Mukormykoza czy aspergiloza płucna? Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u dwojga dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną

Pulmonary mucormycosis or aspergillosis? Therapeutic difficulties in two children treated for acute lymphoblastic leukaemia

Ninela Irga-Jaworska

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Ninela Irga-Jaworska
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 7, 80-210 Gdańsk
Tel.: 58 349 28 76

Wpłynęło: 27.11.2018
Zaakceptowano: 21.12.2018
Opublikowano on-line: 31.12.2018

Cytowanie / Citation

Irga-Jaworska Ninela. Mukormykoza czy aspergiloza płucna? Trudności w ich rozróżnieniu oraz leczeniu dwojga dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(6):285–290.
doi; 10.31350/zakazenia/2018/6/Z2018044

WERSJA ELEKTRONICZNA / Article ePDF

Streszczenie:
Inwazyjna choroba grzybicza płuc stanowi istotny problem kliniczny u dzieci leczonych z powodu schorzeń rozrostowych układu krwiotwórczego. Różnicowanie pomiędzy aspergilozą i mukormykozą płucną jest niezwykle istotne z uwagi na odmienną strategię terapeutyczną oraz sposób monitorowania efektów leczenia. W pracy przedstawiono trudności diagnostyczno-terapeutyczne u dwojga dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej, u których rozpoznano inwazyjną chorobę grzybiczą płuc.

Słowa kluczowe: aspergiloza, mukormykoza, ostra białaczka limfoblastyczna, dzieci

Abstract:
Invasive pulmonary fungal disease is a significant clinical problem in children treated for haematological malignancies. Differentiation between pulmonary aspergillosis and mucormycosis is crucial due to distinctive therapeutic strategy and methods of monitoring of treatment results. This paper presents diagnostic and therapeutic difficulties in two children treated for acute lymphoblastic leukaemia who were diagnosed with invasive pulmonary fungal disease.

Key words: aspergillosis, mucormycosis, acute lymphoblastic leukaemia, children

 1. Pagano L, Caira M, Candoni A i wsp. The epidemiology of fungal infections in patients with hematologic malignancies: the SEIFEM-2004 study. Haematologica 2006;91(8):1068–1075.
 2. Guinea J, Escribano P, Vena A i wsp. Increasing incidence of mucormycosis in a large Spanish hospital from 2007 to 2015: Epidemiology and microbiological characterization of the isolates. PLoS One 2017;12(6):e0179136 [doi: 10.1371/journal.pone.0179136].
 3. Pomorska A, Malecka A, Jaworski R i wsp. Mycopathologia 2018.[doi: 10.1007/s11046-018-0287-0].
 4. Subira M, Martino R, Rovira M i wsp. Clinical applicability of the new EORTC/MSG classification for invasive pulmonary aspergillosis in patients with hematological malignancies and autopsy-confirmed invasive aspergillosis. Ann Hematol 2003;82:80–82.
 5. Pana ZD, Seidel D, Skiada A i wsp. Invasive mucormycosis in children: an epidemiologic study in European and non-European countries based on two registries. BMC Infect Dis 2016;16(1):667 [doi: 10.1186/s12879-016-2005-1].
 6. Kontoyiannis DP, Lewis RE. How I treat mucormycosis. Blood 2011;118:1216–1224 [doi: 10.1182/blood-2011-03-316430].
 7. Styczynski J. Czy to możliwe, że w Polsce nie ma mukormykoz u pacjentów hematologicznych? Propozycja algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kierunku mukormykoz: Skala EQUAL Mucormycosis Score 2018. Zakażenia XXI wieku 2018;1(5):223–230 [doi: 10.31350/zakazenia/2018/5/Z2018025].
 8. Stefaniak MJ. Mukormykoza – obraz kliniczny, diagnozowanie i leczenie. Zakażenia XXI wieku 2018;1(1):1–9 [doi: 10.31350/zakazenia/2018/1/Z2018002].
 9. Chamilos G, Lewis RE, Kontoyiannis DP. Delaying amphotericin B-based frontline therapy significantly increases mortality among patients with hematologic malignancy who have zygomycosis. Clin Infect Dis 2008;47(4):503–509 [doi: 10.1086/590004].
 10. Tissot F, Agrawal S, Pagano L i wsp. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica 2017;102(3):433–444 [doi: 10.3324/haematol.2016.152900].
 11. Caillot D, Latrabe V, Thiébaut A i wsp. Computer tomography in pulmonary invasive aspergillosis in hematological patients with neutropenia: an useful tool for diagnosis and assessment of outcome in clinical trials. Eur J Radiol 2010;74(3):e172–175 [doi: 10.1016/j.ejrad.2009.05.058].
 12. Cornely OA, Koehler P, Arenz D. EQUAL Aspergillosis Score 2018: an ECMM score derived from current guidelines to measure QUALity of the clinical management of invasive pulmonary aspergillosis. Mycoses 2018;61(11):833–836 [doi: 10.1111/myc.12820].

Nie zgłoszono.

Potential conflicts of interest: no conflicts.