Funkcjonowanie banków mleka w Polsce – praktyczne rekomendacje

Operating of human milk banks in Poland – practical recommendations

Aleksandra Wesołowska1, 5, Beata Pawlus2, 5, Urszula Bernatowicz-Łojko3, 5, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka4, 5

 1. Klinika Neonatologii, Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym im. Świętej Rodziny w Warszawie
 2. Specjalistyczny Szpital Kliniczny im. Świętej Rodziny w Warszawie
 3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
 4. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 5. Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Aleksandra Wesołowska
Klinika Neonatologii,
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Tel.: 22 317 9343

Wpłynęło: 18.06.2018
Zaakceptowano: 16.07.2018
Opublikowano on-line: 28.08.2018

Cytowanie

Cytowanie: Wesołowska A, Pawlus B, Bernatowicz-Łojko B, Borszewska-Kornacka MK. Funkcjonowanie banków mleka w Polsce – praktyczne rekomendacje.
Postępy Neonatologii 2018;24(1):59–64.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018003

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Banki mleka to profesjonalne laboratoria działające w ramach systemu opieki nad matką i dzieckiem. Ich zadaniem jest pobieranie mleka kobiecego od honorowych dawczyń, badanie go oraz przekazywanie według potrzeb tym noworodkom, które z przyczyn losowych są pozbawione pokarmu własnych matek. Nowoczesne banki mleka istnieją w Polsce od 2012 roku, a w 2018 roku funkcjonuje 13 takich placówek, większość z nich działa regionalnie. W innych krajach Europy banki mleka powstawały jako efekt rządowej polityki promocji karmienia piersią. W Polsce reaktywacja banków mleka jest wynikiem owocnej współpracy matek karmiących piersią, przekonanych o wartości kobiecego mleka, skupionych wokół Fundacji Bank Mleka Kobiecego współpracującej ze środowiskiem lekarzy neonatologów. Na bazie doświadczeń kilku lat działalności banków mleka w Polsce opracowano właściwe dla naszego kraju zasady ich funkcjonowania. Realizacja programu „Za życiem” umożliwiła wielu podmiotom lecznictwa zamkniętego pozyskanie funduszy na utworzenie nowych placówek banków mleka. Wydaje się, że w ślad za tymi inwestycjami muszą pójść regulacje prawne, które określą narzędzia monitorujące działalność banków mleka, co zapewni wysoki standard ich pracy. Zadanie to wykracza bowiem poza zakres działań trzeciego sektora i możliwości finansowo-organizacyjne NGO. Fundacja Bank Mleka Kobiecego jako organizacja ekspercka, która patronuje powstającym i działającym od kilku lat w Polsce placówkom, dokłada starań, aby pracownicy banków mleka mieli dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu tej wąskiej, interdyscyplinarnej dziedziny. Praktyczne rekomendacje dotyczące funkcjonowania banków mleka w Polsce są efektem wieloletniej dyskusji toczącej się na forum Fundacji nad dostosowaniem rozwiązań znanych na świecie do specyfiki polskiej ochrony zdrowia. Dziś, w połowie 2018 roku, trzeba stwierdzić, że wnioski z tej dyskusji na temat rekrutacji dawczyń, zasad przekazywania mleka z banku mleka, bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowanych procedur dotyczą nie tylko ośrodków prowadzących banki mleka, ale także wszystkich wysokospecjalistycznych oddziałów neonatologicznych, gdyż regionalne banki mleka powinny objąć swoim działaniem cały kraj, zapewniając możliwie najlepszy sposób żywienia wszystkim wcześniakom w Polsce.

Słowa kluczowe: Bank mleka, żywienie wcześniaków

Abstract:
Human milk banks are professional laboratories functioning within the system which provides care for mothers and children. Their tasks include collecting breast milk from honorary donors, screening it and dispensing to newborn infants who cannot be supplied with their mothers’ breast milk for various reasons. Advanced human milk banks in Poland have been in existence since 2012. Thirteen such institutions are actively operating in 2018 – the majority of them providing their services locally. In other European countries human milk banks emerged as an effect of government policies promoting breastfeeding. The revival of human milk banks in Poland resulted from fruitful efforts of nursing mothers holding a firm belief in the true value of breast milk and gathered around the Human Milk Bank Foundation – an organisation supported by neonatal physicians. Based on the operation of human milk banks in Poland during the last several years, adequate policies have been developed to operating procedure of these institutions. Implementation of the „For Life” initiative allowed numerous inpatient care facilities to acquire funds essential to create new human milk banks. It seems the aforementioned investments must be followed by legal regulations to establish a system that would effectively supervise human milk banks, therefore improving the quality of its services. Such a mission exceeds the third sector’s scope of activity and is beyond organisational or financial capabilities of an NGO. As an expert organisation which patronizes newly-built and existing facilities in Poland, the Human Milk Bank Foundation makes best efforts to ensure its employees have access to all latest developments in this narrow, and interdisciplinary field. Practical recommendations regarding the functioning of human milk banks in Poland result from a long-standing debate in the Foundation over the adaptation of global standards to the specific character of Polish healthcare system. Today, in the middle of the year 2018, it shall be stated that this debate’s conclusions – regarding the recruitment of donors, the rules of dispensing the milk from the bank or epidemiological safety of such procedures – affect not only the facilities running human milk banks but all III grade NICU, as the emerging human milk banks aim to support the whole country, providing best possible nutrition to all preterm infants in Poland.

Key words: human milk bank, premature babies nutrition

 1. American Academy of Pediatrics. Policy Statement. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012;129(3):827–841 [doi: 10.1542/peds.2011-3552].
 2. World Health Organization. e-Library of Evidence for Nutrition Actions (eLENA). Donor human milk for low-birth-weight infants. WHO 2015. http://www.who.int/elena/titles/donormilkinfants/
 3. Arslanoglu S, Corpeleijn W, Moro G i wsp. Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013;57(4):535–542 [doi: 10.1097/MPG.0b013e3182a3af0a].
 4. Szajewska H, Horvath A, Rybak A. Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria 2016;13:9–24.
 5. Quigley M, Embleton ND, McGuire W. Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2018;6:CD002971 [doi: 10.1002/14651858.CD002971].
 6. Ginovart G, Gich I, Verd S. Human milk feeding protects very low-birth-weight infants from retinopathy of prematurity: a pre-post cohort analysis. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29(23):3790–3795 [doi: 10.3109/14767058.2016.1145648].
 7. Corpeleijn WE, de Waard M, Christmann V. Effect of donor milk on severe infections and mortality in verylow-birth-weight infants: The Early Nutrition Study Randomized Clinical. AMA Pediatr 2016;170(7):654–661 [doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.0183].
 8. Villamor-Martínez E, Pierro M, Cavallaro G. Donor human milk protects against bronchopulmonary dysplasia: A systematic review and meta-analysis. Nutrients 2018:20;10(2):E238 [doi: 10.3390/nu10020238].
 9. Wesołowska A. (red.). Banki mleka w Polsce: Funkcjonowanie w podmiotach leczniczych – idea i praktyka. Fundacja Bank Mleka 2017.
 10. Peila C, Moro GE, Bertino E i wsp. The effect of holder pasteurization on nutrients and biologically-active components in donor human milk: a review. Nutrients 2016;2,8(8):E477 [doi: 10.3390/nu8080477].
 11. Perrin MT, Fogleman AD, Newburg DS i wsp. A longitudinal study of human milk composition in the second year postpartum: implications for human milk banking. Maternal Child Nutr 2017;13: e12239 [doi: 10.1111/mcn.12239].
 12. Valentine CJ, Morrow G, Reisinger A i wsp. Lactational stage of pasteurized human donor milk contributes to nutrient limitations for infants Nutrients 2017;18;9(3):302 [doi: 10.3390/nu9030302].

Nie zgłoszono.