Podchloryny w leczeniu ran przewlekłych

Hypochlorites in the treatment of chronic wounds

Mirosława Dzikowska, Katarzyna Wojtas, Maria Kózka

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Mirosława Dzikowska:
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego,
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków,
Tel.: 12 429 48 72

Wpłynęło: 19.11.2018 \ Zaakceptowano: 18.12.2018 \ Opublikowano on-line: 14.12.2020

Cytowanie / Citation

Dzikowska M, Wojtas K, Kózka M. Podchloryny w leczeniu ran przewlekłych.
Rany 2020;1(1):17–21.
doi: 10.31350/rany/2020/1/R2019004

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
W leczeniu ran odleżynowych stosuje się różne środki, które zarówno oczyszczają ranę, jak i wspomagają ziarninowanie oraz naskórkowanie. W piśmiennictwie naukowym zauważa się skuteczność podchlorynów w gojeniu się ran. Celem pracy była ocena płynu do płukania ran Microdacyn i żelu Microdacyn Hydrogel, stosowanych w leczeniu ran odleżynowych u dwóch osób hospitalizowanych na oddziale leczenia zachowawczego. Badania przeprowadzono na podstawie opisu przypadków pacjenta i pacjentki leczonych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w 2014 roku. W badaniach stosowano następujące narzędzia: autorski kwestionariusz ankiety, klasyfikację odleżyn według Thorrance’a, „kolorowy” system klasyfikacji ran przewlekłych, ADL, BMI, AMTS. W wyniku podejmowanych działań zgodnie z koncepcją TIME oraz zastosowania preparatu Microdacyn uzyskano oczyszczenie rany w obu przypadkach. Kolejny etap leczenia, czyli proces ziarninowania i naskórkowania, miał pomyślny przebieg u jednej osoby, u której było możliwe zastosowanie opatrunku hydrokoloidowego (Hydrocoll).

Słowa kluczowe: leczenie, podchloryny, rana odleżynowa

Abstract:
Different medicaments are used in decubitus ulcer treatment. They enable cleaning the wound and support growth of granulation tissue and epidermization. Scientific literature proves the effectiveness of hypochlorites in the above mentioned processes of wound healing. The aim of the study was to assess the use of Microdacyn liquid for rinsing wounds and Microdacyn gel in decubitus ulcer treatment in two hospitalized patients on a conservative treatment ward. The research was based on the description of the cases of male and female patients hospitalized at Internal Medicine and Allergology Department of J. Dietl Specialist Hospital in Kraków in 2014. The following tools were used: author’s questionnaire, Torrance scale for ulcer’s degree assessment, „colourful” classification system for long-lasting wounds, ADL scale, BMI index and AMTS. As a result of activities according to the TIME concept, the wounds were cleaned with Microdacyn in both cases. A visible process of growth of granulation tissue and epidermisation as a next step of treatment was achieved for one patient, for whom it was possible to apply hydrocolloid dressing (Hydrocoll).

Key words: treatment, hypochlorites, pressure ulcer

 1. Szkiler E. Podchloryny w leczeniu owrzodzeń: fakty i mity. Forum zakażeń 2017;8(4):285–289.
 2. Duarte B, Cabete J, Formiga A , et al.. Dakin’s solution: is there a place for it in the 21st century? International Wound Journal 2017;14(6):918–920. doi:  doi: 10.1111/iwj.12728
 3. de Angelis B, Lucarini L, Agovino A , et al.. Combined use of super-oxidised solution with negative pressure for the treatment of pressure ulcers: case report. International Wound Journal 2013;10(3):336–339. doi:  10.1111/j.1742-481X.2012.00982.x
 4. Kikgel. Microdacyn Wound Care. 2014. http://www.microdacyn.pl (dostęp: 25.11.2018 r.).
 5. Ortega-Peña S, Hidalgo-González C, Robson MC, Krötzsch E. In vitro microbicidal, anti-biofilm and cytotoxic effects of different commercial antiseptics. International Wound Journal 2017;14(3):470–479. doi:  10.1111/iwj.12625
 6. Duc Q, le Breetveld M, Middelkoop E, et al.. A cytotoxic analysis of antiseptic medication on skin substitutes and autograft. The British Journal Of Dermatology 2007;157(1):33–40. doi:  10.1111/j.1365-2133.2007.07990.x
 7. Eriksson S, van der Plas MJA, Mörgelin M, et al.. Antibacterial and antibiofilm effects of sodium hypochlorite against Staphylococcus aureus isolates derived from patients with atopic dermatitis. The British Journal Of Dermatology, 2017;177(2):513–521. doi:  10.1111/bjd.15410
 8. Granick MS, Paribathan C, Shanmugam M, Ramasubbu N. Direct-contact low-frequency ultrasound clearance of biofilm from metallic implant materials. Eplasty 2017;17:128–134.
 9. Gold MH, Andriessen A, Dayan SH, et al.. Hypochlorous acid gel technology–Its impact on postprocedure treatment and scar prevention. Journal Of Cosmetic Dermatology 2017;16(2):162–167. doi:  10.1111/jocd.12330
 10. Mao Z, Ye M, Hu W, Ye X, Wang Y, Zhang H, Liu Z. Design of a ratiometric two-photon probe for imaging of hypochlorous acid (HClO) in wounded tissues. Chemical Science 2018;9(28):6035–6040. doi:  10.1039/c8sc01697f
 11. Lietz-Kijak D, Strzelecka P, Kubala E, et al.. Zastosowanie fizykalnych metod terapeutycznych i maści własnej receptury w gojeniu rany jamy ustnej – opis przypadku. Leczenie ran 2016;13(2):71–76. doi:  10.15374/LR2016008
 12. Harris V, Smith SD. Lifting the biofilm lid on the antibacterial and antibiofilm effects of sodium hypochlorite against Staphylococcus aureus in atopic dermatitis. The British Journal Of Dermatology 2017;177(2):347–348. doi:  doi: 10.1111/bjd.15692
 13. Küster I, Kramer A, Bremert T, et al.. Eradication of MRSA skull base osteitis by combined treatment with antibiotics and sinonasal irrigation with sodium hypochlorite. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2016;273(7):1951–1956. doi:  10.1007/s00405-015-3739-x
 14. Matthews MR, Quan AN, Weir AS, et al.. Temporary abdominal closure combined with an irrigating system utilizing hypochlorous acid solution to decrease abdominal mucopurulence. Eplasty 2018;18:e12.
 15. Shi VY, Foolad N, Ornelas JN, et al.. Comparing the effect of bleach and water baths on skin barrier function in atopic dermatitis: a split-body randomized controlled trial. The British Journal Of Dermatology 2016;175(1):212–214. doi:  10.1111/bjd.14483
 16. Szewczyk MT, Sopata M, Jawień A , et al.. Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn. Leczenie ran 2010;7(3–4):79–106.
 17. Kózka M. Odleżyny – występowanie, profilaktyka i leczenie. Rehabilitacja Medyczna 2004;8(4):29–38.
 18. Kostka T, Koziarska-Rościszewska M. Choroby wieku podeszłego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009:20.
 19. Kocemba J, Grodzicki T. Zarys gerontologii klinicznej. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2000.
 20. Szczygieł B. Żywienie w chirurgii. [W:] Podstawy chirurgii. Szmid J. (ed.), Tom I. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2003, pp. 267–289.
 21. Hiebert JM, Robson MC. The Immediate and delayed post-debridement effects on tissue bacterial wound counts of hypochlorous acid versus saline irrigation in chronic wounds. Eplasty 2016;16:e32.
 22. Leaper D. Topical antiseptics in wound care: time for reflection. International Wound Journal 2011;8(6):547–549.
 23. Bazaliński D, Więch P, Barańska B, et al.. Wybrane miejscowe problemy gojenia się rany odleżynowej – opis przypadków. Pielęgniarstwo i Anestezjologia w Intensywnej Opiece 2017;3(3):165–170.
 24.  

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.