Przestrzeganie zaleceń w chorobach przewlekłych na przykładzie leczenia mesalazyną w nieswoistych zapalnych chorobach jelit

Compliance with recommendations in chronic diseases on the example of mesalazine treatment in non-specific inflammatory bowel diseases

Grażyna Rydzewska

Klinika Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Grażyna Rydzewska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Tel.: 22 508 12 40, Fax: 22 508 10 44

Wpłynęło: 24.01.2019
Zaakceptowano: 22.02.2019
Opublikowano on-line: 13.03.2019

Cytowanie / Citation

Rydzewska G. Przestrzeganie zaleceń w chorobach przewlekłych na przykładzie leczenia mesalazyną w nieswoistych zapalnych chorobach jelit.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):1–5
doi: 10.31350/zakazenia/2019/1/Z2019006

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w chorobach przewlekłych, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ma ogromne znaczenie, szczególnie w okresie remisji choroby. Zgodnie z raportem WHO zalecenia te są przestrzegane w tej grupie pacjentów zaledwie w około 50%. W pracy omówiono i zdefiniowano podstawowe pojęcia i strategie dotyczące przestrzegania zaleceń w chorobach przewlekłych. Ponadto skupiono się na roli przewlekłego stosowania mesalazyny w terapii podtrzymującej wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i potrzebie opracowania strategii terapeutycznych oraz prowadzenia edukacji w tej grupie chorych.

Słowa kluczowe: przestrzeganie zaleceń lekarskich, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, mesalazyna

Abstract:
Compliance with therapeutic recommendations in chronic diseases, such as ulcerative coli tis, is of great importance, especially during remission. According to the WHO report, in this group of patients, recommendations are followed in only around 50%. The work discusses and defines the basic concepts and strategies for compliance with recommendations in chronic diseases. In addition, the focus is on the role of the long-term use of mesalazine in the maintenance therapy of ulcerative coli tis and the need to develop therapeutic strategies and educate this group of patients.

Key words: compliance with medical recommendations, ulcerative coli tis, mesalazine

 1. Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Probl Hig Epidemiol 2008;89(4):467–470.
 2. Gryglewicz J, Drapała A, Sielicki P. Gastroenterologia. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Uczelnia Łazarskiego, 2016.
 3. WHOQOL Group. What Quality of Life? World Health Forum 1996;17(4):354–356.
 4. Andrzejewska J, Talarska D. Jakość życia w nieswoistych zapaleniach jelit. Analiza i walidacja nowego narzędzia badawczego. Przegląd Gastroenterologiczny 2009;4(2):88–89.
 5. Dignass AU, Bokemeyer B, Adamek H i wsp. Mesalamine once daily is more effective than twice daily in patients with quiescent ulcerative coli tis. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7(7):762–769. doi:  10.1016/j.cgh.2009.04.004
 6. van der Woude CJ, Ardizzone S, Bengtson MB i wsp. The Second European Evidenced-Based Consensus on Reproduction and Pregnancy in Inflammatory Bowel Disease. Journal of Crohn’s and Coli tis 2015;9(2):107–124. doi:  10.1016/j.crohns.2009.12.002
 7. Kane SV, Accortt NA, Magowan S, Brixner D. Predictors of persistence with 5-aminosalicylic acid therapy for ulcerative coli tis. Aliment Pharmacol Ther 2009;29(8):855–862. doi:  10.1111/j.1365-2036.2009.03941.x
 8. Meier J, Sturm A. Current treatment of ulcerative coli tis. World Gastroenterol 2011;17(27):3204–3212. doi:  10.3748/wjg.v17.i27.3204
 9. Bokemeyer B, Hommes D, Gill I, Dignass A. Mesalazine in left-sided ulcerative coli tis: efficacy analyses from the PODIUM trial on maintenance of remission and mucosal healing. J Crohns Coli tis 2012;6(4):476–482. doi:  10.1016/j.crohns.2011.10.006
 10. Froslie KF, Jahnsen J, Moum BA, Vatn MH, IBSEN group. Mucosal healing in inflammatory bowel disease: results from a Norwegian population-based cohort. Gastroenterology 2007;133(2):412–422. doi:  10.1053/j.gastro.2007.05.051
 11. Travis SP, Higgins PD, Orchard T i wsp. Review article: defining remission in ulcerative coli tis. Aliment Pharmacol Ther 2011;34(2):113–124. doi:  10.1111/j.1365-2036.2011.04701.x
 12. Eder P, Łodyga M, Łykowska-Szuber L i wsp. Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Prz Gastroenterol 2013;8(1):1–20. doi:  10.5114/pg.2013.34176
 13. Sabaté E: Adherence to long-term therapies – Evidence for action. World Health Organisation, 2003.
 14. Qiu X, Ma J, Wang K, Zhang H. Chemopreventive effects of 5-aminosalicylic acid on inflammatory bowel disease-associated colorectal cancer and dysplasia: a systematic review with meta-analysis. Oncotarget 2017;8(1):1031–1045. doi:  10.18632/oncotarget.13715
 15. Zagórowicz E, Albrecht P, Bartnik W i wsp. Rekomendacje Sekcji Jelitowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące aminosalicylanów we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz dotyczące chemoprewencji raka jelita grubego w tej chorobie. Gastroenterologia Kliniczna 2010;2(2):41–48.
 16. Vaucher C, Maillard MH, Froehlich F i wsp. Patients and gastroenterologists’ perceptions of treatments for inflammatory bowel diseases: do their perspectives match? Scand J Gastroenterol 2016;51(9):1056–1061. doi:  10.3109/00365521.2016.1147065
 17. Keil R, Wasserbauer M, Zadorova Z i wsp. Adherence, risk factors of non-adherence and patient’s preferred treatment strategy of mesalazine in ulcerative coli tis: multicentric observational study. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2018;53(4):459–465. doi:  10.1080/00365521.2018.1451915

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.