu zmiennych związanych z wiekiem chorych, zaawansowaniem choroby nowotworowej, typem rozpoznawanego nowotworu itp., można pomimo wszystko suponować, że w obliczu wystandaryzowanego leczenia antybiotykami szerokospektralnymi wczesne zastosowaniem terapii przeciwgrzybiczej może przekładać się na istotne zmniejszenie ryzyka zgonu u chorych z uogólnionym zakażeniem w przebiegu kałowego zapalenia otrzewnej.

Rola kwasu hialuronowego w ginekologii

Role of hyaluronic acid in alleviation of the symptoms of vaginal infection

Magdalena Bizoń, Aleksandra Zielińska, Włodzimierz Sawicki

Zakażenia XXI wieku. 2018;1(3):121–124.

Kwas hialuronowy jest składnikiem wielu preparatów stosowanych w dermatologii, ginekologii, ginekologii onkologicznej, medycynie estetycznej, a także innych gałęziach medycyny. Fizjologicznie obecny w organizmie ludzkim wpływa na uwodnienie i elastyczność tkanek. Dodatkowo efektywnie wpływa na stymulację wrodzonego układu odpornościowego, pobudzając keratynocyty do wydzielania beta-defensyn, które biorą udział w walce z drobnoustrojami – bakteriami, wirusami, pierwotniakami oraz grzybami. Dzięki tym właściwościom znajduje miejsce w leczeniu infekcji dróg rodnych oraz profilaktyce nawrotów.

Rola dezynfekcji i mycia rąk personelu medycznego – ręce jako rezerwuar drobnoustrojów – rola dozowników medycznych w zachowaniu higieny rąk

The role of disinfection and handwashing of medical personnel – hands as a reservoir of microorganisms – the role of medical dispensers in maintaining hand hygiene

Beata Denisiewicz

Zakażenia XXI wieku. 2018;1(3):125–128.

Ręce stanowią najważniejszą drogę przenoszenia chorobotwórczych mikroorganizmów, dlatego też właściwa higiena rąk jest podstawową zasadą w zapobieganiu zakażeniom. Przestrzeganie zasad higieny rąk jest niskie – 16–81%, przy ogólnej średniej wynoszącej 40%. Higienę rąk mogą poprawić ćwiczenia techniki mycia i dezynfekcji rąk, kształcenie pacjentów i współpracowników, dobór bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym systemu dozowania z możliwością identyfikacji zawartości dozownika poprzez kolorystyczne ich zróżnicowanie oraz dobór odpowiednich środków do higieny rąk, dobrze tolerowanych przez skórę i akceptowanych przez użytkowników. W celu ograniczenia przenoszenia patogennych mikroorganizmów do pacjentów, a tym samym zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia wytyczne rekomendują, aby osoby niebędące pracownikami ochrony zdrowia, na przykład odwiedzający, przestrzegali tych samych procedur co pracownicy podmiotów leczniczych.

Polimyksyna E – „nowy” stary antybiotyk

The Polymyxin E – „new” old antibiotic

Łukasz Hońdo

Zakażenia XXI wieku. 2018;1(3):129–134

Stosowanie antybiotyków powoduje w dalszym ciągu lawinowo narastającą oporność. Mimo zwiększającej się świadomości oraz jasnych alarmujących komunikatów ze strony specjalistów o rozwagę nadal w lecznictwie stosuje się coraz więcej leków przeciwinfekcyjnych. W tej sytuacji, aby były skuteczne, zaistniała konieczność stosowania coraz większych dawek oraz połączenia antybiotyków, które do niedawna nie były objęte EBM (Evidence Based Medicine). Polimyksyny to grupa antybiotyków peptydowych o spektrum skierowanym na pałeczki Gram-ujemne. Mimo że to stare antybiotyki, a zastosowanie praktyczne ma tylko jeden z nich, wciąż w praktyce farmakologicznej pojawiają się problemy terapeutyczne.