Postępy w leczeniu zakażeń wieloopornymi szczepami bakterii gram-dodatnich w oddziałach chorób zakaźnych

Advances in treatment of infections with multi-resistant strains of gram-positive bacteria in the departments of infectious diseases

Mirosław Jawień, Aleksander M. Garlicki

Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Mirosław Jawień
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych
Szpital Uniwersytecki
ul. Śniadeckich 5, 31-531 Kraków
Tel.: 12 424 73 50

Wpłynęło: 10.08.2018
Zaakceptowano: 07.09.2018
Opublikowano on-line: 12.09.2018

Cytowanie

Jawień M, Garlicki AM. Postępy w leczeniu zakażeń wieloopornymi szczepami bakterii gram-dodatnich w oddziałach chorób zakaźnych. Zakażenia XXI wieku 2018;1(4):153–159. doi: 10.31350/zakazenia/2018/4/Z2018026

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Zakażenia wieloopornymi szczepami bakterii Gram-dodatnich są coraz większym problemem epidemiologicznym i terapeutycznym. Do niedawna były to przede wszystkim zakażenia wewnątrzszpitalne, obecnie są to również zakażenia nabyte de novo w warunkach pozaszpitalnych. Zakażenie skóry i tkanek miękkich jest wywołane głównie przez bakterie Gram-dodatnie, z systematycznym wzrostem udziału bakterii metycylinoopornych czy wankomycynoopornych. Szybko narastająca oporność tych bakterii stała się impulsem dla stworzenia nowych grup leków aktywnych wobec tego typu szczepów. W artykule omówiono współczesne zasady leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich, z uwzględnieniem nowych opcji terapeutycznych, w tym glikopeptydów drugiej generacji.

Słowa kluczowe: zakażenie skóry i tkanek miękkich, MRSA, lipoglikopeptydy, dalbawancyna

Abstract:
Infections with multi-resistant strains of Gram-positive bacteria are an increasing challenge in the selection of therapeutic options. This type of infection is not only a nosocomial infection, but may also be acquired de novo in out-of-hospital conditions. Infection of skin and soft tissues is mainly caused by Gram-positive bacteria with a systematic increase in the strains of methicillin-resistant or vancomycin-resistant bacteria. This unfavorable trend caused the necessity to create new groups of drugs active against this type of strains. The article discusses the principles of treatment of skin and soft tissue infections taking into account new therapeutic options in the form of the second generation of glycopeptides.

Key words: skin and soft tissue infections, MRSA, lipoglycopeptides, dalbavancin

 1. Cianciara J, Juszczyk J. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2012, 825–876.
 2.  Munita JM, Bayer AS, Arias CA. Evolving resistance among Gram-positive pathogens. Clin Infect Dis 2015;61(Suppl 2):S48–S57 [doi: 10.1093/cid/civ523].
 3. Millar BC, Loughrey A, Elborn JS i wsp. Proposed definitions of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA). J Hosp Infect 2007;67(2):109–113 [doi: 10.1016/j.jhin.2007.06.003].
 4. VanEperen AS, Segreti J. Empirical therapy in methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: an up-to-date approach. J Infect Chemiother 2016;22(6):351–359 [doi: 10.1016/j.jiac.2016.02.012].
 5. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF i wsp. Practice guidelines for the diagnosis and managment of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014;59(2):e10-52 [doi: 10.1093/cid/ciu444].
 6. Lui C, Bayer A, Cosgrove SE i wsp. Clinical practice guidelines by the Infections Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infectons in adults and children. Clin Infect Dis 2011;52(3):e18–55 [doi: 10.1093/cid/ciq146].
 7. Singer AJ, Talan DA. Managment of skin abscesses in the era of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. N Engl J Med 2014;370(11):1039–1047 [doi: 10.1056/NEJMra1212788].
 8. Burdette SD, Trotman R. Tedizolid: the first once-daily oxazolidinone class antibiotic. Clin Infect Dis 2015;61(8):1315–1321 [doi: 10.1093/cid/civ501].
 9. Hardalo C, Lodise TP, Bidell M i wsp. Clinical safety and tolerability of tedizolid phosphate in the treatment of acute bacterial skin and skin structure infections. Expert Opin Drug Saf 2018;17(4):359–367 [doi: 10.1080/14740338.2018.1446939].
 10. Candel FJ, Penuelas M. Delafloxacin: design, development and potential place in therapy. Drug Des Devel Ther. 2017;11:881–891 [doi: 10.2147/DDDT.S106071].
 11. Zhanel G, Calic D, Schweizer F i wsp. New lipoglycopeptides: a comparative review of dalbavancin, oritavancin and telavancin. Drugs 2011;71(5):860–886 [doi: 10.2165/11534440-000000000-00000].
 12. Juul JJ, Mullins CF, Peppard WJ i wsp. New developments in the treatment of acute bacterial skin and skin structure infections: considerations for the effective use of dalbavancin. Ther Clin Risk Manag 2016;12:225–232 [doi: 10.2147/TCRM.S71855].
 13. Corey GR, Kabler H, Mehra P i wsp. Single-dose oritavancin in the treatment of acute bacterial skin infection. N Engl J Med 2014;370:2180–2190 [doi: 10.1056/NEJMoa1310422].
 14. Das B, Sarkar C, Schachter J. Oritavancin – a new semisynthetic lipoglycopeptide agent to tackle the challenge of resistant gram positive pathogens. Pak J Pharm Sc. 2103;26(5):1045–1055.
 15. Bouchner HW, Wilcox M, Talbot GH i wsp. Once-weekly dalbavancin versus daily conventional therapy for skin infection. N Engl J Med 2014;370:2169–2179 [doi:10.1056/NEJMoa1310480].
 16. Smith JR, Roberts KD, Rybak MJ. Dalbavancin: a novel lipoglycopeptide antibiotic with extended activity against gram-positive infections. Infect DIS Ther 2015;4(3):245-258 [doi: 10.1007/s40121-015-0077-7].
 17. Van Bambeke F. Lipoglycopeptide antibacterial agents in gram-positive infections: a comparative review. Drugs 2015;75(18):2073–2095 [doi: 10.1007/s40265-015-0505-8].
 18. Cierach W, Stadnik H, Karczewski M. Zastosowanie dalbawancyny (XydalbaTM) w leczeniu martwiczego zapalenia powięzi – opis przypadku. Forum Zakażeń 2017;8(5):401–404 [doi: 10.15374/FZ2017056].
 19. Gierek D, Woźniak M, Cyzowski T i wsp. Zastosowanie nowego glikopeptydu (dalbawancyna) w leczeniu zakażeń u chorych w OIT – opis przypadków. Forum Zakażeń 2017;8(1):59–62 [doi: 10.15374/FZ2017006].
 20. Nowakowski J, Lisiecka M, Sikorski J i wsp. Dalbawancyna w eradykacji Gram-dodatnich patogenów u ciężko oparzonych pacjentów – opis przypadków. Chirurgia plastyczna i oparzenia 2016;4(4):157–161 [doi: 10.15374/ChPiO2016020].
 21. Galicka-Brzezina A, Ranosz P, Cholewiński J i wsp. Leczenie dalbawancyną nawracającego zakażenia rany w miejscu zespolenia złamania wieloodłamowego rzepki prawej, wywołanego przez szczep gronkowca skórnego (MRSE), w przypadku braku skuteczności leczenia wankomycyną. Opis przypadku. Forum Zakażeń 2017;8(3):235–237 [doi: 10.15374/FZ2017034].
 22. Dunne MW, Puttagunta S, Sprenger CR i wsp. Extended-duration dosing and distribution of dalbavancin into bone and articular tissue. Antimicrob Agents Chemother 2015;59(4):1849–1855 [doi: 10.1128/AAC.04550-14].
 23. Almangour TA, Fletcher V, Alessa M i wsp. Multiple weekly dalbavancin dosing for the treatment of native vertebral osteomyelitis caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a case report. Am J Case Rep 2017;18:1315–1319.
 24. Guzek A, Suwalski G, Tomaszewski D i wsp. Dalbavancin treatment in a deep sternal wound MRSA infection after coronary artery bypass surgery: a case report. J Cardiothorac Surg 2018;13(1):3 [doi: 10.1186/s13019-017-0690-5].
 25. Binyamin D, Nitzan O, Azrad M i wsp. In vitro activity of tedizolid, dalbavancin and ceftobiprole against Clostridium diffiicle. Front Microbiol 2018;9:1256 [doi: 10.3389/fmicb.2018.01256].
 26. Bouza E, Valerio M, Soriano A i wsp. Dalbavancin in the treatment of different gram-positive infections: a real-life experience. Int J Antimicrob Agents 2018;51(4):571–577 [doi: 10.1016/j.ijantimicag.2017.11.008].
 27. Agarwal R, Bartsch SM, Kelly BJ i wsp. Newer glycopeptide antibiotics for treatment of complicated skin and soft tissue infections: systematic review, network meta-analysis and cost analysis. Clin Microbiol Infect 2018;24(4):361–368 [doi: 10.1016/j.cmi.2017.08.028].

Nie zgłoszono.