Reklama

Transmisja zakażeń w gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim i tatuażu

Transmission of infections in the beauty salon, hairdresser and tattoo parlor

Dorota Gregorowicz-Warpas

1 Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej Uniwersytetu Gdańskiego
2 Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o

Dorota Gregorowicz-Warpas
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
ul. Małcużyńskiego 8b/13,
83-400 Kościerzyna

Wpłynęło: 14.11.2019
Zaakceptowano: 10.12.2019
Opublikowano on-line: 15.01.2020

Cytowanie / Citation

Gregorowicz-Warpas D. Transmisja zakażeń w gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim i tatuażu.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):285–291.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/6/Z2019045

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Wygląd ciała zawsze miał dużą wartość dla człowieka. Wydaje się, że powody troski o ciało współcześnie i kilkanaście lat wcześniej pozostają niezmienione. Dbanie o siebie przynosi korzyści, jakimi są zdrowie i uroda, te zaś traktuje się jako wartości same w sobie. Powszechne stało się korzystanie z usług profesjonalistów, którzy specjalizują się w upiększaniu poszczególnych partii ciała. W ostatnich latach jest zauważalny wzrost kultu pięknego ciała, kreowanego m.in. w środkach masowego przekazu. Każdego roku zwiększa się liczba salonów kosmetycznych, odnowy biologicznej, fryzjerskich i tatuażu. Zabiegi w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała, przeprowadzane w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu, często są związane z naruszeniem ciągłości skóry i tkanki podskórnej, istnieje więc ryzyko transmisji zakażeń podczas kontaktu bezpośredniego oraz za pośrednictwem narzędzi, sprzętu i powierzchni. Aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, czyli bezpieczne dla klientów i pracowników gabinetów, muszą być spełnione nie tylko podstawowe wymagania dotyczące warunków technicznych i budowlanych, ale również dotyczące profilaktyki transmisji chorób zakaźnych i zakażeń. Podstawą jest przestrzeganie przepisów prawa w zakresie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych oraz opracowanie procedur zgodnych z aktualną wiedzą i ścisłe ich stosowanie. Personel gabinetów świadczących usługi w zakresie upiększania i pielęgnacji ciała musi pamiętać, że bezpieczny gabinet to nie tylko piękne wnętrze i nowoczesne wyposażenie, ale również narzędzia, sprzęt i powierzchnie poddawane dekontaminacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, a także dokumentowanie procesu. Szczególnie ważna jest też bieżąca i właściwa dezynfekcja podstawowego narzędzia używanego w pracy z klientem, czyli rąk personelu.

Słowa kluczowe: transmisja zakażeń, gabinet kosmetyczny, fryzjerski i tatuażu

Abstract:
For generations taking care of physical appearance has had a great value. It seems that reasons why people take care of their bodies remain more or less the same over time. Taking care of ourselves brings profits, such as health and beauty, which constitute a value per se. It has become common to make use of professional services which specialize in improving the appearance of respective body parts. For the last few years a dynamic growth of social interest in human body beauty cult has been observed. It has been created by celebrities in mass media. Every year the number of beauty parlous, welness-based rejuvenation therapy salons, hairdresser’s and tattoo parlors is growing. Numerous body care and modification treatments connected with trespassing of the skin and subcutaneous layer are being performed in beauty parlous, hairdresser’s and tattoo parlors. This carries a risk of infection transmission through direct contact, tools, equipment and surface. In order to provide services on the highest level – safe for clients and staff, basic requirements must be met concerning technical and builder’s conditions as well as prevention of infectious diseases transmission. It is crucial here to obey specific health, sanitary and hygienic requirements and also to process using up-to-date knowledge. Due to the fact that not only the awareness but also the requirements of the clients have been increasing, beauty parlors’ staff must be aware of a very important fact that a safe salon is not the one which looks pretty and has a modern equipment but the one where tools, equipment and surfaces are decontaminated according to the current rules, and the whole procedure has to be documented. It also performs appropriate disinfection of the “basic tool” used during work with a client, i.e. hands of the staff.

Key words: infection transmission, beauty salon, hair salon and tattoo parlor

Reklama

 1. Flis A, Pikul K. Niebezpieczeństwa w gabinecie kosmetycznym – choroby zakaźne. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, 2013.
 2. Bednarek M, Podgórska M. Zagrożenia mikrobiologiczne w gabinetach kosmetycznych. Kosmetologia Estetyczna 2018;7(4):477–481.
 3. Parczewski M, Bociąga-Jasik M, Inglot M, Mularska E, Witak-Jędra M (red.). Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 2019. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Warszawa–Szczecin, 2019.
 4. Fleischer M, Bober-Gheek B. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. II, Urban & Partner, Wrocław, 2006.
 5. World Health Organization. Education sessions for trainers, observers and health-care workers. WHO Press, Geneva, 2009.
 6. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. Pierwsza światowa inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pacjenta „Higiena rąk to bezpieczna opieka”. WHO Press, Geneva, 2009.
 7. Mączyńska A. Higiena rąk według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. α-medica press, Bielsko-Biała, 2016.
 8. Wałaszek M. Higiena rąk – wymagania stawiane pracownikom medycznym. Problemy Pielęgniarstwa 2018;26(2):90–98.
 9. Rożkiewicz D, Szumska E, Potocka P. Nic poniżej łokcia. Znaczenie dla higieny rąk. Forum Zakażeń 2018;9(3):135–142.
 10. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. Pittet D, Allegranzi B, Boyce J, for the World Health Organization World Alliance for Patient Safety First Global Patient Safety Challenge Core Group of Experts.
 11. Skodova M, Garcia UF, Gimeno BA. Hand hygiene assessment in the workplace using a UV lamp. Am J Control Infect 2015;43(12):1360–1362. doi: 1016/j.ajic.2015.07.003
 12. Hoffman PN, Cooke EM, McCarville MR. Micro-organisms isolated from the skin under wedding rings worn by hospital staff. Br Med J 1985;290(6463):206–207. doi: 1136/bmj.290.6463.206
 13. Piwowarczyk J. Badanie wpływu różnych czynników na skuteczność jakościową i mikrobiologiczną higienicznej dezynfekcji rąk wśród personelu medycznego. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, 2014.
 14. Plan higieny salonu kosmetycznego. https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/plan-higieny-dla-salon%C3%B3w-kosmetycznych-1.pdf (dostęp: 19.11.2019 r.).
 15. Plan higieny salonu fryzjerskiego. https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/plan-higieny-dla-salon%C3%B3w-fryzjerskich-1.pdf (Data wejścia 19.11.2019 r.).
 16. Plan higieny salonu tatuażu. https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/plan-higieny-dla-studi%C3%B3w-tatua%C5%BCy-1.pdf (dostęp: 19.11.2019 r.).
 17. Ciuruś M. Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin, 2018.
 18. Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. Wyd. II,. Warszawa, 2017

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.