Artykuł reklamowy Komender Technologies
www.komender.eu

Kontrola sterylizacji, mycia i dezynfekcji urządzeniami elektronicznymi firmy ELLAB

Dr inż. Paweł Komender
Komender Technologies

WERSJA ELEKTRONICZNA

Zwolnienie parametryczne wsadu po procesie, zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi Sterylizacji z 2017 roku, jest możliwe tylko w przypadku procesów zwalidowanych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma Komender, wyłączny przedstawiciel firmy Ellab w Polsce, oferuje swoim klientom usługi walidacyjne sterylizatorów i myjni/dezynfektorów. Są one wykonywane z użyciem rejestratorów TrackSense® Ellab przez współpracujące firmy, mające wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. W celu zmniejszenia kosztów tej usługi w centralnych sterylizatorniach dysponujących większą liczbą loggerów TrackSense® lub SteriSense® walidacje mogą zostać wykonane z użyciem urządzeń zamawiającego.
Ponadto loggery TrackSense® i SteriSense®, a także oprogramowanie ValSuite® Medical i SteriSense® mogą wykonywać „kontrole” działania autoklawów zgodnie z normami EN 285, EN ISO 17665, EN ISO 13060 oraz EN ISO 11140-4, a ich zakres obejmuje:

 • wykrywanie fazy utrzymania,
 • czas utrzymania temperatury,
 • czas wyrównania temperatur,
 • fazę usuwania powietrza,
 • fazę podania pary,
 • fazę ogrzewania,
 • fazę suszenia,
 • obliczanie współczynnika rozcieńczenia,
 • testy szczelności.

Możliwe są także „kontrole” myjni/dezynfektorów zgodnie z normą ISO 15883, obejmujące:

 • wykrywanie fazy mycia,
 • czas mycia
 • wykrywanie fazy dezynfekcji
 • czas dezynfekcji
 • wykrywanie fazy płukania
 • analizę skuteczności płukania

Loggery TrackSense® Basic mogą ponadto być wyposażone w czujniki temperatury i wilgotności, umożliwiające badanie parametrów sterylizacji tlenkiem etylenu (EtO) oraz nadtlenkiem wodoru (H2O2).
Loggery TrackSense® Lab, Basic i Pro oraz SteriSense® są kompatybilne z oprogramowaniem ValSuite® i SteriSense® oraz wspólnymi stacjami odczytu. Oznacza to, że w zależności od potrzeb jest konieczny zakup tylko jednego oprogramowania i jednej stacji dla wszystkich rejestratorów w centralnej sterylizatorni, wykorzystywanych do testów Bowie Dicka, do kontroli myjni/sterylizatorów oraz do zwolnienia parametrycznego sterylizowanych wsadów. Obniża to dodatkowo ogólne koszty korzystania z całego systemu. Firma Komender oprócz sprzedaży urządzeń oferuje również umowy serwisowe obejmujące stałą opłatę za kalibracje, wymianę baterii czy przedłużoną gwarancję. Ponadto jest oferowana także usługa wypożyczenia urządzeń SteriSense®.
Ta wszechstronność systemu rejestratorów i oprogramowania firmy Ellab może zaspokoić większość potrzeb w zakresie kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji w centralnych sterylizatorniach wszystkich szpitali, bez względu na ich wielkość i poziom wyposażenia.