Czy rękawice są skuteczną barierą dla zakażeń związanych z opieką zdrowotną?

Are gloves an effective barrier to healthcare-associated infections?

Hanna Doleżych-Teister, Gajane Martirosian

Katedra i Zakład Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Gajane Martirosian
Katedra i Zakład Mikrobiologii,
Wydział Lekarski w Katowicach,
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
Tel./Fax: 32 252 6 0 75

Wpłynęło: 21.05.2019
Zaakceptowano: 19.06.2019
Opublikowano on-line: 08.07.2019

Cytowanie / Citation

Doleżych-Teister H, Martirosian G. Czy rękawice są skuteczną barierą dla zakażeń związanych z opieką zdrowotną?
Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):157–162.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/3/Z2019025

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
W związku z tym, że zakażenia związane z opieką zdrowotną dotyczą znacznego odsetka pacjentów, a także personelu medycznego, wszelkie działania ograniczające ryzyko takich infekcji mają sens zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i ekonomicznego. Rękawice – istotny element ochrony osobistej personelu medycznego i zarazem środek ograniczający ryzyko zakażenia pacjenta – nie są jeszcze doskonałe, ale mogą być znacznie lepiej stosowane. Robotyzacja ich produkcji i pakowania powinny doprowadzić do wyeliminowania kontaktu z żywym pracownikiem i w ten sposób do usunięcia realnego – jak się okazuje – źródła skażenia mikrobiologicznego fabrycznie nowych rękawic. Sam materiał lateksowy powinien zawierać znacznie mniej endotoksyn niż dotychczas. Łatwy do wprowadzenia i stosowania system podwójnych rękawic: wewnętrznej oraz zewnętrznej, często zmienianej podczas zabiegu, lepiej chroni pacjenta, natomiast przez wzmocnienie bariery mechanicznej znacznie ogranicza u personelu ryzyko zakłucia, ponadto jeśli rękawica wewnętrzna różni się barwą, system taki w prosty sposób sygnalizuje uszkodzenie rękawicy zewnętrznej, a więc konieczność jej prewencyjnej zmiany.

Słowa kluczowe: zakażenia związane z opieką zdrowotną, rękawice, bezpieczeństwo mikrobiologiczne

Abstract:
As healthcare-associated infections relate to a significant percentage of patients, and the medical staff themselves are significantly exposed, all measures limiting this risk have medical and economic sense. Surgical gloves – an important element of personal medical protection and at the same time a measure to reduce the risk of patient infection, should be used in the most effective and rational way. Automatization of their production and packaging should lead to elimination of contact with a living employee and thus the elimination of the real – as it turns out – source of microbial contamination of the brand new gloves. Latex material itself should contain much less endotoxins than before. The double glove system, which is easy to insert and use – internal and often changing of the outer glove during surgical procedure, protects the patient and, by reinforcing the mechanical barrier, significantly reduces the risk of staff sticking. When the inner glove differs in color, it is a simple, visual way to signal the damage of the outer glove, giving an impulse for its preventive change.

Key words: Healthcare-associated infections, gloves, microbiological safety

 1. World Health Organization. WHO guidelines on hand hygiene in health care. First part. Global patient safety challenge. Clean Care Is Safer Care. 2009. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44102/1/9789241597906_eng.pdf
 2. Rejmanowski T. Rękawiczki lekarskie w zarysie dziejowym. Meritum 2007;4.
 3. Kramer A, Assadian O. Indications and the requirements for single-use medical gloves. GMS Hygiene and Infection Control 2016;11:1–6. doi: 3205/dgkh000261
 4. Kearns K, Witmer D, Makda J i wsp. Sterility of the personal protection system in total joint arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2011;469(11):3065–3069. doi:  1007/s11999-011-1883-1
 5. Ritter MA, French ML, Eitzen H. Evaluation of microbial contamination of surgical gloves during actual use. Clin Orthop Relat Res 1976:303–306.
 6. McCue SF, Berg EW, Saunders EA. Efficacy of double-gloving as a barrier to microbial contamination during total joint arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 1981;63(5):811–813.
 7. Ward WG Sr, Cooper JM, Lippert D, Kablawi RO, Neiberg RH, Sherertz RJ. Glove and gown effects on intraoperative bacterial contamination. Ann Surg 2014;259(3):591–597. doi:  1097/SLA.0b013e3182a6f2d9
 8. Rehman A, Rehman AU, Rehman TU, Freeman C. Removing outer gloves as a method to reduce spinal surgery infection. J Spinal Disord Tech 2015;28(6):E343–E346. doi:  1097/BSD.0b013e31829046ca
 9. Mischke C, Verbeek J, Saarto A. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database Syst Rev 2014;7(3):CD009573. doi:  1002/14651858.CD009573.pub2.
 10. Centers for Disease Control and Prevention. Chapter 3: Infectious diseases related to travel. CDC Health Information for International Travel – the Yellow Book. Oxford University Press, 2012.
 11. Sohn JW, Kim BG, Kim SH, Han C. Mental health of healthcare workers who experience needlestick and sharps injuries. Journal of Occupational Health 2006;48(6):474–479. doi:  1539/joh.48.474
 12. Chen W, Gluud C. Vaccines for preventing hepatitis B in health-care workers. Cochrane Database Syst Rev 2005 Oct 19;(4):CD000100. doi:  1002/14651858.CD000100.pub3
 13. Dalgleish AG, Malkovsky M. Surgical gloves as a mechanical barrier against human immunodeficiency viruses. British Journal of Surgery 1988;75(2):171–172. doi:  1002/bjs.1800750229
 14. Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database Syst Rev. 2006;19;(3):CD003087. doi:  1002/14651858.CD003087.pub2
 15. Berthelot P, Dietemann J, Fascia P i wsp. Bacterial contamination of non sterile disposable gloves before use. Am J Infect Control 2006;34(3):128–130. doi:  1016/j.ajic.2005.08.017
 16. Majda K, Gondek S. Czystość mikrobiologiczna rękawic przed użyciem. Zakażenia XXI wieku 2018;1(1):47–49. doi:  31350/zakazenia/2018/1/Z2018007
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dz. U. z 2005 r. nr 81, poz. 716 z późn. zm.
 18. Ikram A, Amir-Hashim MY. An assessment of the endotoxin contents of natural rubber latex medical gloves. J Rub Res 2008;11(1):29–35.
 19. Guidance for Industry Pyrogen and Endotoxin Testing of the Division of Manufacturing and Product Quality, Office of Compliance, in the Center for Drug Evaluation and Research (CDER) in cooperation with the Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), the Center for Veterinary Medicine (CVM), the Center for Devices and Radiological Health (CDRH), and the Office of Regulatory Affa-irs (ORA) at the Food and Drug Administration.
 20. Różańska A. Endotoksyny i pirogeny a bezpieczeństwo użytkowania rękawic w środowisku szpitalnym. Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):41–46. doi:  31350/zakazenia/2019/1/Z2019007

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Praca wykonana w ramach tematu statutowego nr KNW-1-061/K/8/0 WLK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Potential conflicts of interest: no conflicts.