Ocena ryzyka występowania Clostridium difficile w szpitalu wojewódzkim

Assessment of Clostridium difficile risk in the Provincial Hospital

Grzegorz Ziółkowski1, Iwona Pawłowska2, Sylwia Pełka2, Jolanta Grabowska-Markowska3, Tomasz Bielecki4

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
3 Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis w Mysłowicach
4 Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

Grzegorz Ziółkowski
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec
Tel.: 32 291 10 19, Fax 32 263 40 13 wew. 219

Wpłynęło: 20.11.2018
Zaakceptowano: 19.12.2018
Opublikowano on-line: 28.12.2018

Cytowanie / Citation

Ziółkowski G, Pawłowska I, Pełka S, Grabowska-Markowska J, Bielecki T. Ocena ryzyka występowania Clostridium difficile w szpitalu wojewódzkim.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(6):271–275.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/6/Z2018047

WERSJA ELEKTRONICZNA / Article ePDF

Streszczenie:
Zakażenia Clostridium difficile są najczęstszą przyczyną szpitalnej biegunki poantybiotykowej (AAD – antibiotic associated diarrhea). Obowiązkiem każdego podmiotu leczniczego jest właściwe zarządzanie ryzykiem zakażeń szpitalnych i ochrona zdrowia pacjentów. Zarządzanie ryzykiem to przede wszystkim podejmowanie działań mających na celu rozpoznanie i ocenę prowadzonych działań przeciwepidemicznych. Ocena ryzyka zakażenia w szpitalu jest możliwa tylko na podstawie lokalnych badań epidemiologicznych, prospektywnych lub retrospektywnych, a podstawową i najważniejszą metodą oceny stanu zdrowia w celu kontroli zakażeń jest współczynnik zachorowalności (incidence rate). Retrospektywnie przeanalizowano wyniki badań kału w kierunku Clostridium difficile (CD), przeprowadzone w latach 2013–2017 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary – Centrum Urazowe w Sosnowcu (WSS5), w celu określenia ryzyka zakażenia CD przez określenie poziomu zachorowalności na CDI (Clostridium difficile infection). Test diagnostyczny jedynie wykazuje obecność Clostridium difficile i jego toksyn (TcdA, TcdB) lub ich brak. Wykonane badanie mikrobiologiczne konfrontowano z obrazem klinicznym (clinical picture), a głównym objawem stanu zapalnego jelita grubego były częste i luźne stolce bez domieszki krwi, dopasowujące się do kształtu pojemnika do kału, oraz bóle brzucha i wzdęcia.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, zachorowalność, ocena ryzyka

Abstract:
Clostridium difficile infection is the most common cause of antibiotic-associated antibiotic associated diarrhea (AAD). The goal of each healthcare provider is to properly manage the risk of nosocomial infections and to protect the health of patients. Risk management is first of all undertaking activities aimed at identifying and assessing anti-epidemic activities. The assessment of the risk of infection in the hospital is possible only on the basis of local prospective or retrospective epidemiological studies, and the incidence rate is the basic and most important method of assessing the state of health in infection control. Retrospectively, the results of stool examinations for Clostridium difficile (CD) in 2013-2017 were used to determine the risk of CD infection, by determining the incidence of CDI (Clostridium difficile infection) in the Provincial Specialist Hospital No. 5 St. Barbara Trauma Center in Sosnowiec (WSS5). The results of the diagnostic test show only the presence or absence of Clostridium difficile and its toxins (TcdA, TcdB). The performed microbiological examination was confronted with a clinical picture, whose main symptom was frequent and loose stools without blood, adjusting to the shape of the container for stool analysis, as a result of inflammation of the large intestine, fever and abdominal pain with bloating.

Key words: Clostridium difficile, incidence, risk assessment

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 z późn. zm., tj. Dz. U. 2016, poz. 1866 z dnia 19 października 2016 r.
 2. Smits WK, Lyras D, Lacy DB i wsp. Clostridium difficile infection. Nature reviews Disease primers 2016;2:16020 [doi:10.1038/nrdp.2016.20].
 3. Stolarz W, Kępa L, Stolarz M i wsp. Zakażenia Clostridium difficile narastającym problemem współczesnej medycyny. Forum Zakażeń 2016;3(7):185–190 [doi: 10.15374/FZ2016019].
 4. Sadkowska-Todys M, Zieliński A, Czarkowski MP. Infectious diseases in Poland in 2015. Przegl Epidem 2017;71:295–309.
 5. Kujawa-Szewieczek A, Adamczak M, Kwiecień K i wsp. Analysis of Clostridium difficile infections in patients hospitalized at the nephrological ward in Poland. Postepy Hig Med Dosw 2016;70:505–513.
 6. Maritirosian G. Rola Clostridium spp. w zakażeniach szpitalnych. Część I: Clostridium difficile. Zakażenia 2012;12(2):96–101.
 7. Khanna S, Pardi DS. Clostridium difficile infection: new insights into management. Mayo Clin Proc 2012; 87:1106–1117.
 8. Leffler DA, Lamont JT. Clostridium difficile infection. N Engl J Med 2015;372(16):1539–1348 [doi: 10.1056/NEJMra1403772].
 9. Denève C, Janoir C, Poilane I i wsp. New trends in Clostridium difficile virulence and pathogenesis. International journal of antimicrobial agents 2009;33(Suppl. 1):S24–S28 [doi: 10.1016/S0924-8579(09)70012-3].
 10. Davies KA, Longshaw CM, Davis GL i wsp. Underdiagnosis of Clostridium difficile across Europe: the European, multicentre, prospective, biannual, point-prevalence study of Clostridium difficile infection in hospitalised patients with diarrhoea (EUCLID). Lancet Infect Dis 2014;14(12):1208–1219 [doi: 10.1016/S1473-3099(14)70991-0]/
 11. Wolak Z, Wałaszek MZ, Dobroś W i wsp. Występowanie szpitalnych zakażeń przewodu pokarmowego w latach 2004–2013 w Szpitalu Wojewódzkim. Przegl Epidemiol 2014;68:755–758.
 12. Hryniewicz W, Martirosian G, Ozorowski T. Zakażenia Clostridium difficile –diagnostyka, terapia, profilaktyka. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Moduł I – Monitorowanie zakażeń szpitalnych oraz inwazyjnych zakażeń bakteryjnych dla celów epidemiologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych na lata 2009–2013. Warszawa, 2011.
 13. Pituch H, Obuch-Woszczatyński P, Lachowicz D i wsp. Hospital-based Clostridium difficile infection surveillance reveals high proportions of PCR ribotypes 027 and 176 in different areas of Poland, 2011 to 2013. Euro Surveill 2015;20(38) [doi: 10.2807/1560-7917.ES.2015.20.38.30025].
 14. Freeman J, Bauer MP, Baines SD i wsp. The changing epidemiology of Clostridium difficile infections. Clinical Microbiology Reviews 2010;23(3):529–549 [doi: 10.1128/CMR.00082-09].
 15. Cassini A, Plachouras D, Eckmanns T i wsp. Burden of six healthcare-associated infections on European population health: Estimating incidence-based disability-adjusted life years through a population prevalence-based modelling study. PLoS Med 2016;13(10):e1002150 [doi: 10.1371/journal.pmed.1002150].
 16. Bielecki T, Pawłowska I, Pełka S i wsp. Ocena ryzyka występowania Clostridium difficile w środowisku szpitalnym. Forum Zakażeń 2017;8(3):169–173 [doi: 10.15374/FZ2017023].
 17. Kawecka-Musz M, Hawro M, Golec K. Choroba związana z Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych w Centrum Medycznym w Łańcucie – badanie retrospektywne. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2013;3:342–355.
 18. van Dorp SM, Kinross P, Gastmeier P i wsp. Standardised surveillance of Clostridium difficile infection in European acute care hospitals: a pilot study, 2013. Euro Surveill 2016;21(29):pii=30293 [doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.29.30293].
 19. Ulatowska A, Bączyk G, Plagens-Rotman K i wsdoi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.29.30293p. The analysis of frequency of Clostridium difficile occurrence in geriatric patients. Geriatria 2015;9:96–101.
 20. Stolarz W, Sobala-Szczygieł B, Piotrkowski D i wsp. Analiza epidemiologiczno-kliniczna zakażeń Clostridium difficile u chorych hospitalizowanych z tego powodu w Oddziale Chorób Zakaźnych w Bytomiu. Przegl Epidemiol 2015;69:857–860.
 21. Waluga M, Grabiec M. Nowe wytyczne ACG dotyczące diagnostyki, leczenia i zapobiegania ostrej biegunce infekcyjnej u dorosłych. Medycyna po Dyplomie 2017;26,3(251):27–31.

Nie zgłoszono.

Potential conflicts of interest: no conflicts.