Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku (WHO, aktualizacja 2018 r.) na oddziale intensywnej terapii noworodka

Child-Friendly Hospital Initiative (WHO, update 2018) in the intensive care unit of the newborn

Maria Wilińska

Klinika Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Maria Wilińska,
Klinika Neonatologii SPSK
im. prof. W. Orłowskiego, CMKP,
ul. Czerniakowska 231, 00-436 Warszawa,
Tel.: 22 584 11 70, Fax: 22 625 07 12

Wpłynęło: 07.03.2019
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 15.04.2019

Cytowanie / Citation

Wilińska M. Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku (WHO, aktualizacja 2018 r.) na oddziale intensywnej terapii noworodka.
Postępy Neonatologii 2019;25(1):21–25
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019003

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Pierwsze godziny i dni po porodzie są szczególnie ważne dla stymulacji i stabilizacji laktacji u kobiety. W tym czasie bardzo duże znaczenie dla pomyślnego karmienia piersią ma właściwa opieka i pomoc personelu medycznego. Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku (SzPD), powstała w 1991 roku, motywuje szpitale położnicze do udzielania kobietom profesjonalnej pomocy w stymulacji laktacji. Inicjatywa SzPD opiera się na opracowaniu pt. „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Udokumentowano, że wdrożenie „10 kroków” poprawia wyniki karmienia piersią. Podstawowym celem inicjatywy SzPD jest zapewnienie matkom i ich noworodkom optymalnej opieki podczas pobytu w szpitalu oraz po wypisaniu dziecka do domu. Umożliwia ona również właściwą opiekę nad matkami i noworodkami, które nie są karmione piersią. Aktualizacja dokonana przez WHO w 2018 r. dotyczy zwłaszcza wdrażania programu SzPD w szpitalach leczących noworodki chore i przedwcześnie urodzone. W artykule przedstawiono wybrane elementy „10 kroków”, odnoszące się do zasad karmienia naturalnego pacjentów oddziału intensywnej terapii noworodka.

Słowa kluczowe: karmienie piersią, Szpital Przyjazny Dziecku, Światowa Organizacja Zdrowia

Abstract:
The first few hours and days of a newborn’s life are a critical window for establishing lactation and for providing mothers with the support they need to breastfeed successfully. Since 1991, the Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) has helped to motivate facilities providing maternity and newborn services worldwide to better support breastfeeding. Based on the Ten Steps to Successful Breastfeeding (the Ten Steps), the BFHI focuses on providing optimal clinical care for new mothers and their infants. There is substantial evidence that implementing the Ten Steps significantly improves breastfeeding rates. The core purpose of the BFHI is to ensure that mothers and newborns receive timely and appropriate care before and during their stay in a facility providing maternity and newborn services. At the same time, it allows proper care over mothers and newborns who are not breastfed. The WHO 2018 updated rules concerned in particular the implementation of BFHI in hospitals treating sick and premature infants. The article presents selected elements of 10 Steps, which refer to the principles of natural feeding of patients of the neonatal intensive care unit..

Key words: breastfeeding, Baby Friendly Hospital Initiative, World Health Organization

 1. Miller J, Tonkin E, Damarell RA i wsp. A systematic review and meta-analysis of human milk feeding and morbidity in very low birth weight infants. Nutrients 2018;10:707. doi: 10.3390/nu10060707
 2. Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 2012;129(3):e827–841. doi: 10.1542/peds.2011-3552.
 3. Kelishadi R, Farajian S. The protective effects of breastfeeding on chronic non-communicable diseases in adulthood: a review of evidence. Adv Biomed Res 2014;3:3. doi: 10.4103/2277-9175.124629
 4. Wu TC, Chen PH. Health consequences of nutrition in childhood and early infancy. Pediatr Neonatol 2009;50(4):135–142.
 5. Victora CG, Lessa Horta BL, de Mola Cl i wsp. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. Lancet Glob Health 2015;3(4):e199–205. doi: 10.1016/S2214-109X(15)70002-1.
 6. Cesar G Victora, Rajiv Bahl, Aluísio J D Barros i wsp. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet 2016;387(10017):475-90. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01024-7.
 7. WHO, UNICEF. Global strategy on infant and young child feeding. WHO. Geneva, 2003.
 8. Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C i wsp. Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):119-132. doi:  1097/MPG.0000000000001454
 9. Committee on Nutrition, Section on Breastfeeding, Committee on Fetus and Newborn. Donor human milk for the high-risk infant: preparation, safety, and usage options in the United States. Pediatrics. 2017;139(1):e20163440. doi: 10.1542/peds.2016-3440.
 10. https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/
 11. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. World Health Organization. Geneva, 1981. (http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf).
 12. Królak-Olejnik B, Błasiak I, Szczygieł A. Promotion of breastfeeding in Poland: the current situation. J Int Med Res 2017;45(6):1976–1984. doi: 10.1177/0300060517720318.
 13. Kostuch M. Stan wykarmialności populacji dzieci polskich wg badań własnych. Biuletyn KUKP 2016;1.S.11.
 14. Bagci Bosi AT, Eriksen KG, Sobko T i wsp. Breastfeeding practices and policies in WHO European Region Member States. Public Health Nutr 2016;19(4):753–764. doi: 10.1017/S1368980015001767.
 15. DiGirolamo AM, Grummer-Strawn LM, Fein SB. Effect of maternity-care practices on breastfeeding. Pediatrics 2008;122(2):543–549. doi: 10.1542/peds.2008-1315e
 16. Yotebieng M, Labbok M, Soeters HM i wsp. Ten Steps to Successful Breastfeeding programme to promote early initiation and exclusive breastfeeding in DR Congo: a cluster-randomised controlled trial. Lancet Glob Health 2015;3(9):e546–e555. doi: 10.1016/S2214-109X(15)00012-1
 17. Helwich E, Wilińska M, Borszewska-Kornacka MK i wsp. Program wczesnej stymulacji laktacji dla III poziomu referencyjnego. Neonatologia i Położnictwo. Standardy Medyczne. Pediatria 2014;1(11):9–57.
 18. https://www.who.int/nutrition/bfhi/ten-steps/en/

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.