Praktyczne umiejętności ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych w zakresie resuscytacji noworodka

Practical newborn life support skills among paramedics, nurses and midwives

Zuzanna Owsiańska1, 2, Marta Szymankiewicz-Bręborowicz1, Tomasz Szczapa1, 2

1 Klinika Neonatologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowej Noworodka Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Zuzanna Owsiańska
Klinika Neonatologii
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Tel.: 61 841 92 70

Wpłynęło: 10.10.2019
Zaakceptowano: 08.11.2019
Opublikowano on-line: 18.11.2019

Cytowanie / Citation

Owsiańska Z, Szymankiewicz-Bręborowicz M, Szczapa T. Praktyczne umiejętności ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych w zakresie resuscytacji noworodka.
Postępy Neonatologii 2019;25(2):77–80
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/2/PN2019021

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Cel. Ocena praktycznych umiejętności ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych w zakresie resuscytacji noworodka oraz ich zgodności z aktualnymi wytycznymi ERC. Materiał i metody. Badani wykonywali czynności resuscytacyjne na fantomie Resusci Baby QCPR z użyciem worka samorozprężalnego i maski twarzowej. Do oceny wybranych parametrów użyto urządzenia Skill Guide (Laerdal Norwegia). Badanie zostało zarejestrowane kamerą cyfrową, następnie nagrania poddano dokładnej analizie. Wyniki. Sumaryczne wyniki uzyskane przez pielęgniarki i położne (średnio 60%) były nieco wyższe niż osiągnięte przez ratowników medycznych (średnio 50%), lecz nie były to różnice istotne statystycznie. Należy podkreślić, że żadna z badanych osób nie wykonała prawidłowo wszystkich elementów badania. Osoby badane najlepiej poradziły sobie z uzyskaniem drożności dróg oddechowych (92%) oraz stabilizacji i uszczelnienia maski twarzowej (100%). Podobnie wypadła ocena prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej (ratownicy medyczni 92%, pielęgniarki i położne 85%). Największą trudność sprawiło prawidłowe wykonanie pięciu oddechów rozprężających płuca noworodka (ratownicy medyczni 15%, pielęgniarki i położne 50%). Wnioski. Poziom praktycznych umiejętności pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych w zakresie resuscytacji noworodka nie był satysfakcjonujący, co potwierdza rolę regularnych szkoleń, uwzględniających aspekty praktyczne.

Słowa kluczowe: resuscytacja, noworodek, umiejętności praktyczne

Abstract:
Aim. Assessment of practical neonatal resuscitation skills among paramedics, nurses and midwives. Method. The participants of this study performed resuscitation procedures on a Resusci Baby QCPR mannequin with a self-inflating bag and face mask under assessment of Skill Guide device (Laerdal Norway). The study was recorded on a video camera for assessment and analysis. Results. Total score achieved by nurses and midwives (mean 60%) was higher than by paramedics (mean 50%), but the difference had no statistical significance. No participant performed all the procedures correctly. Best performance was found for neutral head position (92%) and stabilization of face mask without leak (100%). Similarly, most participants correctly chose the place for chest compressions (92% paramedics vs. 85% nurses and midwives). Weakest performance concerned the inflation breaths – only 15% of paramedics vs. 50% of nurses and midwives ware able to perform this skill correctly. Conclusions. Practical newborn life support skills among paramedics, nurses and midwives were not satisfying which indicates the need for regular training programs including practical aspects.

Key words: resuscitation, newborn, practical skills

  1. Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji: Resuscytacja i wsparcie okresu adaptacyjnego noworodków. Wytyczne resuscytacji 2015. Red. Anders J. Wyd. Polska Rada Resuscytacji. Kraków, 2016, pp. 315–333.
  2. Bruno CJ, Angert R, Rosen O i wsp. Simulation as a tool for improving acquisition of neonatal resuscitation skills for obstetric residents. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29(16):2625–2629. doi: 10.3109/14767058.2015.1095179
  3. Gracia-Jorda D, Walker A, Camphaug J i wsp. Bedside chest compression skills: Performance and skillsretention in in-hospital trained pediatric providers. A simulation study. J Crit Care 2019;50:132–137. doi: 10.1016/j.jcrc.2018.11.033
  4. Lin Y, Cheng A, Grant VJ i wsp. Improving CPR quality with distributed practice and real-time feedback in pediatric healthcare providers – A randomized controlled trial. Resuscitation 2018;130:6–12. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.06.025
  5. Wagner M, Bibl K, Hrdliczka E i wsp. Effects of feedback on chest compression quality: a randomized simulation study. Pediatrics 2019;143(2):e20182441; doi: 10.1542/peds.2018-2441.
  6. Bishop R, Joy B, Moore-Clingenpeel M, Maa T. Automated audiovisual feedback in cardiopulmonary resuscitation training: improving skills in pediatric intensive care nurses. Crit Care Nurse 2018;38(5):59–66. doi: 10.4037/ccn2018490

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.