Zeszyt 1, 2019

Przestrzeganie zaleceń w chorobach przewlekłych na przykładzie leczenia mesalazyną w nieswoistych zapalnych chorobach jelit

Compliance with recommendations in chronic diseases on the example of mesalazine treatment in non-specific inflammatory bowel diseases

Grażyna Rydzewska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):1–5.

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w chorobach przewlekłych, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ma ogromne znaczenie, szczególnie w okresie remisji choroby. Zgodnie z raportem WHO zalecenia te są przestrzegane w tej grupie pacjentów zaledwie w około 50%. W pracy omówiono i zdefiniowano podstawowe pojęcia i strategie dotyczące przestrzegania zaleceń w chorobach przewlekłych. Ponadto skupiono się na roli przewlekłego stosowania mesalazyny w terapii podtrzymującej wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i potrzebie opracowania strategii terapeutycznych oraz prowadzenia edukacji w tej grupie chorych.

Rola liposomalnej amfoterycyny B w leczeniu inwazyjnych chorób grzybiczych u chorych na nowotwory hematologiczne

The role of liposomal amphotericin B in the treatment of invasive fungal disease in patients with haematologic neoplasms

Anna Czyż, Patrycja Mensah-Glanowska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):7–13

Inwazyjna choroba grzybicza to częste, zagrażające życiu powikłanie zarówno transplantacji allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHCT), jak i intensywnej chemioterapii stosowanej w leczeniu ostrych białaczek (AML) oraz zespołów mielodysplastycznych (MDS). Liposomalna amfoterycyna B, lek o szerokim spektrum aktywności grzybobójczej, znajduje zastosowanie zarówno w leczeniu empirycznym gorączki neutropenicznej, jak i w leczeniu celowanym inwazyjnej aspergilozy i kandydozy oraz rzadkich grzybic wywołanych przez inne grzyby pleśniowe, przede wszystkim Mucorales i Fusarium. Dla zilustrowania roli liposomalnej amfoterycyny B w leczeniu inwazyjnych chorób grzybiczych, przedstawiono dwa opisy przypadków chorych poddanych alloHCT, pierwszej chorej z inwazyjną aspergilozą płucną oraz drugiej – z kandydozą systemową. Omówienie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w obu przypadkach, uzupełniono o aktualne rekomendacje dotyczące stosowania liposomalnejamfoterycyny B w leczeniu grzybic układowych.

Echinokandyny – czy stosowanie leków generycznych jest bezpieczne?

Echinocandins – Is the use of generic drugs safe?

Daniel Jakubik, Marek Postuła

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):15–19

Echinokandyny mają udokumentowaną pozycję w leczeniu i profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych, uważa się je bowiem za jedną z najlepiej tolerowanych i bezpiecznych klas leków przeciwgrzybiczych. Od niedawna na rynku farmaceutycznym zaczęły się pojawiać generyczne odpowiedniki leków oryginalnych echinokandyn. Pomimo powszechnego stosowania w ochronie zdrowia i surowych norm regulujących ogólna akceptacja substytucji leków oryginalnych ich generycznymi odpowiednikami jest przedmiotem ożywionej dyskusji. W wielu badaniach wykazano, że taka zamiana niekorzystnie wpływa na rokowanie i zwiększa ryzyko działań niepożądanych. Ze względu na brak badań analizujących wpływ na rokowanie i skuteczność leczenia za pomocą generycznych postaci echinokandyn, ocena profilu bezpieczeństwa tych leków jest trudna.

Znaczenie i ocena jakości życia osób żyjących z HIV (HRQoL), zależnej od zdrowia

The importance and the assessment of Health Related Quality of Life (HRQoL) in people living with HIV

Justyna Słonka, Ewa Siewaszewicz, Iwona Hildebrandt

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):21–27

Szybka ścieżka zakończenia epidemii HIV/AIDS według UNAIDS zakłada, że do 2020 r. 90% osób zakażonych HIV będzie znać swój status serologiczny, 90% zdiagnozowanych zostanie objętych leczeniem antyretrowirusowym (ARV), natomiast u 90% leczonych zostanie uzyskany efekt terapeutyczny w postaci supresji wirusa (90-90-90). Brak jednak prognoz dotyczących tych osób żyjących z HIV, które już spełniają wymienione kryteria. Dlatego proponuje się wyodrębnienie jeszcze czwartej „90”, oznaczającej, że 90% osób z niewykrywalną wiremią będzie prezentować dobrą jakość życia, zależną od zdrowia. W ostatnich latach powstały setki narzędzi służących do oceny zależnej od zdrowia jakości życia (ang. health related quality of life – HRQoL), dając możliwość doboru do konkretnej jednostki chorobowej. Coraz większego znaczenia nabierają PROs (ang. patient related outcomes), obejmujące cały zakres potencjalnych pomiarów opartych na kwestionariuszach ogólnych oraz specyficznych. Ich zastosowanie w codziennej praktyce bezpośrednio wpływa na poprawę jakości opieki zdrowotnej, ułatwia komunikację między lekarzem a pacjentem oraz pomaga dostosować plan leczenia do preferencji i potrzeb pacjenta. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie pojęć związanych z badaniem jakości życia oraz przegląd dostępnych narzędzi, najczęściej stosowanych w badaniu HRQoL u osób żyjących z HIV, a także przedstawienie dowodów przydatności PROs w codziennej praktyce klinicznej.

Tlen singletowy w walce z drobnoustrojami. Pierwsze praktyczne zastosowania w rękawicach medycznych

Singlet Oxygen in fight against microbials. First practical application in medical gloves

Sławomir Gondek

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):29–31

Dłonie personelu medycznego są jednym z głównych, potencjalnych wektorów przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych w obrębie placówek ochrony zdrowia. W toku badań udało się opracować substancję, która wbudowana w strukturę materiału, w kontakcie ze światłem widzialnym powoduje uwalnianie tlenu singletowego z powierzchni rękawicy. Tlen singletowy w kontakcie z drobnoustrojami powoduje uszkodzenie błony komórkowej oraz materiału genetycznego.

Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Syzyfowa praca pielęgniarki epidemiologicznej

Prevention of nosocomial infections. Sisyphean work of an epidemiological nurse

Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):33–39

Zakażenia szpitalne stanowią ryzyko związane z wykonywaniem procedur medycznych. W Polsce częstotliwość roszczeń finansowych (z powodu zakażeń związanych z opieką zdrowotną) kierowanych do placówek medycznych zdecydowanie się zwiększa z każdym rokiem. Problemem profilaktyki zakażeń zajmują się obecnie towarzystwa naukowe i stowarzyszenia, dążą one do ustalenia standardów opartych na aktualnej wiedzy medycznej. Celem jest znalezienie uniwersalnego rozwiązania, które spowoduje znaczne obniżenie częstotliwości zakażeń. W postępowaniu zapobiegającym powstawaniu zakażeń szpitalnych oraz ich zwalczaniu zespoły kontroli zakażeń szpitalnych stosują różnego rodzaju procedury, standardy, instrukcje oparte na doświadczeniu, dostępnej literaturze medycznej, wiedzy uzyskanej podczas szkoleń i konferencji oraz na obowiązującym w Polsce prawie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego niezbędne jest ustalenie i przestrzeganie jednolitych procedur z zakresu zapobiegania zakażeniom. Wdrażając nowe rekomendacje, należy się zastanowić, czy są one zgodne z obowiązującymi w Polsce zasadami profilaktyki zakażeń. Odstępstwa w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji mogą skutkować niekontrolowanym szerzeniem się zakażeń, w tym wywołanych przez szczepy wielolekooporne, a to już prosta droga do powstania ognisk epidemicznych, które nie zawsze potrafimy w krótkim czasie wygasić.

Endotoksyny i pirogeny a bezpieczeństwo użytkowania rękawic w środowisku szpitalnym

Endotoxins and pyrogens in the context of the use of protective gloves in hospital environment

Anna Różańska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):41–46

Bezpieczeństwo pacjentów narażonych na czynniki biologiczne w trakcie procedur diagnostycznych i leczniczych wymaga przestrzegania zasad izolacji, właściwych dla konkretnego pacjenta i wykonywanych czynności. Podczas wykonywania procedur związanych z ekspozycją na krew i płyny ustrojowe konieczne jest stosowanie rękawiczek ochronnych, w większości sytuacji niejałowych, jednorazowego użycia, natomiast w trakcie zabiegów operacyjnych – rękawiczek jałowych. Rękawiczki dopuszczone do użycia muszą spełniać określone wymagania w zakresie wytrzymałości na działanie czynników fizycznych i chemicznych oraz ochrony przed czynnikami biologicznymi – drobnoustrojami jak również endotoksynami. Endotoksyna, czyli lipopolisacharyd (LPS) będący integralnym składnikiem zewnętrznej błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych, jest zaliczana do typowych czynników pirogennych. Jej obecność w organizmie człowieka w określonych sytuacjach może prowadzić do wystąpienia różnego rodzaju niekorzystnych efektów, w tym nawet wstrząsu septycznego. Powszechne występowanie endotoksyny w środowisku człowieka oraz jej duża odporność na czynniki fizyczne stawia przed producentami wyrobów medycznych, w tym rękawiczek jałowych, szczególne wymagania dotyczące zachowania czystości środowiska oraz jej kontroli na każdym etapie produkcji.

Korzystne zmiany w Programie Szczepień Ochronnych w 2019 roku – priorytety dalszych koniecznych zmian

Mandatory immunization program for 2019 – beneficial changes – priorities for further change

Ewa Bernatowska, Teresa Jackowska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):47–50

Aby zwiększyć odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko gruźlicy, Program Szczepień Ochronnych (PSO) na 2019 r. daje możliwość zaszczepienia noworodka szczepionką BCG w dowolnym momencie przed opuszczeniem przez dziecko oddziału noworodkowego. Drugą istotną zmianą jest ponowne włączenie do grupy ryzyka wszystkich noworodków urodzonych przed 37. tygodniem ciąży, co zapewnia lepszą ochronę przed inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP). Zmiany w obowiązkowym PSO są ściśle związane z sytuacją epidemiczną, wynikają z aktualnych zagrożeń chorobami zakaźnymi w kraju. W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na odrę w regionie europejskim, również w Polsce, podanie drugiej dawki MMR przesunięto z dziesiątego na szósty rok życia. Wprowadzenie szczepionek skojarzonych to obecnie najpilniejsza zmiana w obowiązkowym PSO. Inne zmiany rekomendowane przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia dotyczą kontynuacji u dzieci w wieku od sześciu do 19 lat, zaliczanych do grup ryzyka, z obniżoną odpornością, szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką PCV13, która zapewnia wysoką immunogenność i najszerszą ochronę, oraz szczepienie przeciwko grypie dzieci do piątego roku życia z wszystkich grup ryzyka.

X Ogólnopolski Dzień Szczepień

25 stycznia 2019 r., Warszawa

Ewa Bernatowska, Teresa Jackowska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):51–53

Finał Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest organizowany co roku wspólnie z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskim Towarzystwem Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcją Wakcynologii, Polską Akademią Nauk, Komitetem Immunologii i Epidemiologii Zakażeń u Ludzi. Partnerem instytucjonalnym i współorganizatorem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Celem spotkań i konferencji organizowanych w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom zakaźnym oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o korzyściach wynikających ze stosowania szczepień, a także poszerzanie dostępu do tego rodzaju profilaktyki.

Artykuł reklamowy

Zakażenia powodowane przez endoskopy termolabilne: czy sterylizacja rozwiązuje problem

dr Holger Biering

W ostatnich latach w szeregu publikacji zamieszczonych w czasopismach medycznych, a także w mediach publicznych pojawiły się doniesienia o występowaniu u pacjentów zakażeń związanych z procedurami endoskopowymi. Publikacje te, dotyczące zarówno pojedynczych przypadków, jak i ognisk zakażeń organizmami wielolekoopornymi, związanych z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ECPW) w USA, Francji, Holandii i Niemczech [1-5], wywołały wśród stowarzyszeń zawodowych, organów regulacyjnych oraz organizacji normalizacyjnych powszechną debatę na temat przyczyn źródłowych oraz działań zapobiegawczych.