Analiza korzyści użytkowania kaniul obwodowych naczyń żylnych z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi – Doniesienia wstępne

The analysis of profits from usage of peripheral venous vessel cannulas with a valve preventing from blood flow – preliminary information

Mirosława Dzikowska1, Katarzyna Wojtas1, Maria Kózka1, Maria Budnik-Szymoniuk2

1 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Collegium Medicum w Bydgoszczy

Mirosława Dzikowska
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego,
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum,
ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków
Tel.: 12 42 14 160

Wpłynęło: 26.02.2018
Zaakceptowano: 12.03.2018
Opublikowano on-line: 30.03.2018

Cytowanie

Dzikowska M, Wojtas K, Kózka M, Budnik-Szymoniuk M. Analiza korzyści użytkowania kaniul obwodowych naczyń żylnych z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi – doniesienia wstępne. Zakażenia XXI wieku. 2018;1(1):41–45.

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Wstęp. Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych ma szerokie zastosowanie w diagnostyce i leczeniu chorych w opiece domowej oraz szpitalnej. Zarówno procedura założenia kaniuli, jak i jej pozostawienie w naczyniu są obarczone wysokim ryzykiem zakażenia pacjenta oraz personelu – głównie pielęgniarek. Koszt związany z kaniulacją naczyń żylnych obejmuje cenę kaniuli oraz niezbędnych wyrobów medycznych. Biorąc pod uwagę te aspekty, istotny wydaje się wybór takiego rodzaju kaniuli, która zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania oraz uwzględnia czynniki ekonomiczne. Cel pracy. Analiza korzyści wynikających z użytkowania kaniul żył obwodowych typu Introcan Safety 3. Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę analizy porównawczej dwóch typów kaniul: Introcan Safety 3 z zastawką uniemożliwiającą wypływ krwi i kaniul bez tego mechanizmu blokującego. Oba rodzaje stosowano do kaniulacji żył obwodowych u pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie w latach 2015–2017. Wyniki. Analiza wykazała wyższy koszt zakupu kaniul typu Introcan Safety 3, natomiast obniżeniu uległy koszty wynikające ze zużycia wyrobów medycznych związanych ze stosowaniem kaniul. Wnioski. Istotną wartością stosowania kaniul Introcan Safety 3 z mechanizmem zapobiegającym wypływowi krwi jest ograniczenie kontaktu z patogenami krwiopochodnymi.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, cewniki naczyniowe, kaniulacja żył obwodowych, koszty

Abstract:
Introduction. Cannulation of peripheral venous vessels has a wide application in the diagnostics and treatment of patients both at home and in hospital settings. The procedure of introducing a cannula as well as leaving it in a vessel is endangered with a high risk of infection of a patient and also the staff, mainly nurses. The costs of cannulation of venous vessels include the price of a cannula and indispensable medical products. Taking all those aspects into consideration, it seems essential to choose such a cannula which would be safe in use and economical. Aim of the study. The analysis of benefitsof theuse of peripheral venous cannulas of Introcan Safety 3 type. Material and methods. A comparative analysis was used to compare two types of cannulas: Introcan Safety 3 with a multi-access septum preventing from blood leakage, and cannulas without such a septum. Both kinds were used for cannulation of peripheral veins in patients treated at J. Dietl Specialized Hospital in Cracow in the years 2015–2017. Results. The analysis proves higher purchase costs of cannulas of Introcan Safety 3 type and lower costs connected with the use of medical products during cannulations. Conclusions. An essential benefit of the use of Introcan Safety 3 cannulas with a septum preventing from blood exposure is reduced contact with blood-derived pathogens.

Key words: cannulation of peripheral venous vessels, costs,safety, vascular catheters

 1. Płaszewska-Żywko L. Kaniulacja żył obwodowych. W: Procedury Pielęgniarskie, red. Kózka M, Płaszewska-Żywko L. PZWL, Warszawa; 2011, 536–540.
 2. B.Braun, Aesculap-Chifa Sp. z o.o. Zakłucia – Zapobieganie ryzyku; 2012. http://www.bezpiecznalinianaczyniowa.pl/zaklucia/zapobieganie-ryzyku (03.10.2017).
 3. B.Braun Medical Inc. Introcan Safety® 3 Closed IV Catheter; 2017. http://www.bbraunusa.com/products.html?prid=PRID00007410 (03.10.2017).
 4. Strauss KW, Onia R, Van Zundert AA. Peripheral intravenous catheter use in Europe: towards the use of safety devices. Acta Anaesthesiol Scand 2008;52(6):798–804 [doi: 10.1111/j.1399-6576.2008.01664.x].
 5. Haeseler G, Hildebrand M, Fritscher J. Efficacy and ease of use of an intravenous catheter designed to prevent blood leakage: a prospective observational trial, J VascAccess 2015;16(3):233–236 [doi: 10.5301/jva.5000334].
 6. Becton, Dickinson and Company. Survey entitled Cannulation of peripheral veins and Infusion Fluids Therapy – Exercises completed by BD with respect to 850 nurses between December 2010 and May 2011; 2017. http://www.ptp.na1.pl/pliki/ksztalcenie/Banner_PL_ekspozycja%20zawodowa.pdf (03.10.2017).
 7. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz. U. UE L 134/66, 1.6.2010, 66–72.
 8. European Biosafety Network. Prevention of Sharps Injuries in the Hospital and Healthcare Sector. Implementation Guidance for the EU Framework Agreement, Council Directive and Associated National Legislation; 2017. http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/wp-content/uploads/2017/01/EU-Sharps-Injuries-Implementation-Guidance.pdf (3.10.2017).
 9. Budnik-Szymoniuk M i wsp. Kaniulacja naczyń żylnych obwodowych – ocena ryzyka. Krytyczne punkty kontroli w procedurze kaniulacji naczyń. Zakażenia 2013; 1:30–36.
 10. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych: Zestaw podstawowych wymogów pielęgnacji wkłucia centralnego i obwodowego. Bundle of care, zeszyt X, PSPE, Katowice 2012.
 11. Budnik-Szymoniuk M i wsp. Zasadność stosowania infuzyjnych systemów zamkniętych w leczeniu przewlekłych chorób wątroby. Forum Zakażeń 2015;6(1):49–52.
 12. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych: Zapobieganie infekcjom związanym z obecnością cewników naczyniowych. Zalecenia Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Infekcjom przy Instytucie Roberta Kocha (RKI), zeszyt VI, PSPE, Katowice 2010.
 13. Gańczak M, Szczeniowski A. Zawodowe zakażenia patogenami krwiopochodnymi. Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Szczecin 2015.
 14. Onia R i wsp. Evaluation of a new safety peripheral IV catheter designed to reduce mucocutaneous blood exposure. Curr Med Res Opin 2011;27(7):1339–1346 [doi: 10.1185/03007995.2011.581275].
 15. Seiberlich LE i wsp. Clinical performance of a new blood control peripheral intravenous catheter: a prospective, randomized, controlled study. Int Emerg Nurs 2016;25:59–64 [doi: 10.1016/j.ienj.2015.08.005].
 16. Sossai D, Puro V, Chiappatoli L, Dagnino G, Odone B, Polimeri A i wsp. Using an intravenous catheter system to prevent needlestick injury, Nurs Stand 2010;24(29):42–46.
 17. Sossai D, Di Guardo M, Fosc oli R, Pezzi R, Polimeni A, Ruzza L i wsp.  Efficacy of safety catheter devices in the prevention of occupational needlestick injuries: applied research in the Liguria Region (Italy). J Prev Med Hyg 2016;57(2):E110–E114.
 18. Fukuda H, Yamanaka N. Reducing needlestick injuries through safety-engineered devices: results of a Japanese multi-centre study. J Hosp Infect 2016;92(2):147–153 [doi: 10.1016/j.jhin.2015.09.019].
 19. Fukuda H, Moriwaki K. Cost-Effectiveness Analysis of Safety-Engineered Devices. Infect Control Hosp Epidemiol 2016;37(9):1012–21 [doi: 10.1017/ice.2016.110].

Nie zgłoszono.