Analiza kosztów antybiotykoterapii prowadzonej w Szpitalu uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy w latach 2014–2018

Analysis of costs of antibiotic therapy implemented
in the University Hospital No. 2 in Bydgoszcz in 2014–2018

Arkadiusz Kuziemski, Krystyna Frankowska, Ewa Gonia

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Arkadiusz Kuziemski
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Tel. 52 365 57 29

Wpłynęło: 05.08.2019
Zaakceptowano: 04.09.2019
Opublikowano on-line: 16.08.2019

Cytowanie / Citation

Cytowanie: Kuziemski A, Frankowska K, Gonia E. Analiza kosztów antybiotykoterapii prowadzonej w Szpitalu uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy w latach 2014–2018.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(4):171–174.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/4/Z2019028

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
W szpitalnej polityce antybiotykowej, prowadzonej od 2008 r., rozróżnia się antybiotyki w zależności od dostępu: może on nie mieć ograniczeń (profilaktyka, terapia empiryczna) oraz może być zastrzeżony (administracyjnie ograniczony dostęp). Od 2008 r. koszty antybiotykoterapii, liczone według udziału antybiotyków w budżecie leków (bez programów lekowych), wynosiły około 10%. W latach 2014–2018 analizowano koszty zależnie od grupy dostępności antybiotyku. Oceniano ryzyko nadużywania antybiotyków w terapii empirycznej. Celem badania była analiza rocznych kosztów antybiotykoterapii według dostępności antybiotyków. Badaniem objęto zestawienia kosztów antybiotyków z lat 2014–2018. Zgodnie z zasadami racjonalnej antybiotykoterapii, obowiązującymi w SU nr 2 w Bydgoszczy od 2008 r., antybiotyki są podzielone na cztery grupy: zaliczone do grup I, II i III są stosowane w okołozabiegowej profilaktyce i terapii empirycznej, natomiast grupa IV obejmuje antybiotyki, do których dostęp jest administracyjnie ograniczony. W latach 2014–2018 koszt antybiotyków z grup empirycznych obniżył się z poziomu 644 861 do 579 657. Koszty antybiotyków w grupach zastrzeżonych wzrosły od 754 640 do 1 089 572. Różnica w kosztach wynosiła odpowiednio: 2014 r. – 109 779; 2015 r. – 279 649; 2016 r. – 347 123; 2017 r. – 318 841; 2018 r. – 509.909. Wnioski: (1) administracyjne ograniczenie dostępu do antybiotyków nie spowodowało wzrostu kosztów w grupach antybiotyków dostępnych bez ograniczeń; (2) koszty antybiotyków zastrzeżonych znacznie przewyższyły koszt antybiotyków stosowanych w terapii empirycznej.

Słowa kluczowe: racjonalna antybiotykoterapia, szpitalna polityka antybiotykowa

Abstract:
The hospital antibiotic policy, which has been pursued since 2008, recognizes different antibiotics based on their accessibility, which can be unlimited (prevention, empirical therapy) or restricted (limited access for administrative reasons). Since 2008, the costs of antibiotic therapy – calculated accordingly to the antiobiotic’s share in the drug budget (excluding drug prescription programs) – were approximately 10%. Over the years 2014–2018 the analysis of costs was dependant on antibiotic access groups. The risks of antibiotic misuse in empiric therapy were subject to evaluation. This study aimed to analyze yearly costs of antibiotic therapy based on the accessibility of antibiotics. All summaries of antibiotic costs from 2014–2018 were included in this study. Respecting the rules of antimicrobial stewardship, which have been followed by the University Hospital No 2 in Bydgoszcz since 2008, it shall be recognized that antibiotics are divided into four groups: the ones classified in groups I, II and III are used in perioperative prophylaxis and empiric therapy, while group IV includes antibiotics of administratively limited access. Over the 2014–2018 period, the cost of antibiotics from empiric groups has decreased from 644 861 to 579 657, while the costs of antibiotics from restricted groups have increased from 754 640 to 1 089 572. The difference in costs in each year was: 2014 – 109 779; 2015 – 279 649; 2016 – 347 123; 2017 – 318 841; 2018 – 509 909, respectively. Conclusions: (1) administrative limitation of access to antibiotics has not generated a rise in costs of antibiotics from unrestricted access groups; (2) the costs of restricted antibiotics significantly exceeded the costs of antibiotics used in empiric therapy.

Key words: antimicrobial stewardship, hospital antibiotic policy

  1. Kuziemski A, Frankowska K, Gonia E, Czerniak B, Bakhurynska O, Sobociński Z. Evaluation of the efficiency of hospital antibiotic policy applied in dr Jan Biziel University Hospital no 2 in Bydgoszcz in 2009–2013. Przegląd Epidemiologiczny 2015;69:523–528.
  2. Nathwani D, Varghese D, Stephens J, Ansari W, Martin S, Charbonneau C. Value of hospital antimicrobial stewardship programs [ASPs]: a systematic review. Antimicrob Resist Infect Control 2019;8:35. doi:  1186/s13756–019–0471–0.
  3. Rice LB. Antimicrobial stewardship and antimicrobial resistance. Med Clin North Am 2018;102(5):805–818. doi:  1016/j.mcna.2018.04.004. Epub 2018 Jul 14.
  4. Silva ML, Cargnello C, Aulois-Griot M, Dumartin C. Antibiotic misuse: How to evaluate the costs? Med Mal Infect 2019 Apr 3. pii:S0399–077X(18)30759-5 (Epub ahead of print).. doi:  1016/j.medmal.2019.03.012
  5. Huebner C, Flessa S, Huebner NO. The economic impact of antimicrobial stewardship programmes in hospitals: a systematic literature review. J Hosp Infect 2019 Mar 14. pii:S0195-6701(19)30106-9 (Epub ahead of print). doi:  1016/j.jhin.2019.03.002

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.