Podstawowe procedury zapewniające bezpieczeństwo operowanym pacjentom

Basic procedures providing safety to the operated patients

Maria Ciuruś

Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Maria Ciuruś
Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź

Wpłynęło: 27.02.2019
Zaakceptowano: 27.03.2019
Opublikowano on-line: 10.05.2019

Cytowanie / Citation

Ciuruś M. Podstawowe procedury zapewniające bezpieczeństwo operowanym pacjentom.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):85–91.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/2/Z2019013

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Każdy pacjent operowany oczekuje wysokiej jakości usług medycznych i zapewnienia mu bezpieczeństwa w okresie okołooperacyjnym. Na bezpieczeństwo pacjenta operowanego ma wpływ wiele czynników, między innymi higiena łóżka, higiena ciała i jamy ustnej pacjenta, usunięcie owłosienia ze skóry pola operacyjnego, dezynfekcja skóry pola operacyjnego, obłożenie pola operacyjnego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pacjenta, jakość, profilaktyka zakażeń

Abstract:
Each operated patient expects a high quality of medical services and securing their safety during the perioperative period. A number of factors, e.g. bed hygiene, patient’s body and mouth cavity hygiene, removal of hair in the operated area, disinfection of the operated area affect the safety of the operated patient.

Key words: patient’s safety, quality, infection prophylaxis

  1. Ciuruś M. Pielęgniarstwo operacyjne. 4 wydanie. MakMed. Lublin. 2018. pp 129–182, 209–377, 379–421.
  2. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Definicja zakażeń związanych z opieką zdrowotną (HAI) obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. ECDC.
  3. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Zapobieganie i leczenie zakażeń miejsca operowanego – Wytyczne Kliniczne NICE dla NHS 2008. Katowice, 2012.
  4. Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa: Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego, zalecenia wg aktualnej wiedzy medycznej. Warszawa, 2014.
  5. Smith I, Kranke P, Murat I, Smith A i wsp. Głodzenie w okresie okołooperacyjnym dorosłych i dzieci – wytyczne Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii. Opieka okołooperacyjna 2011;1:8–22.
  6. Zaręba T, Zawistowska A, Kruszewska H, Mrówka A, Tyski S. Badanie przenikania bakterii przez tkaniny medyczne przeznaczone do wielokrotnego użycia oraz wielowarstwowe obłożenia chirurgiczne jednorazowego użytku, według normy PN-EN ISO 22610. Med Dośw Mikrobiol 2012;64:261–270.
  7. haiwatch.com

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.