Postępowanie z narzędziami w bloku operacyjnym – propozycja procedur

Handling of surgical instruments in the operating theater – suggested procedures

Joanna Borzęcka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

Joanna Borzęcka
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
ul. Wyzwolenia 77 B, 20-368 Lublin

Wpłynęło: 09.09.2019
Zaakceptowano: 07.10.2019
Opublikowano on-line: 20.12.2019

Cytowanie / Citation

Borzęcka J. Postępowanie z narzędziami w bloku operacyjnym – propozycja procedur.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):273–278.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/6/Z2019031

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Właściwe postępowanie z narzędziami w bloku operacyjnym odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego. Celem pracy jest przedstawienie drogi narzędzi w bloku operacyjnym w formie procedur obejmujących czynności pielęgniarek operacyjnych w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym.

Słowa kluczowe: pielęgniarka operacyjna, procedury, zakażenia miejsca operowanego, blok operacyjny

Abstract:
Proper handling of instruments in the operating theater is crucial for preventing surgical site infections. The aim of the work is to show the path of tools in the operating theater in the form of procedures regarding the activities of operating nurses in the preoperative, intraoperative and postoperative period.

Key words: operating nurse, procedures, surgical site infections, operating theater

  1. Ciuruś M. Pielęgniarstwo operacyjne. MakMed, Lublin, 2018.
  2. Włodarczyk-Rajska J. Praktyczne aspekty współpracy centralnej sterylizatorni z blokiem operacyjnym. https://docplayer.pl/23599948-Praktyczne-aspekty-wspolpracy-centralnej-sterylizatorni-z-blokiem-operacyjnym.html (dostęp 24.08.2019 r.).
  3. Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji dotyczące sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. Opracował zespół ekspertów, Warszawa, 2017.
  4. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 277/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 grudnia 2014 r.
  5. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. z 2010 r., nr 107 poz. 679.
  6. https://www.medexpress.pl/kompetencje-pielegniarki-operacyjnej-czesc-1/74049 (dostęp 19.06.2019)

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.