Informatyzacja technologii reprocesowania narzędzi medycznych – korzyści i perspektywy

Implementation of IT solutions in medical equipment reprocessing technology – benefits and perspectives

Jarosław Czapliński

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

Jarosław Czapliński
Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Królewiecka 146,
82-300 Elbląg
Tel.: 55 239 57 00

Wpłynęło: 12.04.2018
Zaakceptowano: 17.05.2018
Opublikowano on-line: 01.06.2018

Cytowanie

Czapliński J. Informatyzacja technologii reprocesowania narzędzi medycznych – korzyści i perspektywy. Zakażenia XXI wieku. 2018;1(2):101–104.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/2/ZZ2018012

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Monitorowanie i dokumentowanie pracy Centralnej Sterylizatorni (CS) z wykorzystaniem dedykowanych systemów informatycznych ma w Polsce już kilkunastoletnią historię, wdrażanie tych systemów zaczęło się niemal równolegle z procesem informatyzacji całych szpitali. W obecnych warunkach maksymalna automatyzacja obiegu informacji powinna być celem strategicznym w każdym nowoczesnym, dobrze zarządzanym szpitalu, dodatkowo czynnikami stymulującymi rozwój i integrację różnych systemów informatycznych w szpitalach są rosnące wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie sprawozdawczości wykonanych usług. Z tego punktu widzenia przekazywanie najważniejszych danych statystycznych w czasie rzeczywistym do systemów szpitalnych znakomicie ułatwia bieżącą sprawozdawczość i rozliczanie kosztów działalności CS.

Słowa kluczowe: informatyzacja, system informatyczny, reprocesowanie

Abstract:
In Poland the use of special IT systems dedicated to monitoring and keeping records of the work of central sterile services departments (CSSD) goes more than 10 years back. Introducing these systems started almost as soon as the process of implementing IT solutions in hospitals in general. Under current conditions, the maximum automation of the flow of information should be a strategic goal of each modern and well-managed hospital. Moreover, the growing demands of the National Health Fund in the area of reporting on services performed by a unit, are the factor that stimulates the development and integration of various IT systems in hospitals. From this point of view, transmitting the most important statistics to hospital IT systems in real time, facilitates day to day reporting and the calculation of CSSD operating costs.

Key words: implementation of IT solutions, IT system, reprocessing

1. Huys J. Sterylizacja zasobów medycznych. Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, 2009.
2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679.

Nie zgłoszono