Profilaktyka ekspozycji zawodowej pracowników centralnej sterylizatorni

Prophylaxis of occupational exposure among employees of the Central Sterilization Department

Justyna Ewa Piwowarczyk

Medilab Sp. z o.o.

Justyna Ewa Piwowarczyk
Konsultant naukowy
Medilab Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
Tel.: 85 747 93 00, Fax: 85 747 93 12

Wpłynęło: 12.08.2019
Zaakceptowano: 11.09.2019
Opublikowano on-line: 20.09.2019

Cytowanie / Citation

Cytowanie: Piwowarczyk JE. Profilaktyka ekspozycji zawodowej pracowników centralnej sterylizatorni.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(4):193–199.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/4/Z2019029

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Zapobieganie zakażeniom jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Na wzrost liczby ekspozycji zawodowych pracowników centralnej sterylizatorni (CS) wpływa wiele czynników. Najbardziej niebezpiecznym materiałem biologicznym, na który są oni narażeni, jest krew i jej pochodne. Przez wiele lat opracowywano i dostosowywano procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka narażenia zawodowego. Podstawową metodą zapobiegania zakażeniom pracowników medycznych jest przestrzeganie zasad postępowania z materiałem potencjalnie zakaźnym. Pracownicy CS powinni znać środki zapobiegawcze i stosować zasady zapobiegania narażeniu zawodowemu. Wdrożenie tych metod oraz stała edukacja mogą zmniejszyć częstotliwość narażenia zawodowego o 90%.

Słowa kluczowe: centralna sterylizatornia, ekspozycja zawodowa, wirusy krwiopochodne, profilaktyka zakażeń

Abstract:
Infection prevention is one of the greatest challenges of modern medicine. The increase in the number of occupational exposures among employees of Central Sterilisation Departments (CSD) due to the performed professional activities is influenced by many factors. The most dangerous biological material to which they are exposed is blood and its derivatives, therefore for many years, proper procedures have been created and adjusted to reduce the risk of professional exposure. The basic method of preventing infections among medical employees is to observe the rules of dealing with a potentially infectious material. CSD employees should know these preventive measures and apply the principles of occupational exposure prevention. The implementation of these methods and constant education can reduce the frequency of occupational exposures in 90%.

Key words: central sterilization department, occupational exposure, blood-borne viruses, prophylaxis of infections

 1. Przygoda K. Zakażenia HCV, HIV – dyskwalifikacja zawodowa? Zakażenia 2009;2:78–79.
 2. Dyrektywa Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU. Dz. Urz. UE z 2010 r. L 134/66.
 3. Beltrami EM, Alvarado-Ramy F, Critchley SE. Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001;50(RR-11):1–52.
 4. Gańczak M, Topczewska K. Ryzyko ekspozycji zawodowej na patogeny krwiopochodne u ratowników medycznych. Medycyna pracy 2018;69(6):685–694.
 5. Rymer W, Beniowski M, Mularska E. Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na zakażenie HIV, HBV, HCV. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Warszawa, 2011, pp. 397–405.
 6. Informacja na temat stosowania art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. nr 234, poz. 1570
 7. Damacewicz M, Szymankiewicz M, Kowalewski J. Postępowanie w przypadku pracowników szpitala na HBV, HCV i HIV. Przegląd Epidemiologiczny 2005;59:671–677.
 8. Gerberding JL. Current epidemiologic evidence and case reports of occupationally acquired HIV and other bloodborne diseases. Infection Control and Hospital Epidemiology 1990;11(Suppl 10):558–560.
 9. Smoliński P, Serafińska S, Gładysz A. Ocena niedoszacowania częstości ekspozycji na materiał biologiczny wśród pracowników polskiej służby zdrowia – analiza prospektywna. Medycyna pracy 2006;57(6):507–516.
 10. Liebowitz S, Greenwald L, Cohen I. Serum hepatitis in a blood bank worker. JAMA 1949;140:1331–1333.
 11. Centers for Disease Control and Prevention. Workbook for Designing, Implementing, and Evaluating a Sharps Injury Prevention Program, 2008.
 12. Rogowska-Szadkowska D. Profilaktyka poekspozycyjna po zawodowej ekspozycji na HIV pracownika ochrony zdrowia. Krajowe Centrum ds. AIDS, 2011. www.aids.gov.pl (udostępnione 25.02.2013 r.).
 13. Parszuto J, Jaremin B, Bardoń A. Zawodowe zakażenia wirusami HBV i HCV wśród pracowników ochrony zdrowia. Medycyna pracy 2012;63(4):441–452.
 14. Szeszenia-Dąbrowska N, Wilczyńska U, Sobała W. Choroby zawodowe w Polsce w 2012 roku. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera – Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź, 2013.
 15. Braczkowska B, Kowalska M, Beniowski M. Zawodowa ekspozycja pracowników służb medycznych na wirus HIV w województwie śląskim. Medycyna pracy 2010;61(3):315–322.
 16. Ratajczyk P. Główne postanowienia Dyrektywy Rady Europy 2010/31/UE z dnia 10 maja 2010 roku. Ogólnopolski Kongres Ekspozycji Zawodowej, Artykuły Rady Ekspertów Kongresu, Warszawa, 2012, p. 14.
 17. Needlesticks injuries. World Health Organization, Genewa, 2018.
 18. Bilski B. Viral hepatitis as an occupational disease in Poland. Hepatitis Monthly 2011;11(7):539–543.
 19. Halota W, Flisak R, Boroń-Kaczmarska A. Standardy leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV – 2011. Przegląd Epidemiologiczny 2012;66:83–88.
 20. Hryniewicz HJ. Profilaktyka poekspozycyjna zakażeń HBV, HCV i HIV u personelu medycznego. Medycyna po dyplomie 2006;15(2):35–38.
 21. Kenneth M. HIV infection and AIDS: The ethics of medical confidentiality. Journal of Medical Ethics 1992;18:173–179. doi:  1136/jme.18.4.173
 22. Rondinelli D, Herculano I, Cecília-Pereira S. Natural rubber latex used as drug delivery system in guided bone regeneration (GBR). Res 2009;12(2):253–256. doi:  10.1590/S1516-1439200900020002
 23. Norma amerykańska. Standardowa metoda testująca odporność materiałów używanych w odzieży ochronnej na przenikanie patogenów przenoszonych przez krew, przy użyciu bakteriofagów Phi-X 174 jako systemu testującego ASTM F 1671.
 24. Norma europejska. EN 374–3 część 1, 2, 3: Rękawice ochronne zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.
 25. Norma europejska. EN-455 część 1: Wymagania oraz testowanie na nieobecność dziur test AQL.
 26. Mrukowicz J. Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV. Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention. Medycyna Praktyczna 2002;11(141):147–163.
 27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp. Dz. U. z 1007 r., Nr 169, poz. 1650, § 2, pkt 7.
 28. Fleischer M, Bober-Gheek B. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. Urban & Partner, Wrocław, 2006.
 29. Zawiślak-Szatańska E. Świadczenia przysługujące w razie choroby zawodowej osobom niezdolnym do pracy w wyniku stwierdzonej choroby zawodowej. www.infor.pl
 30. Zawada B. Postępowanie po ekspozycji na HIV. W: Grajcarek A. Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce pielęgniarskiej. Poradnik dla pielęgniarek i położnych. Kraków, 2010, pp. 67–76.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.