Nadzór i rejestracja zakażeń miejsca operowanego: rekomendacje Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Surveillance and registration of surgical site infections: recommendations of the European Center for Disease Control
and Prevention

Anna Różańska

Zakład Epidemiologii Zakażeń Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Anna Różańska
Zakład Epidemiologii Zakażeń
Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
ul. Czysta 18, 31–121 Kraków

Wpłynęło: 16.08.2019
Zaakceptowano: 13.09.2019
Opublikowano on-line: 23.09.2019

Cytowanie / Citation

Cytowanie: Różańska A. Nadzór i rejestracja zakażeń miejsca operowanego: rekomendacje Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
Zakażenia XXI wieku 2019;2(4):181–185.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/4/Z2019032

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) rekomenduje czynny i celowany nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego w wybranych procedurach operacyjnych, mając na uwadze skutki tych powikłań dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. Rekomendacje dotyczące rejestracji uwzględniają definicje i kryteria rozpoznawania, katalog czynników ryzyka oraz wskaźników struktury i procesu, niezbędne do rzetelnej oceny sytuacji epidemiologicznej. Ich jednolite stosowanie w poszczególnych szpitalach umożliwia nie tylko analizę sytuacji w danej jednostce, ale również porównanie na poziomie regionu i kraju, a także na poziomie międzynarodowym. Rekomendowany model nadzoru umożliwia dokonywanie analiz epidemiologicznych z uwzględnieniem standaryzowanego indeksu ryzyka, w kontekście organizacji opieki nad pacjentami, w tym zaawansowania kontroli zakażeń.

Słowa kluczowe: zakażenia miejsca operowanego, indeks ryzyka ZMO, wskaźniki struktury i procesu, rejestracja zakażeń

Abstract:
European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) recommends active and targeted surveillance of surgical site infections in selected surgical procedures, bearing in mind the consequences that such complications may have for patients and healthcare systems. Recommendations regarding the registration of surgical site infections include definitions and classification criteria, catalogue of risk factors, as well as structural and procedural indicators which are essential for establishing a reliable assessment of epidemiological situation. Uniform application of these guidelines in selected hospitals allows not only for carrying out analysis of epidemiological conditions in any given medical facility, but also for making comparisons on regional, national and international levels. The recommended supervision models enable performing epidemiological analyses with regard to the standardized risk score – in the context of organizing care for patients, including the improvement of infections control.

Key words: surgical site infections, SSI risk score, strusture and process indicators, registration of infections

  1. Kołpa M, Wałaszek M, Wolak Z, Różańska A, Wójkowska-Mach J. Hospital-wide surveillance of healthcare-associated infections as a source of information about specific hospital needs. A 5-year observation in a Multiprofile Provincial Hospital in the South of Poland. Intern J Environ Res Pub Health 2018;15(9)pii:E1956. doi:   3390/ijerph15091956.
  2. Różańska A. Definicje i kryteria rozpoznania zakażeń. W: Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Redakcja naukowa Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2016.
  3. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/HAI-Net-SSI-protocol-v2.2.pdf
  4. Różańska A, Jarynowski A, Kopeć-Godlewska K, Wójkowska-Mach J, Misiewska-Kaczur A, Lech M, Rozwadowska M, Karwacka M, Liberda J, Domańska J. Does surgical site infection after Caesarean section in Polish hospitals reflect high-quality patient care or poor postdischarge surveillance? Results from a 3-year multicenter study. Am J Infect Control. 2018;46(1):20–25. doi:   1016/j.ajic.2017.07.025
  5. Dubiel G, Rogoziński P, Żaloudik E, Bruliński K, Różańska A, Wójkowska-Mach J. Identifying the infection control areas requiring modifications in thoracic surgery units: Results of a two-year surveillance of surgical site infections in hospitals in Southern Poland. Surg Infect (Larchmt) 2017;18(7):820–826. doi:   1089/sur.2017.010
  6. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/SSI-in-europe-2010–2011.pdf
  7. Kołpa M, Wałaszek M, Wolak Z, Różańska A, Wójkowska-Mach J. Epidemiology of surgical site infections and non-surgical infections in neurosurgical Polish patients-substantial changes in 2003–2017. Int J Environ Res Public Health 2019;16(6)pii:E911. doi:  3390/ijerph16060911

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.