Mikrobiologiczna kontrola higieny rąk jako ważny element multimodalnej strategii prewencji zakażeń związanych z opieką zdrowotną

Hand hygiene microbiological control as an important part
of multimodal approach for HAI prevention

Irina Niecwietajewa1, Wioletta Pracz2, Małgorzata Giemza2, Joanna Jakubiak3, Maria Szymańczak3, Wojciech Marusza3

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
3 Szpital Czerniakowski w Warszawie

Irina Niecwietajewa
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

Wpłynęło: 08.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 21.11.2018

Cytowanie

Cytowanie: Niecwietajewa I, Pracz W, Giemza M, Jakubiak J, Szymańczak M, Marusza W. Mikrobiologiczna kontrola higieny rąk jako ważny element multimodalnej strategii prewencji zakażeń związanych z opieką zdrowotną.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(5):209–215. doi: 10.31350/zakazenia/2018/5/Z2018036

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Wstęp. Zakażenia związane z opieką zdrowotną (HAI) stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów na całym świecie. HAI przenoszone są głównie przez pracowników ochrony zdrowia, a stopień przestrzegania zasad higieny rąk przez personel jest nadal niezadowalający. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie multimodalnej strategii, jednym z elementów której jest podwyższenie poziomu świadomości personelu dzięki programowi spersonalizowanych szkoleń. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w 7 oddziałach zachowawczych dwóch warszawskich szpitali w pierwszym półroczu 2018 r. Obejmowały one 3 fazy: przedinterwencyjną (3 miesiące), interwencyjną (20 dni) i pointerwencyjną (2 miesiące). Badaniem objęto ogółem 106 pracowników służby zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarki i personel pomocniczy. Fazę interwencyjną stanowiły: wykonanie mikrobiologicznej kontroli czystości rąk personelu oraz przeprowadzenie indywidualnych i grupowych szkoleń poprzez omówienie otrzymanych wyników. Audyty w fazach przed- i pointerwencyjnych dotyczyły wskaźników zużycia środków do dezynfekcji rąk oraz stosowania się personelu do zasady „nic poniżej łokci”. Wyniki. Badaniu poddano 106 osób personelu. Wykorzystano metodę jakościową oceny czystości skóry rąk, pobierając próby techniką wymazu na podłoże transportowe. Brak wzrostu drobnoustrojów stwierdzono w 18,9% badań. Najczęściej izolowanym rodzajem był Bacillus spp. – 30,2% wszystkich wyhodowań, metycylinowrażliwe gronkowce koagulazo-ujemne stanowiły 16,5%, metycylinooporne gronkowce koagulazo-ujemne – 10,8%, metycylinowrażliwe gronkowce złociste – 2,9% wszystkich wyhodowań. Stwierdzono pozytywny wpływ szkoleń dla personelu na mierniki dotyczące szpitalnej higieny rąk. Wnioski. Spersonalizowane i grupowe szkolenia oparte na wykorzystaniu metody kontroli mikrobiologicznej czystości rąk personelu służby zdrowia mogą stanowić jeden z elementów multimodalnej strategii kontroli higieny szpitalnej.

Słowa kluczowe: higiena rąk, higiena szpitalna, mikrobiologiczna kontrola czystości rąk pracowników służby zdrowia

Abstract:
Background. Healthcare-associated infections (HAIs) constitute a major threat to patient safety worldwide. HAIs are mainly transmitted by healthcare workers (HCWs), and compliance with hand hygiene (HH) practices among HCWs remains unsatisfactory. Therefore, a multimodal strategy ought to be introduced, of which raising HCW awareness via personalised training program is a component. Methods. This study was conducted in 7 treatment wards of 2 hospitals in Warsaw in the first half of 2018. It encompassed 3 phases: pre-intervention (3 months), intervention (20 days), and post-intervention (2 months). A total of 106 HCWs, including physicians, nurses, and auxiliary staff, were included in the HH audit. The intervention comprised conducting microbiological HH control and holding individual and group training sessions based on the obtained results. The audit in pre- and post-intervention phases concerned indicators of hand disinfectant use and of adherence to ‘Bare Below the Elbows’ policy. Results. Smear-slide samples from the hands of 106 HCWs were collected. No microbial growth was discerned in 18.9% of cases. The most frequently isolated strain was Bacillus spp. – 30.2% of all cultures, Methicillin-sensitive coagulase-negative staphylococci – 16.5%, Methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci – 10.8%, Methicillin-sensitive staphylococci aurei – 2.9%. A positive impact of HCW training on measures of hospital HH was discerned. Conclusions. Personalised and group training founded on the application of microbiological HH control method among HCWs may feature as a component of a multimodal HAI control strategy.

Key words: hand hygiene, hospital hygiene, microbiological control, health care workers

 1. Allegranzi B, Bagheri Nejad S, Chraiti MN i wsp. Report on the burden of endemic healthcare-associated infection worldwide 2011 WHO Press, Genewa, Szwajcaria, 2011.
 2. Allegranzi B, Bagheri Nejad S, Combescure C i wsp. Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. Lancet 2011;377(9761):228–241 [doi: 10.1016/S0140-6736(10)61458-4].
 3. Boyce JM. Environmental contamination makes an important contribution to hospital infection. J Hosp Infect 2007;65(Suppl 2):50–54 [doi: 10.1016/S0195-6701(07)60015-2].
 4. Mitchell BG, Dancer SJ, Anderson M i wsp. Risk of organism acquisition from prior room occupants: a systematic review and meta-analysis. J Hosp Infect 2015;91(3):211–217 [doi: 10.1016/j.jhin.2015.08.005].
 5.  Li-Sha S, Chun-Juan X, Hong-bing J i wsp. Spread of Staphylococcus aureus between medical staff and high-frequency contact surfaces in a large metropolitan hospital. Int J Nurs Sci 2015;2(4):366–370.
 6. World Health Organization, WHO guidelines on hand hygiene in health care 2009 WHO Press, Genewa, Szwajcaria, 2009.
 7. Cheng VC, Tai JW, Ho SK i wsp. Introduction of an electronic monitoring system for monitoring compliance with moments 1 and 4 of the WHO „My 5 moments for hand hygiene” methodology BMC. Infect Dis 2011;11:151 [doi: 10.1186/1471-2334-11-151].
 8. Mathai AS, George SE, Abraham J. Efficacy of a multimodal intervention strategy in improving hand hygiene compliance in a tertiary level intensive care unit Indian J Crit Care Med 2011;15(1):6–15 [doi: 10.4103/0972-5229.78215].
 9. Sax H, Allegranzi B, Chraiti M i wsp. The World Health Organization hand hygiene observation method Am J Infect Control 2009;37(10):827–834 [doi: 10.1016/j.ajic.2009.07.003].
 10. Luangasanatip N, Hongsuwan M, Limmathurotsakul D i wsp. Comparative efficacy of interventions to promote hand hygiene in hospital: systematic review and network meta-analysis. The BMJ 2015;351:h3728 [doi: 10.1136/bmj.h3728].
 11.  Pittet D. Improving adherence to hand hygiene practice: a multidisciplinary approach Emerg Infect Dis 2001;7(2):234–240 [doi: 10.3201/eid0702.700234].
 12.  Jang JH, Wu S, Kizner D i wsp. Physicians and hand hygiene practice: a focus group study J Hosp Infect 2010;76(1):87–89 [doi: 10.1016/j.jhin.2010.04.021].
 13. De Alwis WR, Pakirisamy P, Wai San L i wsp. A Study on Hand Contamination and Hand Washing Practices among Medical Students. ISRN Public Health 2012;2(1):1–5 [doi: 10.5402/2012/251483].
 14. Laskar AM, RD, Bhat P i wsp. A multimodal intervention to improve hand hygiene compliance in a tertiary care center. Am J Infect Control 2018;46(7):775–780 [doi: 10.1016/j.ajic.2017.12.017].
 15. Lingawi H, Maher Y, Afifi I. Impact of Educational Intervention for Hand Hygiene on Dental Students’ Knowledge, Attitude, and Bacterial Contamination Level on Hands. J Contemp Dent Pract 2017;18(12):1164–1172.
 16. Kapil R, Bhav sar HK, Madan M. Hand hygiene in reducing transient flora on the hands of healthcare workers: An educational intervention. Indian J Med Microbiol 2015;33(1):125–128 [doi: 10.4103/0255-0857.148409].
 17. Matuka DO, Binta B, Carman HA. Staphylococcus aureus and Escherichia coli levels on the hands of theatre staff in three hospitals in Johannesburg, South Africa, before and after handwashing. South African Medical Journal 2018;108(6):474–476 [doi: 10.7196/SAMJ.2018.v108i6.12485].
 18. Sastry AS, R D, Bhat P. Impact of a hand hygiene audit on hand hygiene compliance in a tertiary care public sector teaching hospital in South India. Am J Infect Control 2017;45(5):498–501 [doi: 10.1016/j.ajic.2016.12.013].
 19. Gould DJ, Chudleigh J, Drey NS i wsp. Measuring handwashing performance in health service audits and research studies. J Hosp Infect 2007;66(2):109–115 [doi: 10.1016/j.jhin.2007.02.009].
 20. Smiddy MP, O’Connell R, Creedon SA. Systematic qualitative literature review of health care workers’ compliance with hand hygiene guidelines. Am J Infect Control 2015;43(3):269–274 [doi: /10.1016/j.ajic.2014.11.007].

Nie zgłoszono.