Clostridium difficile, diagnostyka i leczenie – przypadki kliniczne

Clostridium difficile – diagnostics and treatment – clinical cases

Agnieszka Sulikowska1, 2

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
2 Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Agnieszka Sulikowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Wpłynęło: 16.12.2018
Zaakceptowano: 04.02.2019
Opublikowano on-line: 10.05.2019

Cytowanie / Citation

Sulikowska A. Clostridium difficile, diagnostyka i leczenie – przypadki kliniczne.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):103–106.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/2/Z2019012

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Clostridium difficile należy obecnie do najistotniejszych czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych. Główne czynniki ryzyka to wiek powyżej 65 lat, antybiotykoterapia, poważna choroba podstawowa, stosowanie inhibitorów pompy protonowej. Jednak w diagnostyce tych zakażeń należy też przywiązywać wagę do takich parametrów, jak gorączka >38,5°C, leukocytoza >15×109/L, wzrost poziomu kreatyniny (półtora raza w stosunku do poziomu wyjściowego), spadek stężenia albumin <3 g/dl. Wzrost tych parametrów stanowi istotny wskaźnik zakażenia o ciężkim przebiegu [1, 2]. Takie zakażenie nie powinno być leczone metronidazolem, natomiast lekiem pierwszego rzutu jest wankomycyna stosowana doustnie. Metody leczenia ciężkich zakażeń oraz nawrotów zakażeń wywołanych przez toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile to nie tylko antybiotykoterapia, ale także transfer flory jelitowej [1, 2] i odpowiednio skomponowana dieta.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, diagnostyka, terapia, przypadki kliniczne

Abstract:
Clostridium difficile is currently one of the most important aetiological factors of nosocomial infections. The main risk factors are age >65 years, antibiotic therapy, serious underlying disease, proton pump inhibitor use. However, in the diagnosis of these infections, attention should also be paid to parameters such as fever >38.5°C, leukocytosis >15×109/L, increase in creatinine level (increase 1.5× relative to baseline), decrease in albumin level <3 g/dL. The increase in these parameters is an important prognostic factor for severe infections [1, 2]. A severe infection should not be treated with metronidazole, vancomycin at the time is the first-line treatment. Treatment of severe infections and recurrences of infections caused by toxigenic strains of Clostridium difficile is not only antibiotic therapy but also fecal microbiota transplantation [1, 2] and a properly composed diet.

Key words: Clostridium difficile, diagnosis, treatment, clinical cases

  1. Debast SB, Bauer MP, Kuijper EJ i wsp. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Update of the treatment guidance document for Clostridium difficile Clin Microbiol Infect. 2014;20(Suppl 2):1–26. doi: 10.1111/1469-0691.12418
  2. McDonald L, Gerding D, Johnson S, Bakken J, Carroll K, Coffin S i wsp. Clinical practice guidelines for Difficile infection in adults and children: 2017 update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) Clin Infect Dis 2018;XX(00):1–49.
  3. Davies K, Longshaw C, Davis G, Buoza E, Barbut F, Barna Z i wsp. Under-diagnosis of Clostridium difficile across Europe: results from the European, multi-centre, prospective biannual point prevalence study of Clostridium difficile infection in hospitalized patients with diarrhea (EUCLID). Lancet Infect Dis 2014;14:1208–1219. doi: 1016/S1473-3099(14)70991-0

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.