Zeszyt 3, 2019

Zakażenia u ciężarnych – czy TORCH nadal jest dominujący?

Infections in pregnancy – is TORCH still dominant?

Anna Boroń-Kaczmarska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):107–113

Zakażenie w ciąży to wysoce skomplikowane zagadnienie ze względu na to, że infekcje przebiegające łagodnie u dorosłych mogą być transmitowane do płodu. Konsekwencje takiego zjawiska to zagrożenie dalszego rozwoju, a nawet życia dziecka w okresie jego wewnątrzmacicznego życia. Przedstawiona praca poglądowa dotyczy krótko- i długoczasowych powikłań w wybranych zakażeniach u kobiet w ciąży. Akronim TORCH jest dyskutowany jako zbyt wąskie określenie zakażeń teratogennych.

Pozaustrojowe oczyszczanie krwi w sepsie

Extracorporeal blood purification in sepsis

Andrzej Kübler

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):115–119.

Pozaustrojowe oczyszczanie krwi jest uznaną metodą leczenia niewydolności nerek i zatruć. Na podstawie wyników takiego postępowania postawiono hipotezę o leczeniu sepsy przez usuwanie mediatorów procesu septycznego, uwalnianych podczas reakcji immunologicznej na zakażenie. Przeprowadzono badania nad różnymi technikami pozaustrojowymi: hemofiltracją o dużej objętości, hemofiltracją z filtrami o wysokim punkcie odcięcia, hemoadsorpcją lub kombinacjami tych metod. Opisano wiele pozytywnych wyników badań, ale o niewielkiej wartości dowodowej. Wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane badania kliniczne nie wykazały istotnego obniżenia śmiertelności w wyniku zastosowania tych metod. Obecnie nie ma wystarczających dowodów, aby zalecać stosowanie pozaustrojowego oczyszczania krwi w przyczynowym leczeniu sepsy.

Bakterie wielolekooporne – wyzwanie dla epidemiologii szpitalnej

Multi-drug resistant bacteria – the challenge for hospital epidemiology

Brygida Adamek

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):121–124

Antybiotykooporność stała się jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Stanowi zagrożenie dla skuteczności leczenia i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Brak spójnych strategii postępowania oraz ich konsekwentnego stosowania skutkuje niedostateczną kontrolą szerzenia się bakterii wielolekoopornych. Konieczność koordynacji wysiłków wszystkich uczestników procesu leczenia szpitalnego jest trudnym zadaniem dla epidemiologii szpitalnej.

Rola penicylin w antybiotykoterapii – skuteczność i bezpieczeństwo stosowania „starych” antybiotyków

The role of penicillins in antibiotic treatment – effectiveness and safety of use of ‘old antibiotics’

Aleksandra Łata, Wojciech Barg

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):125–130

W leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, szczególnie ran powstałych po pogryzieniach przez zwierzęta, ważne miejsce zajmuje połączenie amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Szerokie spektrum i duża aktywność biobójcza, a także dobra penetracja do tkanek to główne zalety połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Taki zakres działania umożliwia zastosowanie tego preparatu, niezmiennie będącego lekiem z wyboru, w leczeniu ran kąsanych. Ponadto przedstawiono postępowanie zapobiegawcze u pacjenta po pogryzieniu przez nieznanego kota, z uwzględnieniem antybiotykoterapii.

Profile oporności na antybiotyki pałeczek Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy KPC i NDM

Antibiotic resistance profiles of KPC and NDM carbapenemases-producing Klebsiella pneumoniae

Dominika Ojdana, Paweł Tomasz Sacha, Anna Gutowska, Piotr Majewski, Piotr Wieczorek, Elżbieta Anna Tryniszewska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):131–137

Wstęp. Pałeczki Klebsiella pneumoniae to ważny czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych, a jego znaczenie kliniczne w ostatnim czasie się zwiększa wskutek narastającej zdolności produkcji karbapenemaz. Cel pracy. Celem pracy było określenie profili oporności na antybiotyki pałeczek K. pneumoniae wytwarzających karbapenemazy KPC lub NDM. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na stu trzydziestu czterech szczepach K. pneumoniae, w tym trzydziestu dziewięciu szczepach wytwarzających karbapenemazy typu KPC, oraz dziewięćdziesięciu pięciu wytwarzających metalo-β-laktamazy typu NDM. Szczepy wyizolowano z materiałów klinicznych pochodzących od pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Wrażliwość na antybiotyki badanych szczepów przeprowadzono w systemie automatycznym VITEK-2. Ocena wytwarzania karbapenemaz przez badane szczepy została potwierdzona metodami zalecanymi przez EUCAST. Wyniki. Wykazano, że wrażliwość szczepów KPC-dodatnich na antybiotyki była najwyższa na gentamycynę (87,2%) oraz kolistynę (61,1%). W przypadku szczepów NDM-dodatnich stwierdzono, że kolistyna, trimetoprim z sulfametoksazolem oraz gentamycyna były antybiotykami, wobec których odnotowano najwyższe odsetki szczepów wrażliwych, odpowiednio: 93,2%, 66,3% oraz 44,7%. Analiza wyników badania lekowrażliwości wykazała, że u szczepów KPC-dodatnich najczęściej występującym profilem oporności (15,4%) była oporność na cyprofloksacynę, meropenem i trimetoprim z sulfametoksazolem, średnia wrażliwość dotyczyła amikacyny, imipenemu, tygecykliny, natomiast wrażliwość – gentamycyny i kolistyny. W przypadku badanych szczepów NDM-dodatnich najczęstszy profil oporności (32,9%) dotyczył ich oporności na cyprofloksacynę, gentamycynę, meropenem, imipenem, średnią wrażliwość szczepy te wykazywały na amikacynę, tygecyklinę, a wrażliwość – na kolistynę i trimetoprim z sulfametoksazolem. Wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika, że wszystkie szczepy K. pneumoniae KPC-dodatnie oraz NDM-dodatnie cechowała wielolekooporność oraz znaczne zróżnicowanie profili oporności na antybiotyki.

Grzyby jako czynniki etiologiczne wybranych zakażeń szpitalnych

Fungi as causative agents of healthcare-associated infections

Paweł Marcin Krzyściak, Magdalena Skóra

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):139–149

W artykule przedstawiono problem grzybiczych zakażeń szpitalnych. Na podstawie danych zawartych w dostępnym piśmiennictwie przedstawiono bieżącą epidemiologię grzybic związanych z opieką zdrowotną, uwzględniając podział na kategorie zakażeń szpitalnych, przyjęty przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Rola Lactobacillus rhamnosus GG w nieswoistych zapaleniach jelit

The role of Lactobacillus rhamnosus GG in inflammatory bowel diseases

Ewa Dudzińska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):151–156.

Nieswoiste zapalenia jelit – NZJ (ang. inflammatory bowel disease – IBD) to niejednorodna grupa schorzeń przewodu pokarmowego, obejmująca dwie główne podgrupy: chorobę Leśniowskiego-Crohna (chL-C) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Schorzenia te należą do grupy idiopatycznych, przewlekłych i nawrotowych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, a ich częstość wzrasta w ostatnich dekadach. W licznych badaniach wykazano, że mikroflora jelitowa oraz interakcje między mikroflorą a układem odpornościowym są zaangażowane w patogenezę NZJ. Istnieją wspomagające strategie terapeutyczne w NZJ, polegające na modulacji mikroflory jelitowej, a największą popularnością cieszą się terapie z zastosowaniem probiotyków. Dotychczas przeprowadzone badania, w których stosowano Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, nie potwierdzają skuteczności terapeutycznej tego szczepu. Podkreśla się również, że stosowanie LGG w aktywnej fazie NZJ może doprowadzić do zaostrzenia objawów chorobowych. Jednakże badania na zwierzętach potwierdzają, że modyfikacja oraz izolacja określonych cząsteczek powierzchniowych komórek szczepu LGG umożliwi opracowanie skutecznej formy terapii NZJ z wykorzystaniem tych probiotyków.

Czy rękawice są skuteczną barierą dla zakażeń związanych z opieką zdrowotną?

Are gloves an effective barrier to healthcare-associated infections?

Hanna Doleżych-Teister, Gajane Martirosian

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):157–162

W związku z tym, że zakażenia związane z opieką zdrowotną dotyczą znacznego odsetka pacjentów, a także personelu medycznego, wszelkie działania ograniczające ryzyko takich infekcji mają sens zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i ekonomicznego. Rękawice – istotny element ochrony osobistej personelu medycznego i zarazem środek ograniczający ryzyko zakażenia pacjenta – nie są jeszcze doskonałe, ale mogą być znacznie lepiej stosowane. Robotyzacja ich produkcji i pakowania powinny doprowadzić do wyeliminowania kontaktu z żywym pracownikiem i w ten sposób do usunięcia realnego – jak się okazuje – źródła skażenia mikrobiologicznego fabrycznie nowych rękawic. Sam materiał lateksowy powinien zawierać znacznie mniej endotoksyn niż dotychczas. Łatwy do wprowadzenia i stosowania system podwójnych rękawic: wewnętrznej oraz zewnętrznej, często zmienianej podczas zabiegu, lepiej chroni pacjenta, natomiast przez wzmocnienie bariery mechanicznej znacznie ogranicza u personelu ryzyko zakłucia, ponadto jeśli rękawica wewnętrzna różni się barwą, system taki w prosty sposób sygnalizuje uszkodzenie rękawicy zewnętrznej, a więc konieczność jej prewencyjnej zmiany.

Monitorowanie procesu sterylizacji

Monitoring of the sterilization process

Waldemar Olszak

Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):163–170

Rozbieżności między interpretowaniem a postępowaniem według wskazówek zawartych w drugim wydaniu (2017 r.) poprawionych i uzupełnionych „Ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku, wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia” oraz częsta nieznajomość ustaw, rozporządzeń i norm ściśle związanych z Wytycznymi są przyczyną różnic w korzystaniu z ogólnodostępnych możliwości monitorowania procesu sterylizacji. Narzędzia monitoringu nie powinny być stosowane wyłącznie na podstawie ogólnych dyrektyw. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie sterylizacji i zwalnianie po niej wyrobów postępują zgodnie z własną wiedzą oraz według obowiązujących przepisów prawa wynikających z dyrektyw europejskich, niekiedy wpływ ma również wewnętrzna polityka placówki udzielającej świadczeń zdrowotnych. Definicje opublikowane przez Komisję Europejską stanowią otwarty standard reprocesowania wyrobów medycznych do ponownego użycia i zwalniania ich po sterylizacji. Określają metody kontroli procesów dekontaminacji, będących podstawą udokumentowania procedur gwarantujących uzyskanie produktu jałowego. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia zależności między wspomnianymi wyżej uwarunkowaniami prawnymi a codzienną praktyką w zakresie wytwarzania wyrobu sterylnego, uświadomiono jednocześnie odbiorcom łatwość ich interpretacji.

Artykuł reklamowy

Technologia skoncentrowanych środków chemicznych w Centralnej Sterylizacji – System Alpha

Krzysztof Folta

Od ponad 100 lat Dr. Weigert Chemische Fabrik GmbH & Co. KG dostarcza środki myjące i dezynfekcyjne oraz systemy dozowania do obszarów farmaceutycznych, medycznych, laboratoryjnych, profesjonalnej kuchni jak również przemysłu spożywczego. Pracownicy firmy Dr. Weigert w sposób ciągły pracują nad badaniami oraz wprowadzaniem do oferty produktów, które dają najlepsze efekty przy możliwie najmniejszym stężeniu.
Technologia mycia środkami skoncentrowanymi ma szereg zalet. Podstawowa to znacznie mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową i niewielka przestrzeń do instalacji systemu dozowania produktów. Warto wskazać również na dużo mniejsze opakowania jednostkowe (5 l), które są transportowane przez pracowników. Skoncentrowane środki chemii procesowej, to również mniejsza ilość odpadów, zgodna z postawą „przyjazny dla środowiska”.

Artykuł reklamowy

Kontrola sterylizacji, mycia i dezynfekcji urządzeniami elektronicznymi firmy ELLAB

Dr inż. Paweł Komender

Zwolnienie parametryczne wsadu po procesie, zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi Sterylizacji z 2017 roku, jest możliwe tylko w przypadku procesów zwalidowanych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma Komender, wyłączny przedstawiciel firmy Ellab w Polsce, oferuje swoim klientom usługi walidacyjne sterylizatorów i myjni/dezynfektorów. Są one wykonywane z użyciem rejestratorów TrackSense® Ellab przez współpracujące firmy, mające wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. W celu zmniejszenia kosztów tej usługi w centralnych sterylizatorniach dysponujących większą liczbą loggerów TrackSense® lub SteriSense® walidacje mogą zostać wykonane z użyciem urządzeń zamawiającego.