Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Syzyfowa praca pielęgniarki epidemiologicznej

Prevention of nosocomial infections. Sisyphean work of an epidemiological nurse

Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Wpłynęło: 29.01.2019
Zaakceptowano: 27.02.2019
Opublikowano on-line: 12.03.2019

Cytowanie / Citation

Sołtys-Bolibrzuch K. Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Syzyfowa praca pielęgniarki epidemiologicznej.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):33–39
doi: 10.31350/zakazenia/2019/1/Z2019002

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Zakażenia szpitalne stanowią ryzyko związane z wykonywaniem procedur medycznych. W Polsce częstotliwość roszczeń finansowych (z powodu zakażeń związanych z opieką zdrowotną) kierowanych do placówek medycznych zdecydowanie się zwiększa z każdym rokiem. Problemem profilaktyki zakażeń zajmują się obecnie towarzystwa naukowe i stowarzyszenia, dążą one do ustalenia standardów opartych na aktualnej wiedzy medycznej. Celem jest znalezienie uniwersalnego rozwiązania, które spowoduje znaczne obniżenie częstotliwości zakażeń. W postępowaniu zapobiegającym powstawaniu zakażeń szpitalnych oraz ich zwalczaniu zespoły kontroli zakażeń szpitalnych stosują różnego rodzaju procedury, standardy, instrukcje oparte na doświadczeniu, dostępnej literaturze medycznej, wiedzy uzyskanej podczas szkoleń i konferencji oraz na obowiązującym w Polsce prawie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego niezbędne jest ustalenie i przestrzeganie jednolitych procedur z zakresu zapobiegania zakażeniom. Wdrażając nowe rekomendacje, należy się zastanowić, czy są one zgodne z obowiązującymi w Polsce zasadami profilaktyki zakażeń. Odstępstwa w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji mogą skutkować niekontrolowanym szerzeniem się zakażeń, w tym wywołanych przez szczepy wielolekooporne, a to już prosta droga do powstania ognisk epidemicznych, które nie zawsze potrafimy w krótkim czasie wygasić.

Słowa kluczowe: zakażenie szpitalne, dekontaminacja, dezynfekcja, bezpieczeństwo epidemiologiczne

Abstract:
Hospital accuired infections (HAI) are connected with all medical procedures. In Poland, the frequency of financial claims (related to HAI) definitely increases each year. The problem of prophylaxis of HAI is currently developed by scientific societies and associations. They want to develop standards in the prevention of infections based on current medical knowledge. The goal is to find a universal solution that will significantly reduce the incidence of HAI. In the hospital accuired infection prevention have been created various types of procedures, standards, instructions. They were based on experience, existing literature, ongoing knowledge on training, conferences and applicable law in Poland. In order to ensure epidemiological safety it is necessary to establish and follow uniform procedures. However implementing new recommendations, should consider by following all the rules of infection prevention in Poland. Deviations in disinfection and decontamination may result in uncontrolled spread of infections, including those caused by multi-drug resistant strains. This is a simple way to difficult to control epidemics, which we can not limit in a short time.

Key words: hospital infection, decontamination, disinfection, epidemiological safety

 1. Thorwald J. Stulecia chirurgów. Wydawnictwo ZNAK, Kraków, 2008.
 2. WHO Working Group. Quality ace in heathcare 1989:79–95.
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. 2018 r., poz. 151 z późn. zm.
 4. Bulanda M. Zakażenia szpitalne w Polsce – stan wiedzy na kwiecień 2011. Raport programu „Stop Zakażeniom Szpitalnym. Program Promocji Higieny Szpitalnej”. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2011;11:69–74
 5. Różańska A, Wójkowska-Mach J, Jaje E, Bulanda M, Heczko PB. Koszty zakażeń miejsca operowanego.
 6. Plowman R. The socio-economic burden of hospital acquired infections. PHLS. Londyn, 1999.
 7. System kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną w Polsce. Stowarzyszenie epidemiologii szpitalnej, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń szpitalnych, 2016.
 8. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta „Higiena rąk to bezpieczna opieka” World Health Organization 2009.
 9. Piwowarczyk J. Badanie wpływu różnych czynników na skuteczność jakościową i mikrobiologiczną higienicznej dezynfekcji rąk wśród personelu medycznego. Rozprawa doktorska, 2014.
 10. Owens DC, Stoessel K. Surgical site infections: epidemiology, microbiology and prevention. J Hosp Infect 2008;70(S2):3–10.
 11. Różycki A. Czystość, bezpieczeństwo i ekonomia sal operacyjnych w standardach europejskich, OPM; Infrastruktura techniczna szpitala 2013;1:1–16.
 12. Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
 13. http://www.polskieradionyc.com (14.01.2019 r.).
 14. Leśniak W, Bała MM, Jaeschke R, Brożek JL. Od danych naukowych do praktycznych zaleceń – tworzenie wytycznych według metodologii GRADE. pamw.pl/sites/default/files/Cochrane_3_ONLINE.pdf

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.