Zagrożenia wynikające ze stosowania środków dezynfekcyjnych w centralnej sterylizatorni

Threats resulting from the use of disinfectants in central sterilization departments

Beata Zalewska

Medilab Sp. z o.o.

Beata Zalewska
Medilab Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
Tel.: 85 747 93 00

Wpłynęło: 27.11.2018
Zaakceptowano: 27.12.2018
Opublikowano on-line: 31.12.2018

Cytowanie / Citation

Zalewska B. Zagrożenia wynikające ze stosowania środków dezynfekcyjnych w centralnej sterylizatorni.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(6):323–327.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/6/Z2018054

WERSJA ELEKTRONICZNA / Article ePDF

Streszczenie:
Centralna sterylizatornia jest bardzo ważnym miejscem w każdej placówce leczniczej. To tutaj są dostarczane narzędzia używane podczas zabiegów medycznych i to tutaj muszą być przygotowane do ponownego użycia, czyli zdezynfekowane, umyte i wysterylizowane. Tym zajmują się wykwalifikowani pracownicy, mający szeroką wiedzę o procesach dekontaminacji. Ponieważ za pośrednictwem narzędzi mogą być przenoszone zakażenia zarówno na pacjentów, jak i na pracowników, bardzo ważne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności. Niebezpieczne dla pracownika sterylizatorni może być nie tylko skażone narzędzie, lecz również użyty środek dezynfekcyjny.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, sterylizacja, dezynfekcja, zakażenie

Abstract:
The central sterilization department is a very important place in every hospital. This is where the tools used during medical procedures are delivered to. Here they must be disinfected, washed and sterilized. These processes are carried out by qualified employees with extensive knowledge of decontamination processes. Due to the fact that such tools can be a source of transmission of infections to both patients and employees, it is very important to take all precautions. Both the tools and the disinfectants pose a threat to the employees of the sterilization departments.

Key words: safety, sterilization, disinfection, infection

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).
 2. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (online) www.ciop.pl
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2008 r., nr 48, poz. 288).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
 5. Charkowska A. Wentylacja i klimatyzacja w obiektach służby zdrowia. Placówki medyczne, Informator Budowlany Murator, numer specjalny 3/2016, ZPR Media S.A.: 44–50 (wydanie online).
 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art.15 (Dz. U. z 2018 r., poz. 151).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala.
 8. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211).
 10. PN-EN ISO 17664:2018-02 Poddawanie procesowi produktów do ochrony zdrowia – Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobu medycznego dotyczące poddawania procesowi wyrobów medycznych.
 11. Grzesiowski P, Tymoczko A, Kutrowska E. Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej. Warszawa, 2017.
 12. Kutrowska E. Znaczenie dekontaminacji wstępnej wyrobów medycznych dla procesu dekontaminacji. Zakażenia XXI wieku 2018;1(1):35–40 [doi: 10.31350/zakazenia/2018/1/Z2018004].
 13. PN-EN 14885:2015-10 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Zastosowanie norm europejskich do chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów)).
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z późniejszymi zmianami).
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010 r., nr 100, poz. 646).
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji (Dz. U. z 2010 r., nr 100, poz. 645).
 18. Sztark E, Sokół-Leszczyńska B, Leszczyński P, Wróblewska M, Młynarczyk G. Wiedza pracowników sterylizatorni na temat przygotowania instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2014;95(2):419–428.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.

Potential conflicts of interest: no conflicts.