Pielęgnacja pacjenta na OIT. Co jest ważne w zapobieganiu zakażeniom?

Patient care in ICU. What is important in preventing infection?

Urszula Zielińska-Borkowska, Anna Zdun

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Urszula Zielińska-Borkowska
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Tel.: 22 6250 253

Wpłynęło: 03.12.2018
Zaakceptowano: 28.12.2018
Opublikowano on-line: 31.12.2018

Cytowanie / Citation

Zielińska-Borkowska U, Zdun A. Pielęgnacja pacjenta na OIT. Co jest ważne w zapobieganiu zakażeniom?.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(6):317–322.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/6/Z2018049

WERSJA ELEKTRONICZNA / Article ePDF

Streszczenie:
Zakażenia szpitalne są bardzo poważnym problemem klinicznym: zasadniczo wpływają na przebieg leczenia, występowanie powikłań oraz przeżywalność chorych, ponadto wydłużają pobyt pacjenta w szpitalu. Do czynników ryzyka zakażenia należy leczenie na oddziale intensywnej terapii. Pacjenci tego oddziału są uzależnieni całkowicie od personelu, a podstawową grupą opiekującą się pacjentami jest personel pielęgniarski. Ryzyko zakażenia szpitalnego wiąże się nie tylko z wykonywanymi inwazyjnymi procedurami diagnostycznymi, lecz również z prowadzoną terapią. Zatem zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest priorytetowym zadaniem personelu szpitala, zagadnieniem wielowątkowym. Wpływ na skuteczność takich działań ma również, a może przede wszystkim, organizacja pracy na OIT.

Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, organizacja OIT, pielęgnacja

Abstract:
Nosocomial infections are an important clinical issue. They are responsible for prolonged hospitalization, interfere with the treatment process, complication rates and patients’ survival. Treatment in the intensive care unit is one of the risk factors. ICU patients are dependent from the personnel, mainly from nurses who take care of them. Infection is so to say a part of the diagnostic process, invasive procedures and treatment in the ICU. Therefore prevention of nosocomial infections is a priority. It is a complex issue. One of the most important preventive factors is organization of work in the ICU.

Key words: nosocomial infection, organization of ICU, patient care

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r., poz 2218).
 2. Hryniewicz W, Kusza K, Ozorowski T i wsp. Strategia zapobiegania lekooporności w oddziałach intensywnej terapii. Rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2013.
 3. Ait-Oufella, Bourcier S, Alves M i wsp. Alteration of skin perfusion in mottling area during septic shock. Annals of Intensive Care 2013;3:31 [doi: 10.1186/2110-5820-3-31].
 4. Zielińska-Borkowska U, Malec-Milewska M, Woroń J. Chory chirurgiczny w OIT. Makmed, Lublin, 2017.
 5. Szkiler E. Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych. Evereth Publishing Sp. z o.o., Warszawa, 2014.
 6. Loveday HP, Wilson JP, Pratta RJ i wsp. National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;(Suppl. 1):S1-70 [doi: 10.1016/S0195-6701(13)60012-2].
 7. Rekomendacja Komisji ds. Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Infekcjom (KRINKO) przy Instytucie Roberta Kocha.
 8. Lorente L, Henry C, Martin MM, Jimenez A, Mora ML. Central venous catheter-related infection in a prospective and observational study of 2,595 catheters. Crit Care 2005;9(6):R631–R635
 9. Nagashima G, Kikuchi T, Tsuyuzaki H i wsp. To reduce catheter-related bloodstream infections: is the subclavian route better than the jugular route for central venous catheterization? J Infect Chemother 2006;12(6):363–365.
 10. Lai NM, Chaiyakunapruk N, Lai NA i wsp. Catheter impregnation, coating or bonding for reducing central venous catheter-related infections in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD007878 [doi: 10.1002/14651858.CD007878].
 11. Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w oddziale intensywnej terapii. Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2015;1(1):13–20.
 12. Zalecenie Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO w sprawie wytycznych pielęgnacji dróg oddechowych u pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie leczonych w oddziale intensywnej terapii. Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2015;1(1):5–12.
 13. Goldsworthy S, Kleinpell, R, Williams G. International best practices in critical care. World Federation of Critical Care Nurses, 2017.
 14. Krajewska-Kułak E, Rolka H, Jankowiak B. Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. PZWL, wyd. I, Warszawa, 2014.
 15. Ślusarska B, Zarzycka D, Majek A. Podstawy pielęgniarstwa. T II – Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. PZWL, wyd. I, Warszawa 2017.
 16. McNichol L, Lund C, Rosen T i wsp. Medical adhesives and patient safety: state of the science consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs 2013;40(4):365–380.
 17. Belleza M. Sepsis & Septic Shock Nursing Care Management, 2016
 18. Zielińska-Borkowska U, Woroń J. Antybiotykoterapia w intensywnej terapii. Medical Education, Warszawa 2015.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.

Potential conflicts of interest: no conflicts.