O toksoplazmozie wrodzonej raz jeszcze…

About congenital toxoplasmosis again…

Marta Baryła, Jolanta Warzycha, Agata Janta, Marian Halkiewicz

Oddział Neonatologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Marta Baryła
Oddział Neonatologiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Tel.: 34 367 35 64

Wpłynęło: 25.09.2019
Zaakceptowano: 22.10.2019
Opublikowano on-line: 14.11.2019

Cytowanie / Citation

Artykuł opublikowany pierwotnie w czasopiśmie Postępy Neonatologii.

Cytowanie: Baryła M, Warzycha J, Janta A, Halkiewicz M. O toksoplazmozie wrodzonej raz jeszcze…
Postępy Neonatologii 2019;25(2):109–113
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/2/PN2019020

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Wrodzona toksoplazmoza jest wynikiem pierwotnego zarażenia pierwotniakiem Toxoplasma gondii kobiety ciężarnej w trakcie trwania ciąży. Zależność między czasem zarażenia płodu a zmianami klinicznymi jest odwrotnie proporcjonalna: im starszy płód, tym ryzyko zarażenia większe, natomiast nasilenie zmian chorobowych mniejsze lub bezobjawowe w okresie noworodkowym. Symptomy ujawniają się w późniejszym życiu w postaci: zaburzeń wzroku, słuchu, objawów neurologicznych, opóźnienia psychomotorycznego. Edukacja kobiet w ciąży o drogach zarażenia to pierwsza linia obrony. Następnie są konieczne systematyczne badania serologiczne ciężarnych, umożliwiające wczesne wykrycie zarażenia pierwotnego i zastosowanie leczenia, które poprawia rokowanie u dzieci zarażonych wewnątrzmacicznie. Końcowym etapem powinien być dokładny wywiad oraz analiza kart ciąży jako tzw. ostatnie sito. Te narzędzia są w naszych rękach, możemy dzięki nim ograniczyć występowanie tej ciężkiej choroby.

Słowa kluczowe: toksoplazmoza, toksoplazmoza wrodzona, diagnostyka prenatalna, wady płodu, leczenie

Abstract:
Congenital toxoplasmosis results from a primary infection with Toxoplasma gondii during pregnancy. The relationship between the probability of fetal infection and clinical changes is inversely proportional. The older the fetus, the greater risk of infection, but the severity of lesions is lower or the course is asymptomatic in the neonatal period. However, the symptoms appear later in life, in the form of: visual, hearing, neurological disorders or mental retardation. Education of pregnant women about the pathways of infection is the first line of defence. Then, systematic (optimally in every trimester in seronegative women) serological tests of pregnant women enabling early detection of the primary infection and implementation of treatment that improves prognosis in children infected intrauterine are required. The final stage should be an accurate interview and analysis of pregnancy cards as so-called the last „sieve”. They are tools in our hands which we can limit the occurrence of this serious illness.

Key words: toxoplasmosis, congenital toxoplasmosis, prenatal diagnostics, fetal anomialies, treatment

 1. Długońska H. Toxoplasma gondii – pasożyt znany i nieznany. Wiadomości Parazytol 2008;54(3):199–204.
 2. Howe DK, Sibley LD. Toxoplasma gondii comprises three clonal lineages: correlation of parasite genotype with human disease. Journal of Infectious Disease 1995;172(6):1561–1566. doi: 10.1093/infdis/172.6.1561
 3. Frenkel JK. Toxoplasmosis. W: Connor DH, Chandler FW, Schwartz DA, red. Pathology of Infectious Diseases. Appleton & Lange, Wydanie 2, Stanford, 1997, pp. 1261–1277.
 4. Boyer KM, Holfels EN, Roizen N i wsp. Risk factors for toxoplasma gondii infection in mothers of infants with congenital toxoplasmosis: Implications for prenatal management and screening. Am J Obstet Gynecol 2005;192(2):564–571. doi:  10.1016/j.ajog.2004.07.031
 5. Paul M. Toksoplazmoza groźna choroba pasożytnicza kobiet ciężarnych i pacjentów z osłabioną funkcją układu odpornościowego. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 2005;54:77–88.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100).
 7. Pawłowski ZS. Toksoplazmoza w Wielkopolsce w latach 1999–2000. Przegl Epidemiol 2002;56:409–417.
 8. Montoya JG, Remington JS. Management of Toxoplasma gondii infection during pregnancy. Acta Paediatrica 2008;97:1298–1300.
 9. Basiak W, Żarnowska H, Dziubek Z i wsp. Przydatność odczynów serologicznych w rozpoznawaniu wczesnej fazy zarażenia T. gondii. Przegl Epidem 2001;55:475–482.
 10. Hohfeld P, Daffos F, Costa JM i wsp. Prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis with a polymerase-chain-reaction test on amniotic fluid. N Engl J Med 1994;331(11):659–699. doi:  10.1056/NEJM199409153311102
 11. Knysz B. Toksoplazmoza ciężarnych i zakażenia wrodzone – trudności diagnostyczne (Serwis mp.pl/szczepienia)
 12. Foulon W, Villena I, Stray-Pedersen B i wsp. Treatment of toxoplasmosis during pregnancy: a multicenter study of impact on fetal transmission and children sequelae at age 1 year. Am J Obst Gynecol 1999;180(2):410–415. doi:  10.1016/S0002-9378(99)70224-3
 13. Niezgoda A, Dobrzańska A. Toksoplazmoza wrodzona – rozpoznawanie i leczenie. Przew Lek 2008;2:44–50.
 14. Bessieres MH, Berrebi A, Rolland M i wsp. Neonatal screening for congenital toxoplasmosis in a cohort of 165 women infected during pregnancy and influence of in utero treatment on the results of neonatal test. Eur J Obst Gynecol Repr Biol 2001:94(1)37–45. doi: 10.1016/s0301-2115(00)00300-6
 15. Paul M, Szczapa J. Toksoplazmoza wrodzona. [W:] Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce 2019. Wydanie 3, Media-Press Sp. z.o.o, Warszawa, 2019

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.