Ocena natężenia bólu u noworodka – prezentacja narzędzia

Newborn pain assessment – the tool presentation

Anna Rozensztrauch, Marta Berghausen-Mazur

Katedra Pediatrii, Zakład Neonatologii, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Anna Rozensztrauch
Katedra Pediatrii, Zakład Neonatologii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Wpłynęło: 12.06.2018
Zaakceptowano: 10.07.2018
Opublikowano on-line: 27.08.2018

Cytowanie

Cytowanie: Rozensztrauch A, Berghausen-Mazur M. Ocena natężenia bólu u noworodka – prezentacja narzędzia.
Postępy Neonatologii 2018;24(1):69–72.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018007

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
W ostatnich dekadach wzrosło znaczenie oceny bólu u hospitalizowanych noworodków oraz jego leczenia. Noworodki nie potrafią w szczególny sposób informować o wystąpieniu bólu, są jednak obserwowane zmiany behawioralne stanowiące obiektywne i ważne jego wskaźniki. Ból u noworodka należy traktować jako dodatkowy parametr życiowy. Przez nadanie bólowi wartości liczbowej staje się on widoczny dla personelu. Prezentowana skala PAT jest narzędziem, które uwzględnia wszystkie wykładniki bólu, a szczególnie ważna jest ocena percepcyjna osoby opiekującej się noworodkiem.

Słowa kluczowe: ból, noworodek, ocena bólu

Abstract:
Over the last several decades, there has been an increase in the awareness of importance of pain assessment and management in hospitalized newborns. Although neonates cannot specifically communicate pain, they do display behavioral cues that caregivers can use as objective and valid indicators of the newborn’s pain experience. The newborn’s pain should be treated as an „additional” vital sign. PAT score, presented in this manuscript, is a tool that takes into account all the exponents of pain, and draws attention to the perceptual evaluation of the person caring for a newborn.

Key words: pain, newborn, pain assessment

 1. Johnston C, Stevens B, Boyer K, Porter F. Development of psychologic responses to pain and assessment of pain in infants and toddlers. Pain in Infants, Children and Adolescents 2003;7:105–127.
 2. Anand KJ, Hansen DD, Hickey PR. Hormonal metabolic stress response in neonates undergoing cardiac surgery. Anesthesiology 1990;73(4):661–670.
 3. Fitzgerald M, Millard C, McIntosh N. Cutaneous hypersensitivity following peripheral tissue damage in newborn infants and its reversal with topical anaesthesia. Pain 1989;39(1);31–36.
 4. Barr GA. Maturation of the biphasic behavioral and heart rate response in the formalin test. Pharmacol Biochem Behav 1998;60(2):329–335 [doi: 10.1016/S0091-3057(97)00602-3]..
 5. Batton DG, Barrington KJ, Wallman C (American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn; American Academy of Pediatrics Section on Surgery; Canadian Paediatric Society Fetus and Newborn Committee). Prevention and management of pain in the neonate: An update. Pediatrics 2006;118(5):2231–2241 [doi: 10.1542/peds.2006-2277].
 6. Alvares D, Torsney C, Beland B, Reynolds M, Fitzgerald M. Modelling the prolonged effects of neonatal pain. Prog Brain Res 2000;129:365–373 [doi: 10.1016/S0079-6123(00)29028-6].
 7. Panek M, Tomasik T, Kwinta P. Leczenie bólu proceduralnego oraz pooperacyjnego u noworodków – przegląd piśmiennictwa. Standardy Medyczne/Pediatria 2015;12:639–649.
 8. American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn, American Academy of Pediatrics Section on Surgery, Canadian Paediatric Society Fetus and Newborn Committtee i wsp. Prevention and management of pain in the neonate: An update. Pediatrics 2006;118(5):2231–2241 [doi: 10.1542/peds.2006-2277].
 9. WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. World Health Organization 2012.
 10. Pabis E. Metody oceny natężenia bólu pooperacyjnego u dzieci. Problemy pielęgniarstwa 2011;19(1):122–129.
 11. Stevens BJ, Johnston CC. Physiological responses of premature infants to a painful stimulus. Nurs Res 1994;43:226–231.
 12. Brunt A. Clinical guidelines (nursing). Neonatal Pain Assessment Sep 2012 [cyt. 23.06.2018 r.]. Dostępny na URL: www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neonatal_Pain_Assessment

Nie zgłoszono.