Kwas nadoctowy w dekontaminacji endoskopów przewodu pokarmowego

Peracetic acid in the decontamination of gastrointestinal tract endoscopes

Dorota Kudzia-Karwowska

Centralna Sterylizatornia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dorota Kudzia-Karwowska
Centralna Sterylizatornia
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
ul. Francuska 20–24, 40-027 Katowice
Tel. 32 259 14 91

Wpłynęło: 22.10.2019
Zaakceptowano: 25.11.2019
Opublikowano on-line: 09.12.2019

Cytowanie / Citation

Kudzia-Karwowska D. Kwas nadoctowy w dekontaminacji endoskopów przewodów przewodu pokarmowego.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(5):237–240.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/5/Z2019038

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój endoskopii diagnostyczno-zabiegowej. Sprzęt endoskopowy stosowany do procedur związanych z ryzykiem przerwania ciągłości tkanek wymaga zastosowania sprzętu sterylnego. Ze względu na różnorodność materiałową nie zawsze jest możliwa sterylizacja. W takiej sytuacji pozostaje z wyboru dezynfekcja wysokiego stopnia. Dostępność na rynku medycznym wielu preparatów dezynfekcyjnych utrudnia wybór najskuteczniejszego produktu, od którego zależy bezpieczeństwo sprzętu, pacjenta i personelu medycznego.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, kwas nadoctowy, endoskop, zakażenia, mycie, pracownia endoskopowa, diagnostyka

Abstract:
Recently, a very dynamic development of diagnostic and surgical endoscopy has been observed. The endoscopic equipment used for procedures posing a risk of tissue disruption should be sterile. Due to the diversity of materials, we cannot always apply the sterilization processes. This is when the high-level disinfection must be introduced. A wide range of disinfecting preparations available on the medical market leads to difficulties with choosing the most effective product on which the safety of equipment, patient and medical staff depends.

Key words: disinfection, peracetic acid, endoscope, infections, washing, endoscopic laboratory, diagnostics

 1. Oleksiak P, Smyłła A, Krupa P i wsp. Aktywność pewnych dezynfektantów wobec przetrwalników bakterii z rodzaju Bacillus. Archives of environmental protection 2012;38(1):63–73.
 2. Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej. Centersfor Disease Control and Prevention, 2008
 3. Krzywicka H., Bielicka A., Janowska J., Jaszczuk E., Tadeusiak B., Zastosowanie chemicznych środków dezynfekcyjnych w szpitalach. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1986.
 4. Mrozowski T. Sterylizacja. Farmakoterapia, 42–45.
 5. Muczyn A, Zielińska A. Właściwe środowisko mikrobiologiczne w pracowni endoskopowej a bezpieczeństwo pacjenta. Problemy pielęgniarstwa 2007;15(1):64–69.
 6. Nelson DB, Jarvis WR, Rutala WA i wsp. Infection control and hospital epidemiology. External Reference Multi Society Guideline for Reprocessing Flexible Gastrointestinal Endoscopes. Society for Healthcare Epidemiology of America. Infect Control Hosp Epidemiol 2003;24(7):532–537.  10.1086/502237
 7. Marek T. Pracownia endoskopowa – zagrożenia związane z niewłaściwym myciem i dezynfekcją oraz wytyczne obowiązujące w Unii Europejskiej. Zakażenia 2004;4:11–18.
 8. Szumilska E, Kłusewicz K. Preparaty oparte na kwasie nadoctowym w dezynfekcji wysokiego poziomu. Zakażenia 2012;3(4):.
 9. Mizak L. Wąglik – stale aktualne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Przegląd Epidemiologiczny 2004;58(2):335–342.
 10. Rutala W. Disinfection of endoscopes: review of new chemical sterilants used for high-level disinfection. Infect control Hosp Epidemiol Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20(1):69–76. doi: 10.1086/501544
 11. Muscarella FL. Endoscope Damage. Part 2. 2009;15(3–4):5–8.
 12. Niven K. An evaluation of chemical disinfecting agents used in endoscopy suites in the NHS. Health and Executive, Sheffield, 2006.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.