Instrukcje dla autorów

Postępy Neonatologii to recenzowany półrocznik, na łamach którego publikowane są artykuły naukowe prezentujące najnowsze doniesienia polskiego środowiska medycznego dzieląc się aktualnym stanem wiedzy na temat leczenia oraz prawidłowego rozwoju dzieci w okresie noworodkowym.

Główne treści obejmują oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych; opisy przypadków, dokumentujące postępowanie dla szczególnych przypadków klinicznych; artykuły przeglądowe upowszechniające istniejący stan wiedzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa światowego; komentarze i listy do redakcji w tym polemiczne; sprawozdania z konferencji oraz inne zaakceptowane do publikacji przez Redakcję.

Przygotowanie manuskryptu

Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opracowanymi przez Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors – ICJME) w formie pliku tekstowego zapisanego w edytorze tekstu z rozszerzeniem .doc lub .odt.

Struktura nadsyłanych prac

Praca powinna zawierać następujące elementy: stronę tytułową, streszczenie (w języku polskim i angielskim), słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny. Tekst pracy wraz z tabelami zamieszczonymi na końcu manuskryptu powinien być przygotowany w jednym pliku tekstowym.

Strona tytułowa Powinna zawierać: pełny tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), imiona i nazwiska wszystkich autorów (jeśli istnieje taka możliwość prosimy o wskazanie indeksu ORCID), nazwę instytucji, a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mail autora korespondującego z Redakcją w imieniu wszystkich Autorów.

Streszczenie i słowa kluczowe Należy przygotować w języku polskim i angielskim. Streszczenie nie powinno zawiera więcej niż 400 słów z wyszczególnieniem celu, metody, wyników, wniosków. Słowa kluczowe natomiast to od 3 do 6 słów lub wyrażeń kluczowych, w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Treść W oryginalnych artykułach opisujących wyniki projektów badawczych należy przyjąć obowiązujący układ tekstu: wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie lub dyskusja, wnioski.

Piśmiennictwo Powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych.
W tekście powinny być numerowane cyframi arabskimi wg kolejności cytowań [odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych]. Należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów wraz z inicjałami, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót „i wsp.”
Układ piśmiennictwa to Vancouver t.j.: nazwiska autorów wraz z inicjałami, tytuł artykułu, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (wg Index Medicus), rok, tom, numer, strona początkową i końcowa, oraz link DOI jeśli istnieje. Według wzoru:
Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ i wsp. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005;200(6):869-875. DOI https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2005.02.028
W przypadku pozycji książkowych należy podać nazwiska autorów wraz z inicjałami, pełny tytuł dzieła, numer wydania (jeśli to kolejne wydanie), miejsce, wydawcę, rok wydania, zakres stron. Według wzoru:
Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 p.

Tabele i ryciny Ryciny i fotografie powinny być załączone w oddzielnych plikach graficznych (z rozszerzeniem .tif, .eps lub .jpg) ponumerowane kolejno cyframi arabskimi według kolejności cytowania w tekście. Tytuły rycin wraz z numeracją należy wypisać po piśmiennictwie. Tabele należy umieścić na końcu manuskryptu, ponumerować kolejno cyframi arabskimi i opatrzyć tytułem.
Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą. Wszystkie tabele i ryciny muszą być zacytowane w tekście.

Skróty, symbole i jednostki miary Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podawać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Wszystkie pomiary ilościowe, hematologiczne i chemiczne powinny być podane w jednostkach systemu metrycznego według Międzynarodowego Systemu Miar SI (np. metr, litr, kilogram, etc.) lub w systemie dziesiętnym (np. decymetry). Temperaturę należy podawać w stopniach Celsjusza, a ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci.

Oświadczenie Autorów

Zgłaszając artykuł do publikacji w czasopiśmie Postępy Neonatologii Autor (lub Autorzy) oświadczają, że nadesłana praca nie została wcześniej opublikowana (drukiem lub elektronicznie); wszyscy Autorzy mieli udział w powstawaniu pracy ani nie pominięto żadnego z Autorów mających wkład w jej powstanie (guest authorship / ghostwriting); nie została zgłoszona do publikacji nigdzie indziej; materiały pochodzą od Autorów; praca i zawarte w niej jej elementy (np. ilustracje, fotografie, tabele) nie naraża(ją) praw autorskich osób trzecich, a jeśli jest inaczej, odpowiedzialność za naruszenia praw spoczywa na Autorach; nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy Autorami a firmami czy organizacjami, a jeśli takie zachodzą (np. współpraca w zakresie finansowania) należy je wskazać; zastosowane procedury były zgodne z Deklaracją Helsińską. W przypadku opisywania eksperymentu klinicznego autorzy powinni wskazać czy zastosowano procedury zgodne z Zasadami Etycznego Postępowania w Eksperymencie Medycznym z Udziałem Ludzi oraz zasadami Good Clinical Practice; została wykonana z należytą troską o poszanowanie praw pacjentów i praw zwierząt doświadczalnych (zgoda komisji etycznej na przeprowadzenie badań, poszanowanie i ochrona prywatności pacjenta).. Autorzy powinni dołączyć do przesyłanego artykułu formularz „Oświadczenie Autorów” potwierdzający powyższe fakty i będący jednocześnie potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem przestrzegania zasad publikacji w czasopiśmie Postępy Neonatologii. Ponadto oświadczają, że zachowując osobiste prawa autorskie do artykułu nieodpłatnie przenoszą na Wydawcę majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów drukiem oraz w wersji elektronicznej metodami poligraficznymi, fotograficznymi, filmowaniem, za pośrednictwem elektronicznych baz danych, na nośnikach elektronicznych wszystkich typów lub do innego sposobu rozpowszechniania artykułu na wszystkich znanych i mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji, oraz tłumaczeń, adaptacji i dalszego obrotu tymi prawami bez ograniczeń terytorialnych i nakładów, pod warunkiem, że praca ta została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wymagania etyczne
Autorzy powinni wskazać, czy zastosowane procedury były zgodne z Deklaracją Helsińską. W przypadku artykułów opisujących eksperymenty kliniczne autorzy powinni wskazać czy zastosowano procedury zgodne z Zasadami Etycznego Postępowania w Eksperymencie Medycznym z Udziałem Ludzi oraz zasadami Good Clinical Practice, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. Nr 57, poz. 500). Zalecane jest dołączenie kopii zgody komisji bioetycznej.
Zezwolenia
W przypadku wykorzystania w artykule zdjęć, ilustracji, grafik, danych liczbowych, tabel, fragmentów tekstu lub innych materiałów uprzednio opublikowanych, należy dołączyć pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć. Przyjmuje się, że otrzymane materiały pochodzą od Autorów.
Konflikt interesów i deklaracja przejrzystości
Autorzy oryginalnych artykułów opisujących wyniki projektów badawczych zobowiązani są do wskazania i opisania źródeł finansowania badań, roli organizacji finansującej oraz ewentualnego jej wpływu na treść artykułu. Wszyscy Autorzy zobowiązanie są do ujawnienia wszelkich zobowiązań finansowych (o ile takie istnieją) pomiędzy Autorami a firmą, której produkt jest zaprezentowany w nadesłanej pracy lub firmą z nią konkurującą, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów wobec Autorów pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na ocenę merytoryczną pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z Autorami formę i treść informacji o źródłach finansowania i ewentualnym konflikcie interesów.
W deklaracji przejrzystości należy wskazać osoby lub instytucje, które miały wkład w powstanie pracy (w tym również finansowego w postaci grantów, subwencji i dotacji), lecz nie spełniają parametrów współautorstwa.
Ghostwriting oraz guest authorship (honorary authorship)
Na karcie tytułowej winni być wymienieni wszyscy Autorzy artykułu. Zabronione jest zatajanie udziału jednego z autorów lub nie wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji (ghostwriting) lub gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to widnieje na karcie tytułowej artykułu (guest authorship). Wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Procedura recenzowania i polityka antyplagiatowa
Zgłoszony przez Autorów artykuł poddawany jest wstępnej weryfikacji. W tym czasie sprawdzana jest jego zgodność z Instrukcją dla Autorów oraz weryfikowany status odwzorowania innych artykułów oraz istotnych zapożyczeń bez wskazania źródła i pierwotnego autora (polityka antyplagiatowa). W przypadku odrzucenia artykułu przez Redakcję do publikacji Autorzy zostają o tym powiadomiony bez rozpoczynania procesu recenzyjnego. W przypadku zaakceptowania do publikacji powoływanych jest od dwóch do trzech działających niezależnie od siebie w procedurze „double-blind review process” t.j. z manuskryptu usuwane są informacje umożliwiające identyfikację autorów. Recenzenci powoływani są zgodnie z tematyką przedstawioną w artykule, z kręgów wykluczających konflikt personalny lub zawodowy. Kompetencje recenzentów w danej dziedzinie poświadczone są dorobkiem naukowym. W przypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji artykuł zostaje zaakceptowany do publikacji. W przypadku dwóch recenzji negatywnych Autorzy informowani są o wycofaniu artykułu z dalszych prac redakcyjnych. Autorzy zaakceptowanej pracy otrzymują w formie pisemnej anonimowe uwagi recenzentów z obowiązkiem ustosunkowania się i ewentualnego naniesienia w tekście artykułu odpowiednich zmian. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu pracy do publikacji następuje po dokonaniu korekty zgodnie z wytycznymi zawartymi w recenzjach. Redakcja może odmówić publikacji, bez podania uzasadnienia podjętej decyzji.
Lista recenzentów pisma dostępna jest na stronie internetowej pisma. Redakcja może powołać recenzenta spoza listy, gdy tematyka artykułu tego wymaga.

 

 

 

 

 

Instrukcje dla autorów oraz druki oświadczeń [pdf]

Zgłoszenie manuskryptu

Redaktorzy zarządzający

Agnieszka Chmielarska-Wojtczak
achmielarska(at)mavipuro.pl

Renata Dyka
rdyka(at)mavipuro.pl