Nieimmunologiczny obrzęk płodu z wewnątrzmacicznym smółkowym zapaleniem otrzewnej – opis przypadku

Non-immune hydrops fetalis with intrauterine meconium peritonitis – a case report

Agnieszka Sontowska, Maria Beata Czeszyńska, Violetta Seskowicz-Wnuk, Elżbieta Baryła-Pankiewicz

Klinika Neonatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Maria Beata Czeszyńska
Klinika Neonatologii PUM w Szczecinie
ul. Siedlecka 2, 72-010 Police
Tel./fax: 91 425 38 91

Wpłynęło: 12.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 16.11.2018

Cytowanie

Sontowska A, Beata Czeszyńska M, Seskowicz-Wnuk V, Baryła-Pankiewicz E. Nieimmunologiczny obrzęk płodu z wewnątrzmacicznym smółkowym zapaleniem otrzewnej – opis przypadku.
Postępy Neonatologii 2018;24(2):143–148.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018015

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Opisano przypadek obrzęku nieimmunologicznego płodu o nieustalonej etiologii, rozpoznany w 29 tygodniu ciąży. Wewnątrzmacicznie usunięto płyn z jam opłucnowych i wykonano dopłodową transfuzję masy erytrocytarnej. W 33 tygodniu ciąży w tracie porodu przedwczesnego ze względu na krytyczny stan płodu zakończono ciążę cięciem cesarskim. U noworodka stwierdzono objawy niewydolności oddechowo-krążeniowej, dziecko wymagało intubacji, mechanicznej wentylacji (do 30 doby życia) i drenażu usuwającego płyn z obu jam opłucnowych (przez 14 dni). W tracie diagnostyki pourodzeniowej rozpoznano smółkowe zapalenie otrzewnej typu torbielowatego z zastarzałą perforacją przewodu pokarmowego. Ze względu na skrajnie ciężki stan noworodka zastosowano etapowe leczenie chirurgiczne, najpierw drenaż jamy otrzewnowej a po kilku dniach laparotomię, w tracie której zeszyto miejsce perforacji. Stwierdzono masywne zrosty pętli jelitowych i założono dren typu Redon do jamy brzusznej. W 19 dobie życia kolejna laparotomia z powodu następnych perforacji z wyłonieniem jelita cienkiego i zamknięciem przepukliny pachwinowej. W 29 dobie życia rozpoczęto karmienie doustne, a po ustabilizowaniu się stanu noworodka w 44 dobie życia w czasie kolejnej laparotomii zespolono jelito. Po 69 dniach hospitalizacji noworodek z masą ciała 3500 g został wypisany do domu.

Słowa kluczowe: nieimmunologiczny obrzęk płodu, wewnątrzmaciczne smółkowe zapalenie otrzewnej

Abstract:
A case of non-immune hydrops fetalis diagnosed at 29 weeks of pregnancy was described. During intrauterine procedures fluid was removed from the pleural cavities and the transfusion of the erythrocyte mass was performed. In the 33rd week of pregnancy, in the course of premature labor, due to the critical condition of the fetus, caesarean section was carried out. After birth, symptoms of respiratory and circulatory failure were found, the newborn required intubation, mechanical ventilation (up to 30 days of age), and drainage that drained the fluid from both pleural cavities (for 14 days). In the postnatal diagnostic follow-up meconium peritonitis was diagnosed, cystic type with intestinal perforation. Due to the extremely severe condition of the newborn, several-stage surgical treatment was introduced, first the peritoneal drainage and after a few days the laparotomy, in which the perforation site was sutured. There were massive intestinal loop adhesions and a Redon drain was inserted into the abdominal cavity. On the 19th day of life another laparotomy was necessary. Temporary enterostomy due to subsequent perforations and the closure of inguinal hernia were also performed. On the 29th day of life, oral feeding was started, and after the stabilization of the newborn’s condition on the 44th day of life, during the next laparotomy, the intestine was joined. After 69 days of hospitalization, the newborn baby with a body weight of 3500 g was discharged home.

Key words: non-immune hydrops fetalis, intrauterine meconium peritonitis

 1. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM); Norton ME, Chauhan SP, Dashe JS. Clinical Guideline – nonimmune hydrops fetalis. Amer J Obstet Gynecol 2015;212(2)127–139 [doi: 10.1016/j.ajog.2014.12.018]
 2. Floriański J, Gajek A, Zimmer M i wsp. Nieimmunologiczny obrzęk uogólniony płodu jako wskazanie do cięcia cesarskiego. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2008;1(1):66–68.
 3. Sobczuk K, Wojtera J, Draga E. Terapia wewnątrzmaciczna w nieimmunologicznym obrzęku płodu (NIHF) – analiza 38 przypadków. Ginekol Pol 2014;85:92–100.
 4. Engel K, Grabarczyk P, Celewicz Z i wsp. Obrzęk uogólniony płodu w przebiegu zakażenia parvowirusem B19, opis przypadku. Ginekol Pol 2012;83:141–144.
 5. Yeom W, Sun Paik E, An J-J i wsp. Clinical characteristics and perinatal outcome of fetal hydrops. Obstet Gynecol Sci 2015;58(2):90–97 [doi: 10.5468/ogs.2015.58.2.90].
 6. Pratesi S, Corsini I, Coviello C i wsp. Resuscitation with intact placental circulation in a preterm infant with hydrops fetalis. Am J Perinatol Rep 2017;7(1):28–30 [doi: 10.1055/s-0037-1598200].
 7. Lorimer WS Jr, Ellis DG. Meconium peritonitis. Surgery 1966;60(2):470–475.
 8. Reynolds E, Douglass B, Bleacher J. Meconium peritonitis. J Perinatol 2000;20(3):193–195. 
 9. Uchida K, Koike Y, Matsushita K i wsp. Meconium peritonitis: Prenatal diagnosis of a rare entity and postnatal management. Intractable Rare Dis Res 2015;4(2):93–97 [doi: 10.5582/irdr.2015.01011].
 10. Shyu MK, Shih JC, Lee CN i wsp. Correlation of prenatal ultrasound and postnatal outcome in meconium peritonitis. Fetal Diagn Ther 2003;18(4):255–261 [doi: 10.1159/000070806].
 11. Rubin BK, Tomkiewicz RP, Patrinos ME, Easa D. The surface and transport properties of meconium and reconstituted meconium solutions. Pediar Res 1996;40(6):834–838 [doi: 10.1203/00006450-199612000-00010].
 12. Ramin KD, Leveno KJ, Kelly MA, Carmody TJ. Amniotic fluid meconium: A fetal environmental hazard. Obstet Gynecol 1996;87(2):181–184 [doi: 10.1016/0029-7844(95)00403-3].
 13.  Lally KP, Mehall JR, Xue H, Thompson J. Meconium stimulate a pro-inflammatory response in peritoneal macrophages: Implications for meconium peritonitis. J Pediatr Surg 1999;34(1):214–217.
 14. Kumar M, Jha V, Singh A. Nonimmune hydrops fetalis: Factors which predict outcome. J Obstet Gynecol India 2018;68(3):197–203 [doi: 10.1007/s13224-017-1011-6].
 15. Désilets V, Audibert F. Investigation and management of non-immune fetal hydrops. J Obstet Gynaecol Canada 2013;35(10):923–398.
 16. Topley N, Mackenzie RK, Williams JD. Macrophages and mesothelial cells in bacterial peritonitis. Immunobiology 1996;195(4–5):563–573 [doi: 10.1016/S0171-2985(96)80022-2]. 
 17. Okawa T, Soeda S, Watanabe T i wsp. Repeated paracentesis in a fetus with meconium peritonitis with massive ascites: A case report. Fetal Diagn Ther 2008;24(2):99–102 [doi: 10.1159/000142136].
 18. Payne RM, Nielsen AM. Meconium peritonitis. Am Surg 1962;28:224–231.
 19. Chan KL, Tang MH, Tse HY i wsp. Meconium peritonitis: Prenatal diagnosis, postnatal management and outcome. Prenat Diagn 2005;25(8):676–682 [doi: 10.1002/pd.1221]. 
 20. Nam SH, Kim SC, Kim DY i wsp. Experience with meconium peritonitis. J Pediatr Surg 2007;42(11):1822–1825 [doi: 10.1016/j.jpedsurg.2007.07.006].
 21. Zangheri G, Andreani M, Ciriello E i wsp. Fetal intra-abdominal calcifications from meconium peritonitis: Sonographic predictors of postnatal surgery. Prenat Diagn 2007;27(10(:960–963 [doi: 10.1002/pd.1812]. 
 22. Eckoldt F, Heling KS, Woderich R i wsp. Meconium peritonitis and pseudo-cyst formation: Prenatal diagnosis and post-natal course. Prenat Diagn 2003;23(11):904–908 [doi: 10.1002/pd.720].
 23. Kuroda T, Kitano Y, Honna T i wsp. Prenatal diagnosis and management of abdominal diseases in pediatric surgery. J Pediatr Surg 2004;39(12):1819–1822.
 24. Tseng JJ, Chou MM, Ho ES. Meconium peritonitis in utero: Prenatal sonographic findings and clinical implications. J Chin Med Assoc 2003;66(6):355–359.
 25. Uchida K, Miki C, Urata H, Kusunoki M. Serum concentration of hepatocyte growth factor predicts perioperative surgical stress in children. Eur J Surg 2001;167(2):97–101 [doi: 10.1080/110241501750070529].

Nie zgłoszono.