Zeszyt 2, 2019

Punkty krytyczne procesu dekontaminacji – ryzyko przeniesienia zakażeń krwiopochodnych

Critical points of decontamination process – the risk of transmission of blood-borne infections

Dorota Kudzia-Karwowska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):55–59.

Dekontaminacja to proces prowadzący do usunięcia i zniszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Aby zrozumieć wagę działań podejmowanych w sterylizatorni, należy mieć świadomość, jakie kwalifikacje zawodowe powinni mieć pracownicy zatrudnieni w tej jednostce. Funkcjonowanie w szpitalu o profilu zabiegowym centralnej sterylizatorni gwarantuje „odzyskiwanie” bezpiecznych dla pacjenta operowanego sterylnych wyrobów medycznych szybko, bez zbędnej zwłoki. Proces resterylizacji i jego skuteczność zależą od wielu zmiennych, a ich poznanie oraz analiza umożliwiają określenie punktów krytycznych procesu i podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka.

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV

Recommendations for the treatment of viral hepatitis C in 2019 by Polish Group of Experts for HCV

Polska Grupa Ekspertów HCV: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Jacek Juszczyk, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz

Zakażenia XXI wieku. 2019;2(2):61–69.

Głównym celem terapii zakażeń HCV jest eliminacja wiremii, co w konsekwencji powoduje zatrzymanie lub regresję zmian chorobowych w wątrobie, blokując progresję do kolejnych następstw historii naturalnej. Redukuje to ponadto ryzyko generowania dalszych zakażeń. Każda osoba zakażona HCV powinna mieć dostęp do terapii lub reterapii lekami przeciwwirusowymi (DAA), dotyczy to również dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Rekomendacje przedstawiają zasady diagnozowania i leczenia zakażeń HCV, a wyróżniają takie stany kliniczne, jak nefropatia, koinfekcje HBV i HIV, niewydolność wątroby, oraz pacjentów w okresie okołoprzeszczepowym. W rekomendacjach uwzględniono zarejestrowane leki anty-HCV, mimo iż nie wszystkie są wprowadzone do programów lekowych NFZ. Należy pamiętać o ryzyku interakcji leków DAA z lekami wcześniej przyjmowanymi przez chorego.

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ w detekcji infekcyjnych powikłań przewlekłej stymulacji serca – badania pilotażowe

Fluorescent in situ hybridization in the detection of infectiouscomplications of permanent heartpacing – pilot study

Agnieszka Sroka-Oleksiak, Mateusz Ulman, Barbara Małecka, Małgorzata Bulanda

Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):71–75.

Wstęp. Przewlekła stymulacja serca jest związana z ryzykiem wystąpienia w późniejszym okresie powikłań, w tym najgroźniejszego, czyli odelektrodowego zapalenia wsierdzia (ang. lead dependent infective endocarditis – LDIE). Wówczas kluczowe jest zastosowanie odpowiedniej terapii, której istotnym etapem jest usunięcie wszystkich elementów układu stymulującego, a także jak najwcześniejsza identyfikacja czynnika etiologicznego, co umożliwia zastosowanie celowanej antybiotykoterapii. Obecnie stosowane metody diagnostyczne oparte na hodowli krwi charakteryzuje niska czułość i długi czas oczekiwania na wynik badania. Poszukiwane są alternatywne rozwiązania, które można by stosować w warunkach diagnostyki szpitalnej. Cel. Celem badań było określenie czułości i przydatności fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) oraz porównanie jej
z metodami hodowlanymi. Materiały i metody. Badanym materiałem były próbki krwi i/lub wymazy pobrane od pacjentów z LDIE; po odpowiednim przygotowaniu poddano je hybrydyzacji z sondami fluorescencyjnymi, charakterystycznymi dla bakterii z rodzaju Staphyloccoccus i rodziny Enterobacteriaceae. Wyniki. Rezultaty badań oceniano za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego. Zastosowanie FISH umożliwiło identyfikację patogenów w 90% przypadków, a przy użyciu metod hodowlanych zaledwie w 30%. Wnioski. Czułość fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ znacznie przewyższa metody oparte na hodowli krwi. W celu kompleksowej identyfikacji patogenów w przyszłych badaniach należy uwzględnić sondę fluorescencyjną, specyficzną dla grzybów z rodzaju Candida.

Miejsce amoksycyliny z kwasem klawulanowym w leczeniu ran kąsanych

Amoxicillin-clavulanate in the treatment of animal bites

Joanna Bednarek, Aleksander Garlicki

Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):77–80.

W leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, szczególnie ran powstałych po pogryzieniach przez zwierzęta, ważne miejsce zajmuje połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Szerokie spektrum i duża aktywność biobójcza, a także dobra penetracja do tkanek to główne zalety połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Taki zakres działania umożliwia zastosowanie tego preparatu, niezmiennie będącego lekiem z wyboru, w leczeniu ran kąsanych. Ponadto przedstawiono postępowanie zapobiegawcze u pacjenta po pogryzieniu przez nieznanego kota, z uwzględnieniem antybiotykoterapii.

Mesalazyna – złoty standard w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Mesalazine – gold standard in the treatment of ulcerative colitis

Ariel Liebert, Maria Kłopocka

Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):81–84.

Mesalazyna to lek wskazany do stosowania w celu indukcji oraz podtrzymania remisji u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego. Występuje w wielu postaciach farmaceutycznych umożliwiających optymalizację prowadzonych terapii. W większości przypadków jest dobrze tolerowana, a występujące działania niepożądane nie są niebezpieczne dla życia lub zdrowia pacjenta. Istotne jest jednak stosowanie się pacjenta do zaleceń dotyczących dawkowania i badań kontrolnych. Mesalazyna ma również zastosowanie jako leczenie chemoprewencyjne w chorobach zapalnych jelit oraz w chorobie Leśniowskiego-Crohna jako profilaktyka nawrotu po leczeniu operacyjnym jelita cienkiego.

Podstawowe procedury zapewniające bezpieczeństwo operowanym pacjentom

Basic procedures providing safety to the operated patients

Maria Ciuruś

Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):85–91.

Każdy pacjent operowany oczekuje wysokiej jakości usług medycznych i zapewnienia mu bezpieczeństwa w okresie okołooperacyjnym. Na bezpieczeństwo pacjenta operowanego ma wpływ wiele czynników, między innymi higiena łóżka, higiena ciała i jamy ustnej pacjenta, usunięcie owłosienia ze skóry pola operacyjnego, dezynfekcja skóry pola operacyjnego, obłożenie pola operacyjnego.

Pasożyty jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych

Parasites as etiological factors of nosocomial infections

Monika Pomorska-Wesołowska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):93–101.

Istotnymi, aczkolwiek ciągle niedocenianymi, czynnikami etiologicznymi zakażeń szpitalnych są pasożyty. Cechą charakterystyczną organizmów z tej grupy jest ich zdolność do bezpośredniego przenoszenia się z człowieka na człowieka, bez udziału żywicieli pośrednich. Zaliczamy do nich: kryptosporidia, lamblie, owsiki, wszy, nużeńce i świerzbowce. Rozpoznawanie zakażeń szpitalnych powinno uwzględniać zarażenia pasożytnicze, jako że wymagają one takiego samego traktowania przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych jak inne, częściej rozpoznawane, postacie kliniczne tych zakażeń. Istotnym elementem postępowań diagnostycznych, terapeutycznych i zapobiegawczych jest odpowiednio dobrana diagnostyka laboratoryjna. Znajomość sytuacji epidemiologicznej kraju w zakresie chorób pasożytniczych przyczynia się do wzrostu świadomości zagrożeń, które mogą się pojawić

Clostridium difficile, diagnostyka i leczenie – przypadki kliniczne

Clostridium difficile – diagnostics and treatment – clinical cases

Agnieszka Sulikowska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):103–106.

Clostridium difficile należy obecnie do najistotniejszych czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych. Główne czynniki ryzyka to wiek powyżej 65 lat, antybiotykoterapia, poważna choroba podstawowa, stosowanie inhibitorów pompy protonowej. Jednak w diagnostyce tych zakażeń należy też przywiązywać wagę do takich parametrów, jak gorączka >38,5°C, leukocytoza >15×109/L, wzrost poziomu kreatyniny (półtora raza w stosunku do poziomu wyjściowego), spadek stężenia albumin <3 g/dl. Wzrost tych parametrów stanowi istotny wskaźnik zakażenia o ciężkim przebiegu [1, 2]. Takie zakażenie nie powinno być leczone metronidazolem, natomiast lekiem pierwszego rzutu jest wankomycyna stosowana doustnie. Metody leczenia ciężkich zakażeń oraz nawrotów zakażeń wywołanych przez toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile to nie tylko antybiotykoterapia, ale także transfer flory jelitowej [1, 2] i odpowiednio skomponowana dieta.

Dzień Chorób Zakaźnych i Medycyny Podróży

13.04.2019 r., Warszawa

Agnieszka Drabarek

13 kwietnia odbyła się w Warszawie konferencja pt. „Dzień Chorób Zakaźnych i Medycyny Podróży”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Medycznej – nowe specjalistyczne centrum kształcenia medycznego, mieszczące się na warszawskiej Pradze.
Na konferencji gościło ponad 140 lekarzy zainteresowanych tematyką szczepień i medycyny podróży. Dbając o możliwość udziału lekarzy, którzy nie mogli w tym terminie dotrzeć do Warszawy, konferencja była transmitowana on-line.

Artykuł reklamowy

Kontrola sterylizacji, mycia i dezynfekcji urządzeniami elektronicznymi

Dr inż. Paweł Komender

W szpitalnych centralnych sterylizatorniach do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji obecnie są wykorzystywane przede wszystkim wskaźniki chemiczne i biologiczne. Zakup tych wskaźników to jedna ze znaczących pozycji w budżecie. Od pewnego czasu na rynku są dostępne urządzenia elektroniczne, które umożliwiają nie tylko walidację autoklawów czy myjni/dezynfektorów, ale także ich codzienną, rutynową kontrolę. Dokonują one pomiaru krytycznych parametrów fizycznych procesu i na ich podstawie, w przypadku urządzeń zwalidowanych, pozwalają na zwolnienie parametryczne wsadów. Taką możliwość po raz pierwszy oficjalnie dopuściły Wytyczne Sterylizacji, opracowane przez ekspertów i uchwalone w 2017 roku.