Dźwięk na oddziale intensywnej terapii i jego wieloaspektowy wpływ na rozwój noworodka

Sound environment in the intensive care unit and its multifaceted influence on the development of the newborn infant

Izabela Lehman1,2, Barbara Królak-Olejnik1,2

1 Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocław

Izabela Lehman
Klinika Neonatologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego,
ul. Borowska 213, 50-529 Wrocław

Wpłynęło: 10.09.2019
Zaakceptowano: 22.10.2019
Opublikowano on-line: 15.11.2019

Cytowanie / Citation

Lehman I, Królak-Olejnik B. Dźwięk na oddziale intensywnej terapii i jego wieloaspektowy wpływ na rozwój noworodka.
Postępy Neonatologii 2019;25(2):115–123
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/2/PN2019012

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Rozwój narządu słuchu rozpoczyna się w pierwszym trymestrze ciąży i przebiega wieloetapowo. W jamie macicy płód, odbierając liczne bodźce akustyczne ze środowiska zewnątrz- i wewnątrzmacicznego, podlega stymulacji dźwiękowej. Percepcja dźwiękowa rozpoczynająca się już w życiu płodowym daje podstawę do prawidłowego rozwoju mowy i zdolności językowych w okresie postnatalnym. Ochronne środowisko wewnątrzmaciczne umożliwia stopniowe dojrzewanie narządu słuchu. Komórki włochate w narządzie Cortiego są szczególnie wrażliwe i podatne na uszkodzenia pod wpływem różnych bodźców akustycznych pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Poród przedwczesny znacznie zaburza prawidłowy rozwój narządu słuchu. Hałas może prowadzić do uszkodzenia słuchu, zwłaszcza u noworodków urodzonych przedwcześnie. Noworodki, szczególnie wcześniaki, są pozbawione biologicznie znajomych dźwięków o niskim natężeniu i częstotliwości, natomiast odbierają bodźce pochodzące z głośnego i nieprzewidywanego środowiska szpitalnego. U wcześniaków narażonych na hałas dochodzi do zaburzeń homeostazy procesów fizjologicznych oraz zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, odpowiadających za nieprawidłowy rozwój poznawczy oraz ograniczenie umiejętności językowych. Pozytywne doświadczenia słuchowe w postaci dźwięków znanych z życia wewnątrzmacicznego są niezwykle istotne dla procesu rekonwalescencji oraz rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie. Stymulacja dźwiękami podobnymi do tych, które te dzieci odbierały w okresie płodowym, chroni je przed niekorzystnym wpływem bodźców akustycznych występujących w środowisku zewnętrznym. Działalność związana z opieką medyczną jest głównym źródłem hałasu na oddziałach intensywnej terapii noworodkowej. Niezbędne jest przestrzeganie przez wszystkich pracowników wewnętrznych zaleceń, które mają na celu redukcję złych nawyków oraz egzekwowanie prawidłowego postępowania.

Słowa kluczowe:
noworodek, wcześniak, oddział intensywnej terapii noworodka, narząd słuchu, hałas

Abstract:
The development of the hearing organ begins in the first trimester of pregnancy and takes place in several stages. In the course of physiological pregnancy, the fetus is subject to sound stimulation, receiving numerous sound stimuli from the external and intrauterine environment. Sound perception that begins in fetal life provides the basis for proper speech development and language skills in the postnatal period. The protective intrauterine environment enables gradual puberty of the hearing organ. Hairy cells in the Corti organ are particularly sensitive and susceptible to damage under the influence of various acoustic stimuli present in the external environment. Preterm delivery significantly disturbs the normal development of the hearing organ. Noise can lead to hearing loss, especially in premature babies. Newborns, in particular premature babies, are biologically deprived of familiar sounds of low intensity and frequency, in favor of a loud and unpredictable hospital environment. In preterm infants exposed to a noisy hospital environment, homeostasis of physiological processes and changes in the central nervous system, which are responsible for abnormal cognitive development and limiting language skills, occur.
Positive auditory experiences, in the form of sounds that are known from intrauterine life, are extremely important for the process of convalescence and development of premature newborns. Stimulation of sounds similar to those experienced during the fetal period protects against the adverse effects of acoustic stimuli present in the external environment. Health care activities are the main source of noise in neonatal intensive care units. It is necessary to implement internal recommendations, arbitrary for all employees, aimed at reducing bad habits and enforcing correct practices.

Key words: newborn, preterm infant, neonatal intensive care unit, noise, hearing organ

 1. Długońska H. Toxoplasma gondii – pasożyt znany i nieznany. Wiadomości Parazytol 2008;54(3):199–204.
 2. Howe DK, Sibley LD. Toxoplasma gondii comprises three clonal lineages: correlation of parasite genotype with human disease. Journal of Infectious Disease 1995;172(6):1561–1566. doi: 1093/infdis/172.6.1561
 3. Frenkel JK. Toxoplasmosis. W: Connor DH, Chandler FW, Schwartz DA, red. Pathology of Infectious Diseases. Appleton & Lange, Wydanie 2, Stanford, 1997, pp. 1261–1277.
 4. Boyer KM, Holfels EN, Roizen N i wsp. Risk factors for toxoplasma gondii infection in mothers of infants with congenital toxoplasmosis: Implications for prenatal management and screening. Am J Obstet Gynecol 2005;192(2):564–571. doi: 1016/j.ajog.2004.07.031
 5. Paul M. Toksoplazmoza groźna choroba pasożytnicza kobiet ciężarnych i pacjentów z osłabioną funkcją układu odpornościowego. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 2005;54:77–88.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100).
 7. Pawłowski ZS. Toksoplazmoza w Wielkopolsce w latach 1999–2000. Przegl Epidemiol 2002;56:409–417.
 8. Montoya JG, Remington JS. Management of Toxoplasma gondii infection during pregnancy. Acta Paediatrica 2008;97:1298–1300.
 9. Basiak W, Żarnowska H, Dziubek Z i wsp. Przydatność odczynów serologicznych w rozpoznawaniu wczesnej fazy zarażenia T. gondii. Przegl Epidem 2001;55:475–482.
 10. Hohfeld P, Daffos F, Costa JM i wsp. Prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis with a polymerase-chain-reaction test on amniotic fluid. N Engl J Med 1994;331(11):659–699. doi: 1056/NEJM199409153311102
 11. Knysz B. Toksoplazmoza ciężarnych i zakażenia wrodzone – trudności diagnostyczne (Serwis mp.pl/szczepienia)
 12. Foulon W, Villena I, Stray-Pedersen B i wsp. Treatment of toxoplasmosis during pregnancy: a multicenter study of impact on fetal transmission and children sequelae at age 1 year. Am J Obst Gynecol 1999;180(2):410–415. doi: 1016/S0002-9378(99)70224-3
 13. Niezgoda A, Dobrzańska A. Toksoplazmoza wrodzona – rozpoznawanie i leczenie. Przew Lek 2008;2:44–50.
 14. Bessieres MH, Berrebi A, Rolland M i wsp. Neonatal screening for congenital toxoplasmosis in a cohort of 165 women infected during pregnancy and influence of in utero treatment on the results of neonatal test. Eur J Obst Gynecol Repr Biol 2001:94(1)37–45. doi: 1016/s0301-2115(00)00300-6
 15. Paul M, Szczapa J. Toksoplazmoza wrodzona. [W:] Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce 2019. Wydanie 3, Media-Press Sp. z.o.o, Warszawa, 2019

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.