Bezpieczne narzędzia i sprzęt wielokrotnego użycia

Safe multiple use tools and equipment

Maria Ciuruś

Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Maria Ciuruś
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Jaracza 63,
90-251 Łódź

Wpłynęło: 30.04.2018
Zaakceptowano: 21.05.2018
Opublikowano on-line: 30.05.2018

Cytowanie

Ciuruś M. Bezpieczne narzędzia i sprzęt wielokrotnego użycia. 2018;1(2):93–99.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/2/ZZ2018017

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Zabiegi operacyjne wiążą się z dużym ryzykiem zakażeń szpitalnych. Obowiązkiem każdego szpitala jest zaopatrzenie personelu medycznego w sterylne narzędzia i materiały dostarczane przez własną sterylizatornię lub przez sterylizatornię spoza szpitala. Niezależnie od placówki medycznej, w której są wykonywane zabiegi operacyjne (szpital publiczny, szpital prywatny/niepubliczny, przychodnie specjalistyczne z gabinetami zabiegowymi, gabinety stomatologiczne), zasady przygotowania narzędzi wielokrotnego użycia do ponownego zastosowania są takie same. Jakość narzędzi musi gwarantować wszystkim pacjentom bezpieczeństwo. Narzędzia chirurgiczne i sprzęt medyczny wielokrotnego użycia muszą być sterylne.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, sterylizacja, zakażenia szpitalne

Abstract:
Operating procedures entail high risk of hospital infections. The duty of every hospital is to provide sterile tools and materials through its own sterilizer or through a sterilizer located outside the hospital. Regardless of the medical facility where the procedures are carried out (public hospital, non-public/private hospital, specialist clinics with treatment rooms, dental offices), the principles of preparing the reusable tools for re-use are the same. The quality of the tools must guarantee complete safety to all patients. Surgical instruments and reusable medical equipment must be sterile.

Key words: disinfection, sterilization, hospital infections

  1. www.a-k-i. AKI 10. Prawidłowy sposób przygotowania. Przygotowanie instrumentarium medycznego zachowujące jego wartość. 2012.
  2. Czapliński J. Outsoursing sterylizacyjny – wady i zalety. Zakażenia 2016;4.
  3. PN-EN 285+A2:2011

Nie zgłoszono.