Badania przesiewowe noworodków w Polsce,
2018 rok

Newborn Screening in Poland – 2018

Mariusz Ołtarzewski

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Mariusz Ołtarzewski
Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa
Tel.: 22 327 71 64,

Wpłynęło: 15.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 15.11.2018

Cytowanie

Ołtarzewski M. Badania przesiewowe noworodków w Polsce, 2018 rok.
Postępy Neonatologii 2018;24(2):111–122.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018025

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Badania przesiewowe noworodków są uznane przez WHO za ważne działania profilaktyczne. W Polsce pilotażowe badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii rozpoczęto w 1965 roku w Instytucie Matki i Dziecka. Obecnie badania przesiewowe obejmują 29 chorób wrodzonych, w tym fenyloketonurię, wrodzoną niedoczynność tarczycy, mukowiscydozę, wrodzony przerost nadnerczy, deficyt biotynidazy oraz 24 inne wrodzone wady metabolizmu. W ciągu roku takie choroby wrodzone są wykrywane u około 400 noworodków. Badania są wykonywane dla całej populacji noworodków w siedmiu laboratoriach koordynowanych przez Instytut Matki i Dziecka. Program Badań Przesiewowych Noworodków jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Słowa kluczowe: przesiew, noworodki, metabolizm, steroidy, fenyloketonuria, PKU, WWM

Abstract:
Newborn Screening is recognized by WHO as an important prophylactic activity. In Poland, newborn pilot screening started in 1965 at the Institute of Mother and Child. Actually 29 diseasesare tested, including phenylketonuria, congenital hypothyroidism, cystic fibrosis, congenital adrenal hyperplasia, biotinidase deficiency and 24 additional inborn errors of metabolism. The whole newborn population is tested in 7 laboratories, coordinated by the Institute of Mother and Child. Newborn Screening Program is financed by the Ministry of Health. Nearly 400 newborns are diagnosed thanks to the screening per year.

Key words: screening, newborn, metabolism, steroids, phenylketonuria,

 1. Guthrie R, Suzi A. A simple phenylalanine method for detecting phenylketonuria in a large population of newborn infants. Pediatrics 1963;32(3):338.
 2. Koch AJH. Robert Guthrie the PKU Story. Hope Publishing House, 1997.
 3. Bickel H. Early diagnosis of phenylketonuria. Monatsschr Kinderheilkd 1966;114(1):23–25.
 4. Pasquali M, Yu C, Coffee B. Laboratory diagnosis of galactosemia: a technical standard and guideline of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Genet Med 2018;20(1):3–11 [doi: 10.1038/gim.2017.172].
 5. Leger J, Olivieri A, Donaldson M i wsp. European Society for Paediatric Endocrinology Consensus Guidelines on Screening. Diagnosis and management of congenital hypothyroidism. J Endocrinol Metab 2014;99(2):363–384 [doi: 10.1210/jc.2013-1891].
 6. Lazarus J, Brown R, Daumerie CH i wsp. European Thyroid Association guidelines for management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and children. Eur Thyroid J 2014;3:76–94 [doi: 10.1159/000362597].
 7. Toshihiro Tajima, Masaru Fukushi. Neonatal mass screening for 21-hydroxylase deficiency. Clin Pediatr Endocrinol 2016;25(1):1–8 [10.1297/cpe.25.1].
 8. Speiser PW, Azziz R, Baskin LS i wsp. Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:4133–4160 [doi: 10.1210/jc.2009-2631].
 9. Farrell PM, Mischler EM. Newborn screening for cystic fibrosis. Adv Pediatr 1992;39;35–70.
 10. Sobczyńska-Tomaszewska A, Ołtarzewski M, Czerska K i wsp. Newborn screening for cystic fibrosis: polish 4 years’ experience with CFTR sequencing startegy. Eur J Human Genet 2012:1–6.
 11. Hale JE, Parad RB, Dorkin HL i wsp. Cystic fibrosis newborn screening: using experience to optimize the screening algorithm. J Inher Met Dis 2010;33(Suppl. 2):S255–S261 [doi: 10.1007/s10545-010-9117-3].
 12. Chace DH, Naylor EW. Expansion of newborn screening programs using automated tandem mass spectroscopy. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 1999;5(2):150–154.
 13. Pronicka E, Ołtarzewski M, Gradowska W i wsp. Skrining selektywny w kierunku wrodzonych wad metabolizmu – rola badania profilu kwasów organicznych w moczu metodą GC-MS oraz badania profilu acylokarnityn i aminokwasów w suchej kropli krwi metodą MS/MS. Pediatria Polska 2003;78(4):265–271.
 14. Wilcken B. Fatty acid oxidation disorders: outcome and long-term prognosis. J Inher Met Dis 2010;33(5):501–506 [doi: 10.1007/s10545-009-9001-1].
 15. Lindner M, Hoffmann GF, Matern D. Newborn screening for disorders of fatty-acid oxidation: experience and recommendations from an expert meeting. J Inher Met Dis 2010;33(5):521–526 [doi: 10.1007/s10545-010-9076-8].
 16. Wilcken B, Haas M, Joy P i wsp. Expanded newborn screening: outcome in screened and unscreened patients at age 6 years. Ped 2009;124:e241–e249.
 17. Wilcken B. Expanded newborn screening: reducing harm, assessing benefit. J Inher Met Dis 2010;33(Suppl. 2):S205–S210 [doi: 10.1007/s10545-010-9106-6].
 18. Cabalska B i wsp. Longitudal study on early diagnosis and treatment of phenylketonuria in Poland. Eur J Pediatr 1966;155(Suppl. 1):S53.
 19. Viau K, Ernst SL, Vanzo RJ i wsp. Glutaric acidemia type 1: Outcomes before and after expanded newborn screening. Mol Genet Metab 2012;106(4):430–438 [doi: 10.1016/j.ymgme.2012.05.024].
 20. Sykut-Cegielska J, Gradowska W, Piekut-Abramczuk D i wsp. Urgent metabolic service improves survival in Long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (LCHAD) deficiency detected by symptomatic identification and pilot newborn screening. J Inherit Metab Dis 2011;34:185–195.
 21. van Wegberg AMJ, MacDonald A, Ahring K i wsp. The complete European guidelines on phenylketonuria: diagnosis and treatment. Orphanet J Rare Dis 2017;12(1):162 [doi: 10.1186/s13023-017-0685-2].
 22. Hayashi GY, Carvalho DF, de Mirnada MC i wsp. Neonatal 17-hydroxyprogesterone levels adjusted according to age at sample collection and birthweight improve the efficacy of congenital adrenal hyperplasia newborn screening. Clin Endoc 2017;86(4):480–487 [doi: 10.1111/cen.13292].
 23. Janzen N, Sander S, Terhardt M i wsp. Rapid steroid hormone quantification for congenital adrenal hyperplasia (CAH) in driedblood spot using UPLC liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Steroids 2011;76:1437–1442.
 24. Boelen A, Endert E, Claahsen-van der Grinten H, Ackermans M. Determination of a steroid profile in heel prick blood using LC-MS/MS. Bioanal 2016;8(5):357–384.
 25. Fiet J, Le Bouc Y, Guéchot J i wsp. A liquid chromatography/tandem mass spectrometry profile of 16 serum steroids, including 21-deoxycortisol and 21-deoxycortisol and 21-deoxycorticosterone, for management of congenital adrenal hyperplasia. J Endocr Soc 2017;1(3):186–201 [doi: 10.1210/js.2016-1048].
 26. Cowan TM, Blitzer MG, Wolf B. Technical standards and guidelines for the diagnosis of biotinidase deficiency. Genet in Med 2010;12(7):464–470 [doi: 10.1097/GIM.0b013e3181e4cc0f].
 27. Samedi VM, Shefey A, Al Awad E, Favela LM. Immunological emergency in neonate: case report and role of early screening. Am J Perinatol Rep 2018;8:e134–e137.
 28. Borte S, Von Döbeln U, Fasth A i wsp. Neonatal screening for sever primary immunodeficiency diseases using high-thoughput triplex real-time PCR. Blood 2012;119(11):2552–2555 [doi: 10.1182/blood-2011-08-371021].
 29. Barbaro M, Ohlsson A, Borte S i wsp. Newborn screening for sever primary Immunodeficiency diseases in Sweden – a 2-year pilot TREC and KREC screening study. J Clin Immunol 2017;37(1):51–60 [doi: 10.1007/s10875-016-0347-5].
 30. Audrain MAP, Léger AJC, Hémont CAF i wsp. Newborn screening for severe combined immunodeficiency: analytic and clinical performance of the T cell receptor excision circle assay in France (DEPISTREC Study). J Clin Immun 2018;38(7):778–786 [doi: 10.1007/s10875-018-0550-7].
 31. Blom M, Pico-Knijnenburg I, Sijne-van Veen M i wsp. An evaluation of the TREC assay with regard to the integration of SCID screening into the Dutch newborn screening program. Clin Immun 2017;180:106–110 [doi: 10.1016/j.clim.2017.05.007].

Nie zgłoszono.