Jak przedłużyć życie narzędzi chirurgicznych – konserwacja i eksploatacja, przechowywanie i transport

How to prolong the life of surgical instruments – maintenance
and operation, storage and transport

Katarzyna Domrzalska

Centralna Sterylizatornia Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Katarzyna Domrzalska
Centralna Sterylizatornia
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
Tel.: 22 546 20 00

Wpłynęło: 08.08.2019
Zaakceptowano: 09.09.2019
Opublikowano on-line: 20.09.2019

Cytowanie / Citation

Domrzalska K. Jak przedłużyć życie narzędzi chirurgicznych – konserwacja i eksploatacja, przechowywanie i transport.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(4):201–204.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/4/Z2019030

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
W pracy przedstawiono obieg narzędzi chirurgicznych używanych podczas zabiegu operacyjnego oraz proces dekontaminacji i czynniki wpływające na jego efektywność. Zwrócono szczególną uwagę na tzw. miejsca krytyczne (np. rowki, ząbki w mechanizmach automatycznych, przeguby, uchwyty), uwzględniając zalecenia producenta. Omówiono zasady konserwacji i kontroli urządzeń pod kątem prawidłowości ich działania. Opisano przechowywanie i transport narzędzi chirurgicznych.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, konserwacja i eksploatacja, przechowywanie i transport

Abstract:
The work presents the circulation of surgical instruments used for the surgical procedure and the decontamination process with factors affecting its effectiveness. Special attention was paid to the so-called Critical places (e.g. grooves, teeth in automatic mechanisms, joints, handles), taking into account the manufacturer’s recommendations. The rules of maintenance and inspection of the equipment for correctness of their operation were discussed. The storage and transport of surgical instruments was described.

Key words: decontamination, maintenance and operation, storage and transport

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. z 2008 r, nr 234, poz. 1570 z póź. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Dz. U. z 2012, poz. 184.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. Dz. U. z 2011 r., nr 16, poz. 74, załącznik 1.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dz. U. z 2019 r., poz. 595.
 5. Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji dotyczące sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. Opracował zespół ekspertów, Warszawa, 2017.
 6. Röhm-Rodowald E. Mycie i dezynfekcja, cz. 1. http://sterylizacja.org.pl/pliki/KURS_Dezynfekcja_Blok1.pdf (dostęp 17.08.2019).
 7. Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium medycznego. Przygotowanie instrumentarium medycznego zachowujące jego wartość. Wytyczne AKI, wyd. 11, 2014.
 8. Norma PN EN ISO 15883–1 Myjnie-dezynfektory, cz. 1: wymagania ogólne, terminy i definicje.
 9. Domrzalski J. Wpływ oraz zasadność mycia, czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych na proces sterylizacji i ponowne użycie. Zakażenia 2016;4.
 10. Ciuruś M. Bezpieczne narzędzia i sprzęt wielokrotnego użycia. Zakażenia XXI wieku 2018;1(2)93–99: doi:  31350/zakazenia/2018/2/ZZ2018017
 11. sterylizacja.org.pl materiały szkoleniowe, prezentacje.
 12. Domrzalski J. Reprocesowanie najpopularniejszych urządzeń z napędem motorowym stosowanych w ortopedii. Zakażenia 2016;1.
 13. Hus J. Sterylizacja zasobów medycznych. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Warszawa, 2009.

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.