Przygotowanie sali operacyjnej do zabiegów operacyjnych – propozycja ogólnego standardu sprzątania sali operacyjnej

Preparation of the operating room for surgical procedures – proposal of the general standard of cleaning the operating room

Joanna Borzęcka

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

Joanna Borzęcka
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Instrumentariuszek
ul. Wyzwolenia 77 B, 20-368 Lublin

Wpłynęło: 06.08.2018
Zaakceptowano: 05.09.2018
Opublikowano on-line: 19.09.2018

Cytowanie

Borzęcka J. Przygotowanie sali operacyjnej do zabiegów operacyjnych – propozycja ogólnego standardu sprzątania sali operacyjnej. Zakażenia XXI wieku 2018;1(4):203–207
doi: 10.31350/zakazenia/2018/4/Z2018030

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Sala operacyjna jest miejscem, gdzie są przeprowadzane procedury medyczne wymagające zachowania zasad postępowania aseptycznego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego kluczową sprawą jest właściwe przygotowanie sali operacyjnej do zabiegów. Celem niniejszej pracy jest opisanie procesu przygotowywania sali operacyjnej do zabiegu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprzątania, oraz opracowanie propozycji ogólnego standardu sprzątania sali operacyjnej. Na tej podstawie mogą zostać opracowane lokalne dokumenty, uwzględniające istniejące warunki.

Słowa kluczowe: standardy, blok operacyjny, dezynfekcja

Abstract:
The operating room is a place where medical procedures requiring aseptic techniques are performed. In order to ensure epidemiological safety, it is crucial to properly prepare the operating room for the procedures. The aim of this article is to describe the process of preparing the operating room for the treatment with particular emphasis on the cleaning process and to develop a proposal for the general standard of cleaning the operating room.

Key words: standards, operating room, disinfection

  1. Jacobs-Schäfer i wsp. Praca na sali operacyjnej – wskazówki i rady. [W:] Luce-Wunderle G, debrand-Passard (red.). Pielęgniarstwo operacyjne, pp 50–52. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010.
  2. Morton S i wsp. Position statements and guidelines for perioperative nursing practice, part 1, pp. 105–106 EORNA, Bruksela 2015.
  3. http://www.biomerieux.pl/sites/subsidiary_pl/files/ksiazeczka_kontrola_srodowiska_polska_stronami.pdf (4.08.2018 r. godz. 21:00).
  4. www.dezynfekcja24.com (4.08.2018 r., godz. 20:30).
  5. Ciuruś M. Pielęgniarstwo operacyjne, pp 319–325. Makmed, Lublin 2007.
  6. Ciuruś M. Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia sp. z o.o., Warszawa 2013, pp. 245–247.

Nie zgłoszono.