Etiologia zakażeń szpitalnych rejestrowanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy w latach 2015–2017

Etiology of hospital infections registered in University Hospital No. 2 in Bydgoszcz in 2015–2017

Arkadiusz Kuziemski, Krystyna Frankowska, Ewa Gonia

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Arkadiusz Kuziemski
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
Tel.: 52 365 57 29

Wpłynęło: 22.10.2018
Zaakceptowano: 20.11.2018
Opublikowano on-line: 26.11.2018

Cytowanie

Cytowanie: Kuziemski A, Frankowska K, Gonia E. Etiologia zakażeń szpitalnych rejestrowanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy w latach 2015–2017.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(5):217–221.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/5/Z2018040

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Cel badania. Celem badania była analiza etiologii zakażeń szpitalnych rejestrowanych w latach 2015–2017 w SU nr 2 w Bydgoszczy i porównanie jej wyników z mapami mikrobiologicznymi szpitala z lat 2015–2017 r. Materiał i metody. Badaniem objęto rejestry zakażeń szpitalnych z lat 2015–2017. Zarejestrowano 2591 przypadków zakażeń szpitalnych. W latach 2015–2017 wykonano ogółem 59 904 posiewów z materiałów istotnych klinicznie, w 15 562 przypadkach określono lekooporność izolatów zgodnie z wytycznymi EUCAST. Szczegółowej analizie poddano zarejestrowane zakażenia szpitalne wywołane przez wielolekooporne szczepy: Staphylococcus aureus (MRSA), Enterobacteriaceae (ESBL+), Enterococcus (HLAR, VRE), Acinetobacter baumannii oraz Pseudomonas aeruginosa (oporność na karbapenemy  typu MBL). Wyniki. W 2015 roku spośród 770 zakażeń szpitalnych 212 było wywołanych przez drobnoustroje alarmowe, w 2016 roku spośród 1001 zakażeń szpitalnych 272 były wywołane przez drobnoustroje alarmowe. Udział procentowy drobnoustrojów alarmowych w obu analizowanych latach wyniósł 27%. W 2017 roku spośród 820 zakażeń szpitalnych 268 (32,68%) było wywołanych przez drobnoustroje alarmowe. Wśród zakażeń szpitalnych w 2015 roku 126 (59,43%) było etiologii Enterobacteriaceae z opornością typu ESBL, a w 2016 roku 172 (63%) i w 2017 r. 153 (57%). Ogółem w analizowanym okresie było 451 zakażeń szpitalnych tej etiologii. Mapy mikrobiologiczne wykazały wzrost izolacji szczepów z rodziny Enterobacteriaceae z opornością typu ESBL z 251 w 2015 roku do 419 w 2016 r., a w 2017 r. spadek do 373. Ogółem w analizowanym okresie 1043 razy izolowano szczepy z rodziny Enterobacteriaceae z opornością typu ESBL. Wnioski. Porównując rok do roku, zauważa się, że odsetek drobnoustrojów alarmowych w zakażeniach szpitalnych pozostaje na zbliżonym poziomie. Dominacja wśród zakażeń szpitalnych (około 60% rok do roku) szczepów z rodziny Enterobacteriaceae z opornością typu ESBL jest zbieżna z wynikami analizy map mikrobiologicznych (izolaty z materiałów istotnych klinicznie, bez powtórzeń).

Słowa kluczowe: drobnoustroje alarmowe, zakażenia szpitalne

Abstract:
Aim. The aim of the study was to analyze the etiology of hospital infections registered in the years 2015–2017 in University Hospital No. 2 in Bydgoszcz. The study covered the records of hospital infections from 2015–2017. In total, 2591 cases of hospital infections were registered. Infections were divided into alarm-induced microorganisms (Ordinance of the Minister of Health of 23.12.2011) and others. In addition, microbiological maps of the hospital from 2015-2017 were analyzed. Material and methods. In 2015, out of 770 hospital infections 212 were caused by alarm microorganisms. In 2016, out of 1001 hospital infections, 272 were caused by alarm microorganisms. The percentage of alarm microorganisms in both analyzed years was 27%. In 2017, out of 820 hospital infections 268 (32.68%) were caused by alarm microorganisms. Results. Microbiological maps have shown increased isolation of Enterobacteriaceae strains with ESBL resistance from 251 in 2015 to 419 in 2016. Among hospital infections in 2015, 126 (59.43%) were of this aetiology, 172 (63%) in 2016 and 153 in 2017. Conclusions. 1. Comparing year to year, the percentage of alarm microorganisms in hospital infections remains at the same level. 2. Dominance among hospital infections (approximately 60% year-on-year) of the Enterobacteriaceae strains with ESBL resistance is coincident with the results of microbiological mapping (isolates from clinically relevant materials without repetition).

Key words: alarm microorganisms, hospital acquired infections

  1. Wykaz drobnoustrojów alarmowych podlegających rejestracji – Załącznik do rozporządzenia MZ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. Dz.U. z 2011 r. Nr 294, poz. 1741.
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570.
  3. De Bus L, Coessens G, Boelens J i wsp. Microbial etiology and antimicrobial resistance in healthcare-associated versus community-acquired and hospital-acquired bloodstream infection in a tertiary care hospital. Diagn Microbiol Infect Dis. 2013;77(4):341–345 [doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2013.08.009].
  4. Rafat C, Messika J, Barnaud G, Dufour N i wsp. Hypervirulent Klebsiella pneumoniae, a 5-year study in a French ICU. J Med Microbiol 2018;67(8):1083–1089 [doi: 10.1099/jmm.0.000788].
  5. Ziółkowski G, Maliszewska A, Pawłowska I. Występowanie pałeczek jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym, izolowanych od pacjentów szpitala specjalistycznego w latach 2014–2016. Zakażenia 2017;4:31–36.

Nie zgłoszono.