Licencje

Mavipuro Polska Sp. z o.o. udostępnia na podstawie licencji dystrybucję artykułów wymienionym niżej firmom za pośrednictwem ich elektronicznych kanałów dystrybucji. 

Licencjobiorca zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Mavipuro Polska Sp. z o.o. albo wykorzystywać go w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonej licencji.
Licencja nie obejmuje prawa do wydruku pliku (lub plików) z artykułem będących przedmiotem licencji oraz w tej formie do jego powielania i dystrybucji, usuwania oznaczeń właściciela praw, jego technicznych zabezpieczeń oraz odsprzedaży.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

  1. Jaroszewicz J, Miejsce alafenamidu tenofowiru (TAF) w leczeniu zakażeń HBV. Zakażenia XXI wieku. 2018;1(2):67–72.
    doi: 10.31350/zakazenia/2018/2/ZZ2018013