Tlenoterapia hiperbaryczna w zespole stopy cukrzycowej – co nowego?

Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot ulcer management – what’s new?

Jakub Włodarczyk, Paweł Karakuła, Joel Mathews, Marcin Włodarczyk

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Marcin Włodarczyk:
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, pl. Hallera 1,
90-647 Łódź,

Wpłynęło: 15.11.2019 \ Zaakceptowano: 18.12.2019 \ Opublikowano on-line: 14.02.2020

Cytowanie / Citation

Włodarczyk J, Karakuła P, Mathews J, Włodarczyk M. Tlenoterapia hiperbaryczna w zespole stopy cukrzycowej – co nowego?
Rany 2020;1(1):7–16.
doi:10.31350/rany/2020/1/R2020002

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Zespół stopy cukrzycowej, przejawiający się owrzodzeniem stóp, jest globalnym problemem medycznym, dotykającym każdego roku miliony ludzi a całym świecie. Szacuje się, że roczna częstość występowania zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) z owrzodzeniem (ang. diabetic foot ulcer, DFU) lub martwicą chorych na cukrzycę wynosi od 2% do 5%, zaś ryzyko wystąpienia schorzenia w ciągu całego życia pacjenta życia szacuje się na 25%. W związku z tym, nowe podejścia i metody terapeutyczne mogą mieć kluczowe znaczenie w leczeniu chorych na cukrzycę. Tlenoterapia hiperbaryczna (ang. hyperbaric oxygen therapy, HBOT) jest zabiegiem terapeutycznym stosowanym w leczeniu przewlekłych, grożących utratą stopy owrzodzeń u chorych na cukrzycę. Aktualnie dostępne dowody wskazują na istnienie statystycznie istotnych różnic na korzyść HBOT w porównaniu z opieką standardową. Nadal jednak istnieje szereg sprzecznych wyników dotyczących korzyści z zastosowania tej metody w leczeniu DFU. Celem niniejszego przeglądu jest zbadanie aktualnego stanu wiedzy na temat stosowania HBOT w leczeniu DFU oraz omówienie korzyści i ograniczeń związanych ze stosowaniem tej metody.

Słowa kluczowe: zespół stopy cukrzycowej, tlenoterapia hiperbaryczna, leczenie ran, zakażenie

Abstract:
Diabetic foot, which manifests as foot ulcers, is a worldwide medical problem that affects millions of people every year. The annual incidence of diabetic foot ulcer (DFU) or necrosis in diabetic patients is known to be about 2% to 5% and the lifetime risk has been estimated to be as high as 25%. Therefore novel approaches and modern treatments are crucial in the management of diabetic patients. Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) is a therapeutic procedure for the treatment of chronic foot-threatening ulcers in diabetic patients. Current evidence shows statistically significant differences in favour of HBOT as compared with standard care. However, there are still many conflicting results indicating its benefit in the treatment of DFU. The objective of this review is to investigate current knowledge on HBOT in the management of DFU and discuss the benefits and limitations.

Key words: diabetic foot ulcers, hyperbaric oxygen therapy, wound healing, infection

  1. Nabuurs-Franssen MH, Sleegers R, Huijberts MSP et al. Total contact casting of the diabetic foot in daily practice: a prospective follow-up study. Diabetes Care 2005;28(2):243–247. doi:  2337/diacare.28.2.243
  2. Wound Offloading: A Brief Introduction. http://advancedtissue.com/2014/03/wound-offloading-brief-introduction/.
  3. Heyboer M3rd, Sharma D, Santiago W, McCulloch N. Hyperbaric oxygen therapy: side effects defined and quantified. Adv Wound Care (New Rochelle). 2017;6(6):210–224. doi:  1089/wound.2016.0718.
  4. Kılıçoğlu ÖI, Demirel M, Aktaş Ş. New trends in the orthopaedic management of diabetic foot. EFORT Open Rev 2018;3(5):269–277. doi:  1302/2058-5241.3.170073
  5. Jira M, El Omri N, Sekkach Y, Mekouar F, Amezyane T. Oxygénothérapie hyperbare dans la prise en charge du pied diabétique: expérience d’un service de médecine interne à propos de 80 cas [Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic foot: experience in the management of 80 cases at a department of internal medicine]. Pan Afr Med J 2018;30:100. doi:  11604/pamj.2018.30.100.14826
  6. Health Quality Ontario. Hyperbaric Oxygen Therapy for the Treatment of Diabetic Foot Ulcers: A Health Technology Assessment. Ont Health Technol Assess Ser 2017;17(5):1–142.
  7. Santema KTB, Stoekenbroek RM, Koelemay MJW et al. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of ischemic lower-extremity ulcers in patients with diabetes: results of the DAMO2CLES Multicenter Randomized Clinical Trial. Diabetes Care 2018;41(1):112–119. doi:  2337/dc17-0654
  8. Faglia E, Favales F, Aldeghi A et al. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19(12):1338–1343. doi:  2337/diacare.19.12.1338
  9. Löndahl M, Katzman P, Nilsson A, Hammarlund C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 2010;33(5):998–1003. doi:  2337/dc09-1754.
  10. Fedorko L, Bowen JM, Jones W et al. Hyperbaric oxygen therapy does not reduce indications for amputation in patients with diabetes with nonhealing ulcers of the lower limb: a prospective, double-blind, randomized controlled clinical trial. Diabetes Care 2016;39(3):392–399. doi:  2337/dc15-2001

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.