Zeszyt 1, 2019

Żywienie parenteralne noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie na oddziale intensywnej terapii

Parenteral nutrition of term and preterm neonates in the neonatal intensive care unit

Iwona Maroszyńska

Postępy Neonatologii 2019;25(1):1–11

Rozwój noworodka z ekstremalnie małą masą ciała (ELBW) w chwili porodu nie jest zakończony. Ostatni trymestr ciąży to okres bardzo intensywnego rozwoju mózgu i wrodzonej odpowiedzi obronnej. Ten rozwój jest kontynuowany w środowisku intensywnej terapii, dziecko wówczas jest narażone na katabolizm i musi być żywione parenteralnie, ponieważ nie jest w stanie zaspokoić większości swoich potrzeb żywieniowych drogą przewodu pokarmowego. Celem żywienia noworodków jest dostarczenie składników odżywczych koniecznych do odpowiedniego wzrostu i rozwoju dziecka. Niedobór niezbędnych składników odżywczych, to jest glukozy, aminokwasów, lipidów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych, prowadzi do zaburzeń wzrastania, wiąże się z większą chorobowością oraz gorszym rozwojem fizycznym i psychoruchowym. Odpowiednio wcześnie rozpoczęte żywienie – zarówno enteralne, jak i parenteralne – pokarmem o prawidłowej zawartości białka i kalorii poprawia odległe rokowanie oraz może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób przewlekłych w dorosłym życiu.

Korzyści zdrowotne ze wzbogacania mleka modyfikowanego w MFGM – bioaktywną strukturę występującą w mleku kobiecym

Health Benefits of enriching modified milk in MFGM – a bioactive structure found in human milk

Jan Mazela

Postępy Neonatologii 2019;25(1):13–20

Karmienie piersią niesie za sobą szereg korzyści, w tym zmniejszenie ryzyka wystąpienia wielu chorób wieku dziecięcego także w życiu dorosłym. Z uwagi na intensywny wzrost i rozwój układu nerwowego w pierwszych trzech latach życia zaspokajanie potrzeb żywieniowych niemowląt ma fundamentalne znaczenie. Prowadzone na przestrzeni ostatnich lat badania nad bioaktywnymi składnikami mleka kobiecego dostarczają wiedzy, która pozwala na wprowadzanie kolejnych udoskonaleń w składzie mleka modyfikowanego, dzięki czemu swoimi właściwościami stają się coraz bardziej zbliżone do mleka kobiecego. Wiele składników bioaktywnych mleka jest obecnych w błonie otaczającej wydzielane przez laktocyty krople tłuszczu mlecznego (ang. Milk Fat Globule Membrane, MFGM). W skład MFGM wchodzą: fosfolipidy, sfingolipidy, glikosfingolipidy i cholesterol tworzące strukturę błony, w której zakotwiczone są białka i glikoproteiny. Badania wskazują, że MFGM jest składnikiem mleka, który może odpowiadać za różnice w rozwoju poznawczym i zapadalności na wiele chorób, obserwowane pomiędzy niemowlętami karmionymi piersią i mlekiem modyfikowanym. Dotychczas w procesie produkcyjnym mleka modyfikowanego frakcja zawierająca MFGM była usuwana razem z resztą tłuszczu mlecznego, a następnie zastępowana przez oleje roślinne. Postęp w technologii żywności pozwolił na otrzymanie koncentratu krowiego MFGM, umożliwiając jego zastosowanie w formie suplementacji mleka modyfikowanego w ten składnik. Wyniki badań klinicznych dostarczają kolejnych dowodów na pozytywny wpływ MFGM na rozwój układu nerwowego, prawidłowe funkcje jelit oraz działanie układu immunologicznego. Wzbogacenie mleka modyfikowanego o MFGM może pozwolić na zmniejszenie funkcjonalnej rozbieżności pomiędzy dostępnymi komercyjnie mlekami modyfikowanymi do żywienia niemowląt a mlekiem matki.

Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku (WHO, aktualizacja 2018 r.) na oddziale intensywnej terapii noworodka

Child-Friendly Hospital Initiative (WHO, update 2018) in the intensive care unit of the newborn

Maria Wilińska

Postępy Neonatologii 2019;25(1):21–25

Pierwsze godziny i dni po porodzie są szczególnie ważne dla stymulacji i stabilizacji laktacji u kobiety. W tym czasie bardzo duże znaczenie dla pomyślnego karmienia piersią ma właściwa opieka i pomoc personelu medycznego. Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku (SzPD), powstała w 1991 roku, motywuje szpitale położnicze do udzielania kobietom profesjonalnej pomocy w stymulacji laktacji. Inicjatywa SzPD opiera się na opracowaniu pt. „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Udokumentowano, że wdrożenie „10 kroków” poprawia wyniki karmienia piersią. Podstawowym celem inicjatywy SzPD jest zapewnienie matkom i ich noworodkom optymalnej opieki podczas pobytu w szpitalu oraz po wypisaniu dziecka do domu. Umożliwia ona również właściwą opiekę nad matkami i noworodkami, które nie są karmione piersią. Aktualizacja dokonana przez WHO w 2018 r. dotyczy zwłaszcza wdrażania programu SzPD w szpitalach leczących noworodki chore i przedwcześnie urodzone. W artykule przedstawiono wybrane elementy „10 kroków”, odnoszące się do zasad karmienia naturalnego pacjentów oddziału intensywnej terapii noworodka.

Aktualizacja „10 kroków do udanego karmienia piersią”

New the Ten Steps to Successful Breastfeeding

Marzena Kostuch

Postępy Neonatologii 2019;25(1):27–31

Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku (SzPD), ogłoszona przez WHO i UNICEF w 1990 r., ma zmotywować placówki sprawujące opiekę nad matkami i noworodkami na całym świecie do wdrożenia „10 kroków do udanego karmienia piersią”, będących zbiorem zasad i procedur przeznaczonych do stosowania na oddziałach położniczych i noworodkowych w celu wsparcia karmienia piersią. WHO wezwała wszystkie placówki sprawujące opiekę nad matką i noworodkiem na całym świecie do wdrożenia „10 kroków do udanego karmienia piersią”. W 2018 r. WHO opublikowała zaktualizowaną wersję „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów

Noninvasive ventilation in newborns with the use high-flow nasal cannulas

Tomasz Szczapa

Postępy Neonatologii 2019;25(1):33–36

W artykule przedstawiono mechanizmy i praktyczne aspekty nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków z wykorzystaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów. Omówiono zastosowania kliniczne oraz zasady prowadzenia terapii.

Bezpieczne pobieranie krwi włośniczkowej u noworodków

Safe capillary blood sampling in newborns

Joanna Schreiber-Zamora, Aneta Zielińska, Ewa Wilkos, Monika Gruszfeld, Tomasz Ginda, Karol Taradaj, Bożena Kociszewska-Najman

Postępy Neonatologii 2019;25(1):37–40

Pobieranie krwi włośniczkowej u noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów podczas hospitalizacji. W pracy przedstawiono technikę wykonania zabiegu nakłucia pięty, wskazania, przeciwwskazania, powikłania oraz środki ostrożności, które należy zachować w czasie pobierania krwi włośniczkowej.

Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodzin

Immunization of preterm infants and their families

Justyna Tymińska

Postępy Neonatologii 2019;25(1):41–43

Neonatolodzy odgrywają kluczową rolę we właściwej realizacji Programu Szczepień Ochronnych u dzieci przedwcześnie urodzonych. Rozpoczęcie szczepień w trakcie hospitalizacji, a także wydanie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej zaleceń co do dalszego szczepienia zapobiega nieuzasadnionemu medycznie opóźnianiu szczepień w tej grupie. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony dzieciom przedwcześnie urodzonym należy zalecać szczepienie przeciw krztuścowi, grypie, ospie wietrznej i odrze osobom z bliskiego otoczenia wcześniaka.

Zgon noworodka – rekomendacje dotyczące „miękkiego” postępowania medycznego

Newborn death – recommendations regarding „soft” medical management

Tomasz Sioda

Postępy Neonatologii 2019;25(1):45–51

Wraz z postępem wiedzy i technologii w zakresie opieki nad chorymi noworodkami znacznie się zmniejszyła ich umieralność. Wzrastały natomiast oczekiwania społeczne co do jakości i rezultatów tej opieki, a śmierć dziecka w okresie okołoporodowym zaczęto postrzegać jako wydarzenie nienormalne, które musi mieć zawinioną przyczynę. Taka postawa prowadzi do konfliktów pomiędzy rodzicami chorych noworodków a personelem lekarsko-pielęgniarskim oddziałów noworodkowych, co skutkuje większą liczbą skarg rodziców do prokuratury i instytucji nadzorujących opiekę zdrowotną, a także pozwami sądowymi. Obecnie skutecznym sposobem poprawy wzajemnych relacji rodziców ciężko chorych noworodków i personelu szpitalnego może być zmiana postępowania medycznego, z wyłączeniem podstawowych działań lekarskich, czyli diagnostyki, leczenia i zapobiegania chorobom, oraz działań pielęgniarskich. Przyjęcie przez personel oddziału noworodkowego pewnych zwyczajów i zachowań podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz nabycie umiejętności kierowania interakcją z rodzicami pacjenta powinno ograniczyć pole konfliktów i zwiększyć zadowolenie rodziców z opieki nad ich dzieckiem oraz satysfakcję personelu szpitalnego z wykonywanej pracy. Przedstawione rekomendacje dotyczą głównie bezpośrednich relacji z rodzicami i rodziną pacjenta, dokumentacji medycznej, konsultacji specjalistycznych, chrztu, badania pośmiertnego i zespołowej analizy zgonu, prowadzącej do ustalenia ostatecznych rozpoznań i przyczyn zgonu oraz wystawienia ostatecznej karty wypisowej z ewentualnymi zaleceniami dla rodziców. W zespołowej analizie zgonu uczestniczą lekarze, którzy opiekowali się dzieckiem i matką, a także lekarze wykonujący badania pośmiertne i popłodu wraz z badaniami histopatologicznymi.

Co dzisiaj wiadomo o martwiczym zapaleniu jelit u noworodków?

What is known today about Necrotizing Enterocolitis in newborns?

Agnieszka Kordek

Postępy Neonatologii 2019;25(1):53–57

Martwicze zapalenie jelit (NEC) jest stanem nagłym u noworodków, związanym z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego. Zmiany histologiczne polegają na występowaniu mnogich ognisk odcinkowej martwicy ściany jelita, głównie końcowego odcinka jelita krętego oraz okrężnicy wstępującej, aczkolwiek często dotyczą całego jelita. Wprawdzie patogeneza choroby nie jest ostatecznie wyjaśniona, lecz wiadomo, że jej wystąpienie jest sumą czynników ryzyka, podatności organizmu oraz masywnej reakcji zapalnej dotyczącej ściany jelita. Do głównych czynników ryzyka należą: niedojrzałość, niedotlenienie, przedłużona empiryczna antybiotykoterapia, zakażenie, karmienie hiperosmolarnym pokarmem, stosowanie leków zmniejszających kwaśność soków żołądkowych. Choroba u wcześniaka zwykle rozpoczyna się wzdęciem brzucha i nietolerancją żywienia enteralnego. Objawy kliniczne ogólne i odchylenia w wynikach badań laboratoryjnych są niecharakterystyczne. W diagnostyce są pomocne badania obrazowe: rtg i usg. O stopniu zaawansowania choroby decydują kryteria według Bella. Leczenie powinno być prowadzone na oddziałach intensywnej terapii noworodkowej i podejmowane natychmiast po powzięciu podejrzenia co do choroby. W leczeniu zachowawczym stosuje się: antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania, leczenie wspomagające polegające na wyrównywaniu stanu ogólnego, żywieniu pozajelitowym i uzupełnianiu niedoborów, a w przypadku perforacji przewodu pokarmowego – leczenie chirurgiczne.

O unikaniu roszczeń pacjentów

How to avoid suing by patients

Radosław Tymiński

Postępy Neonatologii 2019;25(1):59–61

W artykule poruszono problematykę roszczeń pacjentów wobec neonatologów oraz wskazuje przyczyny ich zgłaszania. W artykule opisano, co może zrobić lekarz w celu uniknięcia roszczeń. Z przeanalizowanego piśmiennictwa wynika bowiem, że oprócz doskonalenia umiejętności medycznych neonatolodzy powinni szczególną uwagę zwracać na prowadzenie rozmowy z pacjentem i umiejętność komunikacji oraz prowadzenie właściwej dokumentacji medycznej.

Zastosowanie HFNC jako metody leczenia tlenozależności w przebiegu dysplazji oskrzelowo-płucnej – opis przypadku

The use of HFNC as a method of treatment of oxygen dependence
in bronchopulmonary dysplasia – case report

Robert Szlachciński, Jolanta Walasik

Postępy Neonatologii 2019;25(1):63–66

Jednym z powikłań skrajnego wcześniactwa jest dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD), która bardzo często ma związek z długotrwałą tlenoterapią. W artykule jest opisany przypadek pacjentki z ciężką postacią dysplazji oskrzelowo-płucnej. Z powodu niewydolności oddechowej wymagała ona wentylacji mechanicznej, nieinwazyjnej oraz długotrwałej tlenoterapii. W trakcie stosowania u noworodka tlenoterapii biernej podejmowano nieudane próby zmniejszenia FiO2. Dopiero po zastosowaniu metody wysokich przepływów gazów (HFNC) udało się osiągnąć i przyspieszyć stabilność parametrów oddechowych bez użycia tlenu. Prezentowany przypadek potwierdza możliwość optymalizacji terapii BPD oraz wykorzystania tej metody w leczeniu tlenozależności.

Rok 2019

Rok 2018