Rola penicylin w antybiotykoterapii – skuteczność i bezpieczeństwo stosowania „starych” antybiotyków

The role of penicillins in antibiotic treatment – effectiveness and safety of use of ‘old antibiotics’

Aleksandra Łata1, Wojciech Barg2

1 Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wojciech Barg
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66,
50-369 Wrocław
Tel.: 71 784 25 20

Wpłynęło: 21.05.2019
Zaakceptowano: 22.06.2019
Opublikowano on-line: 15.07.2019

Cytowanie / Citation

Łata A, Barg W. Rola penicylin w antybiotykoterapii – skuteczność i bezpieczeństwo stosowania „starych” antybiotyków.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):125–130
doi: 10.31350/zakazenia/2019/3/Z2019026

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Penicyliny są jedną z najczęściej stosowanych grup antybiotyków. Są to bakteriobójcze antybiotyki o wysokiej skuteczności w leczeniu zakażeń wieloma patogenami. Stworzenie półsyntetycznych penicylin poszerzyło zakres działania i zwiększyło skuteczność tych antybiotyków. Jest to stosunkowo bezpieczna grupa leków, choć zdarzają się reakcje nadwrażliwości. Penicyliny nadal są antybiotykami pierwszego rzutu, stosowanymi w licznych zakażeniach, dlatego każda zgłoszona przez pacjenta reakcja alergiczna powinna być potwierdzona dokładną diagnostyką alergologiczną. Ograniczenie stosowania penicylin w zakażeniach patogenami, które są wrażliwe na działanie tych antybiotyków, tylko ze względu na niepotwierdzoną u pacjenta alergię prowadzi do narastania lekooporności bakterii oraz wzrostu kosztów leczenia.

Słowa kluczowe: antybiotyki, penicyliny, β-laktamy, alergia, działania niepożądane

Abstract:
Penicillins are one of the most often used group of antibiotics. They are bactericidal antibiotics of high effectiveness against infections caused by numerous pathogens. Introduction of semisynthetic penicillins additionally widened the spectrum of their usage and raised their effectiveness. Although, it is a relatively safe group of medicines, there are some hypersensitivity reactions. However, penicillins still remain first-line antibiotics. Therefore self-reported allergic reactions each time should be confirmed by a detailed allergological diagnostics. Restrictions of prescribing penicillins due to an unproven allergy reaction leads to increasing drug resistance, as well as to increased cost of treatment.

Key words: antibiotics, penicillins, β-lactams, allergy, adverse reactions

 1. Mieszkowski J, Pałys A, Sobiesiak K i wsp. Biotechnologicalaspects of penicillinsyntheses. Farmacja polska 2011;67(3):168–175
 2. Miller EL. Thepenicillins: a reviewand update. J Midwifery Womens Health. 2002;47(6):426–434. doi:  1016/S1526-9523(02)00330-6 
 3. Dzierżanowska D, Antybiotykoterapia praktyczna. α-medicapress, Bielsko-Biała, 2009, pp. 85.
 4. Sarwar A. Drugs in renal disease and pregnancy. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology 2019;57:106–119. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2019.03.006 
 5. Shenoy ES, Macy E, Rowe T i wsp. Evaluation and Management of Penicillin Allergy: A Review. JAMA 2019;321(2):188–199. doi:  1001/jama.2018.19283.
 6. Munita JM, Arias CA. Mechanisms of Antibiotic Resistance. Mechanisms of Antibiotic Resistance. [W] Kudva I, Cornick N, Plummer P, Zhang Q, Nicholson T, Bannantine J, Bellaire B (ed), Virulence Mechanisms of Bacterial Pathogens, 5th Ed.,. ASM Press, Washington, 2016, pp. 481–511
 7. Szczypa K., Antybiotykooporność Streptococcus pyogenes, Diagnostyka Laboratoryjna 2015;3–4:35–38.
 8. Akhavan B, Vijhani P. Amoxicillin. StatPearls Publishing, Treasure Island, 2019.
 9. Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków Warszawa 2016, pp. 72–88
 10. Patterson RA, Stankiewicz HA. Penicillin Allergy. StatPearls Publishing, Treasure Island, 2019.
 11. Albin S, Agarwal S. Prevalence and characteristics of reported penicillin allergy in an urban outpatient adult population. Allergy Asthma Proc 2014;35(6):489–494. doi:  2500/aap.2014.35.3791
 12. Korzeniowska K, Jabłecka A, Simon K i wsp. Działania niepożądane antybiotyków β-laktamowych. Nowiny Lekarskie 2008;77(2)134–139.
 13. Krysta K, Paliga A, Leszczyńska J i wsp. Przewlekłe zaburzenia lękowe po przebyciu ostrej niealergicznej reakcji na penicylinę. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011;20(3):217–219
 14. Siegal S, Steinhardt R, Gerber R. Fatal and near-fatal penicillin anaphylaxis; three new cases with a note on prevention. J Allergy 1953;24(1):1–10.
 15. Heisig M, Reich A. Zespół Lyella. Forum Dermatologiczne 2016;2(1):33–37
 16. Stefańska E,Dworacki G, Pawlaczyk M i wsp. Skórne objawy nadwrażliwości na antybiotyki. Farmacja Współczesna 2011;4:85–92.
 17. Warrington R, Silviu-Dan F, Wong T. Drug Allergy. Allergy Asthma Clin Immunol 2018;14(Suppl 2):60. doi:  1186/s13223-018-0289-y
 18. Fal A (ed). Alergia, choroby alergiczne, astma. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2011, pp 447–455.
 19. Brzezińska- Pawłowska O., Kowalski M. Zasady diagnostyki w alergii natychmiastowej na antybiotyki. Alergia Astma Immunologia 2016;21(2):102–109
 20. Soyer O,Sahiner U,Sekerel B. Pro and Contra: Provocation Tests in Drug Hypersensitivity. Int J Mol Sci 2017;18(7)pii:E1437. doi: 3390/ijms18071437

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.