Inhibitory integrazy – tolerancja neuropsychiatryczna

Integrase inhibitors – neuropsychiatric tolerability

Grażyna Cholewińska

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Grażyna Cholewińska
Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa
Tel.: 22 33 55 205
Fax: 22 33 55 204

Wpłynęło: 23.04.2018
Zaakceptowano: 22.05.2018
Opublikowano on-line: 01.06.2018

Cytowanie

Cholewińska G. Inhibitory integrazy – tolerancja neuropsychiatryczna Zakażenia XXI wieku. 2018;1(2):51–58.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/2/ZZ2018016

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Inhibitory integrazy (INSTIs) są rekomendowanymi lekami pierwszej linii terapii przeciwretrowirusowej, podawane razem z dwoma nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy. Ogólnie INSTIs są dobrze tolerowane, ale najczęstszymi działaniami niepożądanymi są bóle głowy i bezsenność. Aktualne dane wskazują na potencjalne różnice pomiędzy wynikami badań klinicznych a badaniami kohortowymi w „prawdziwym życiu”, tzw. real-life. W niniejszym artykule opisano wskaźniki częstości oraz przyczyny przerywania schematów terapeutycznych opartych na raltegrawirze, elwitegrawirze i dolutegrawirze w kilku dużych kohortach pacjentów zakażonych HIV. Najczęstszą przyczyną prowadzącą do odstawienia leku były objawy neuropsychiatryczne definiowane jako działania niepożądane INSTIs. Objawy kliniczne zgłaszane przez pacjentów to: bezsenność, zawroty i bóle głowy, objawy lękowe, rzadziej depresja, psychoza i myśli samobójcze. Toksyczność neuropsychiatryczna prowadząca do przerwania leczenia była częstsza w przypadku dolutegrawiru w porównaniu z innymi inhibitorami integrazy. Przerwanie terapii z powodu oddziaływania neuropsychiatrycznego występuje rzadziej wśród leczonych elwitegrawirem. W wielu kohortach widać, że starszy wiek wiąże się z większą częstością występowania zaburzeń neuropsychiatrycznych i zwiększoną ekspozycją na osoczowe stężenia niektórych leków, zatem starszy wiek jest niezależnym czynnikiem związanym z wyższym ryzykiem przerwania leczenia inhibitorami integrazy z powodu działań niepożądanych.

Słowa kluczowe: inhibitory integrazy, tolerancja neuropsychiatryczna, neurotoksyczność

Abstract:
Integrase strand transfer inhibitors (INSTIs) are recommended components of initial antiretroviral therapy with two nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Overall, INSTIs are well tolerated but headache and insomnia were the most frequently reported adverse events. Currently, the data have suggested potential differences betweenclinical trials and cohort studies in “real-life”. In this paper we described the rates of frequency and reasons for discontinuation of raltegravir,elvitegravir and dolutegravir-based regimen, in a few large cohorts of HIV-infected patients. The most common reason for discontinuation was neuropsychiatric symptoms, defined as INSTIs adverse effects. Clinical manifestationsreported at drug discontinuation were insomnia, dizziness, headache,anxiety, and rare – depression, psychosis and suicidal ideas. Neuropsychiatric toxicity leading to discontinuation was more frequent with dolutegraviras compared to other INSTIs. Discontinuations due to neuropsychiatric reason are less common among patients treated with elvitegravir. Increasing age is associated with higher incidence of neuropsychiatric disorders and with increased plasma exposure to some drugs, so older age isan independent factor associated with a higher risk of discontinuation of integrase inhibitors due to adverse effects..

Key words: integrase inhibitors, neuropsychiatric tolerability, neurotoxicity

 1. Antinori A, Perno CF, Giancola M i wsp. Efficacy of Cerebrospinal Fluid (CSF) – Penetrating Antiretroviral Drugs Against HIV in the Neurological Compartment: Different Patterns of Phenotypic Resistance in CSF and Plasma. Clinical Infectious Diseases. 2005;41(12);1787–1793 [doi: 10.1086/498310].
 2. Lettendre S, Capparelli E, Marquie-Beck J i wsp. Validation of the CNS penetration-effectivness rank for quantifying antiretroviral penetration into central nervous system. Arch Neurol 2008;65(1):65–70 [doi: 10.1001/archneurol.2007.31].
 3. Vivithanaporn P, Gill MJ, Power Ch. Impact of current antiretroviral therapies on neuroAIDS. Exp. Rev of Anti Infect Ther 2011:9(4):371–374 [doi: 10.1586/eri.10.179].
 4. Lennox JP, DeJesus E, Lazzarin A i wsp. Safety and efficacy of raltegravir-based versus efavirenz-based combination therapy in treatment-naive patients with HIV-1 infection: a multicentre, double-blind randomised controlled trial. Lancet 2009;374 (9692):796–806 [doi: 10.1016/S0140-6736(09)60918-1].
 5. Upton Ch, Taiwo B, Robertson KR i wsp. Neurotoxicity of Antiretroviral Therapy. Future Virology. 2013;8(5):469–475 [doi: 10.1586/eri.10.179].
 6. Rivero A, Domingo P. Safety profile of dolutegravir. Enferm Infecc Microbiol Clin 2015:33(Suppl. 1):9–13 [doi: 10.1016/S0213-005X(15)30003-3].
 7. Abers MS, Shandera WX, Kass JS. Neurological and Psychiatric Adverse Effects of Antiretroviral Drugs. CNS Drugs 2014,28(2):131–135 [doi: 10.1007/s40263-013-0132-4].
 8. European AIDS Clinical Society. EACS Guidelines Version 9.0, October 2017; pp. 36–41.
 9. Elzi L, Erb S, Furrer H i wsp. Adverse events of raltegravir and dolutegravir. AIDS 2017;31(13):1853–1858 [doi: 10.1097/QAD.0000000000001590]
 10. Wohl D, Mills A, Mera R iwsp. Selected CNS Outcomes Among a Large Sample of Patients Treated with INSTI Antoretrovirals. Oral presentation on: IDWeek 2017/IDSA. October 4-8 2017, San Diego, USA [doi: 10.1093/ofid/ofx162.094]
 11. Menard A, Montagnac C, Solas C i wsp. Neuropsychiatric adverse effects on dolutegravir; an emerging concern in Europe. AIDS 2017;31(8):1201–1203 [doi: 10.1097/QAD.0000000000001459]
 12. Kandel ChE, Walmsley SL. Dolutegravir – a review of the pharmacology, efficacy safety and the treatment of HIV. Drug Des Devel Ther 2015;9:3547–3555 [doi: 10.2147/DDDT.S84850].
 13. Panafel J, Lazzari E, Podilla M i wsp. Tolerability of integrase inhibitors in a real-life setting. J. Antimicrob Chemother 2017;72(6):1752–1759 [doi: 10.1093/jac/dkx053].
 14. Quercia R, Roberts J, Murungi A i wsp. Psychiatric Adverse Events from the DTG ART.-Naive Phase III/IIIb Clinical Trials. HIV Drug Therapy, Glasgow October 23–26 2016. Poster P-210 [doi: 10.7448/IAS.19.8.21487].
 15. Habert A, Kopavnik S, De Leuw P i wsp. Dolutegravir: sex differences in Adverse Events Data from the HIVCENTER Frankfurt. 16th EACS Conference, Milan. 2017, Abstr. Nr BPD 3/09.
 16. De Boer MG, van den Berk G, van Holten N, et al. Intolerance of dolutegravir-containing combination antiretroviral therapy regimens in real-life clinical practice. AIDS 2016;30(18):2831–2834 [doi: 10.1097/QAD.0000000000001279].
 17. Hoffman C, Welz T, Sabranski M i wsp. Higher rates of neuropsychiatric adverse events leading to dolutegravir discontinuation in women and older patients. HIV Medicine 2017;18(1):56–63 [doi: 10.1111/hiv.12468].
 18. Hoffman C, Wolf E, Schewe K i wsp. CNS Toxicity of Dolutegravir Is Not Associated with Psychiatric Conditions of Higher Plasma Exposure. 25th CROI 2018, Boston, USA Abstract Nr 424, P-E3.
 19. Llibre JM, Esteve A, Miro JM i wsp. Discontinuation of DTG EVG/c and RAL due to toxicity in a prospective cohort. 24th CROI, Seattle USA, 2017. Poster Nr 651.
 20. De Boer MG, Brinkman K i wsp. Recent observations on intolerance of dolutegravir: differential causes and consequences. AIDS 2017;31(6):868–870 [doi: 10.1097/QAD.0000000000001395].

Artykuł powstał przy wsparciu firmy Gilead Sciences Polska Sp. z o.o., jednakże w pracy nie zachodzi konflikt interesów, a prezentowana w niej tematyka ma charakter obiektywny.