Miejsce leku Pegasys w terapii zakażeń HBV
w 2018 roku

Pegasys in the treatment of HBV infections in 2018

Anna Piekarska

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Anna Piekarska
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytet Medyczny
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Tel.: 42 251 60 98

Wpłynęło: 17.05.2018
Zaakceptowano: 22.06.2018
Opublikowano on-line: 16.09.2018

Cytowanie

Piekarska A. Miejsce leku Pegasys w terapii zakażeń HBV w 2018 roku.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(4):149–151.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/4/Z2018024

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Skuteczne leczenie zakażeń HBV wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem. Obowiązujące od 2018 roku Rekomendacje dotyczące leczenia HBV wystosowane zarówno przez European Association for Study of Liver (EASL), jak i Polską Grupę Ekspertów HBV, zalecają dwie główne strategie terapeutyczne zakażeń HBV, pierwszą opartą na immunoterapii, w praktyce sprowadza się do 48-tygodniowego leczenia interferonem-α2a, i drugą obejmującą zastosowanie analogów nukleoz(t)ydowych, najczęściej dożywotnie. Zgodnie z rekomendacjami EASL i PGE HBV leczenie należy rozpocząć od terapii Peg-IFN-α i chorych z mało- lub średniozaawansowaną chorobą wątroby, zarówno w przypadkach chorych HBeAg- -dodatnich, jak i ujemnych. W pracy omówiono zalety i wady takiego postępowania, jak również proponowane zastosowania Peg-IFN w połączeniu z leczeniem analogowym lub w jego następstwie.

Słowa kluczowe: przewlekłe zapalenie wątroby typu B, leczenie, pegylowany intereferon-α2a

Abstract:
Successful treatment of HBV infections remains a huge challenge. The recommendations regarding HBV treatment issued in 2018 by the European Association for Liver Study (EASL) and the Polish HBV Expert Group recommend two main therapeutic strategies for HBV infections. The first one, based on immunotherapy, is in practice a 48-week interferon-α2a-based treatment, and the second one uses nucleos(t)ide analogs, most often to the end of life. According to the recommendations of EASL and PGE HBV, the treatment should start with Peg-IFN-α therapy in patients with liver disease of low or advanced stage, both in HBeAg-positive and negative patients. Proposed Peg-IFN application, in combination with analogs or in sequential treatment, was also discussed.

Key words: hepatitis B, treatment, pegylated interferon-α2a

 1. Lampertico P, Agarwal K, Berg T i wsp. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J Hepatol 2017;67(2):370–398 [doi: 10.1016/j.jhep.2017.03.021].
 2. Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HBV – 2018, w trakcie publikacji.
 3. Tan AT, Hoang LT, Chin D i wsp. Reduction of HBV replication prolongs the early immunological response to IFNα therapy. J Hepatol 2014;60(1):54–61 [doi: 10.1016/j.jhep.2013.08.020].
 4. Yan L, Xu Y, Chen L i wsp. The effect of PEG-IFN add on or switch to on HBsAg clearance in HBeAg- CHB patients recieving entecavir treatment. J Hepatol 2018;68(Suppl 1): S506–S507 [doi:10.1016/S0168-8278(18)31260-1].
 5. Wu D, Wang P, Han M i wsp. Efficacy and safety of combination therapy with interferon and immunomodulators in entecavir-suppressed chronic hepatitis B patients (the endeavor study). J Hepatol 2018;68(Suppl 1):S509 [doi: 10.1016/S0168-8278(18)31265-0].
 6. Huang J, Zhang K, Chen W i wsp. Switching to PegIFNα-2b leads to HBsAg loss in patients with low HBsAg levels and HBV DNA suppressed by NAs. Sci Rep 2017 17;7(1):13747–13749 [doi: 10.1038/s41598-017-13747-9].
 7. Stelma F, van der Ree MH i wsp. HBsAg loss after peginterferon-nucleotide combination treatment in chronic hepatitis B patients: 5 years of follow-up. J Viral Hepat 2017;24(12):1107–1113 [doi: 10.1111/jvh.12738].
 8. Ren P, Cao Z, Mo R i wsp. Peginterferon is superior to nucleos(t)ide analogues for reduction ofchronic hepatitis B-related hepatocellular carcinoma in patients with high-riskscore. J Hepatol 2018;68(Suppl 1):S520–S521 [doi: 10.1016/S0168-8278(18)31288-1].
 9. Lin S, Ye Q, Wang M i wsp. .Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis B With Mild Acute Exacerbation. Gastroenterology Res 2017;10(1):6–14 [doi: 10.14740/gr754w].
 10. Wirth S, Zhang H, Hardikar W i wsp. Efficacy and Safety of Peginterferon Alfa-2a (40KD) in Children with Chronic Hepatitis B: The PEG-B-ACTIVE Study. Hepatolog. 2018 Apr 24, epub ahead of print [doi: 10.1002/hep.30050].
 11. Charakterystyka Produktu Leczniczego Pegasys wersja z dnia 15.03.2018 r.
 12. Wranke A, Yurdaidyn C, Heirdich B i wsp. A virological response to PEG-IFNa treatment of hepatitis delta is associated with an improved clinical long-term outcome: 10 years follow-up of the HIDIT-1 study. Journal of Hepatology 2018;68(Suppl 1):S507 [doi: 10.1016/S0168-8278(18)31261-3].

Nie zgłoszono.