Punkty krytyczne procesu dekontaminacji – ryzyko przeniesienia zakażeń krwiopochodnych

Critical points of decontamination process – the risk of transmission of blood-borne infections

Dorota Kudzia-Karwowska

Centralna Sterylizatornia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dorota Kudzia-Karwowska
Centralna Sterylizatornia
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
Tel. 32 259 14 91

Cytowanie / Citation

Kudzia-Karwowska D. Punkty krytyczne procesu dekontaminacji – ryzyko przeniesienia zakażeń krwiopochodnych.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(2):55–59.
doi 10.31350/zakazenia/2019/2/Z2019017

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Dekontaminacja to proces prowadzący do usunięcia i zniszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Aby zrozumieć wagę działań podejmowanych w sterylizatorni, należy mieć świadomość, jakie kwalifikacje zawodowe powinni mieć pracownicy zatrudnieni w tej jednostce. Funkcjonowanie w szpitalu o profilu zabiegowym centralnej sterylizatorni gwarantuje „odzyskiwanie” bezpiecznych dla pacjenta operowanego sterylnych wyrobów medycznych szybko, bez zbędnej zwłoki. Proces resterylizacji i jego skuteczność zależą od wielu zmiennych, a ich poznanie oraz analiza umożliwiają określenie punktów krytycznych procesu i podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, zakażenie, wyroby medyczne, resterylizacja, technik sterylizacji medycznej, komunikacja, instrumentarium medyczne

Abstract:
Decontamination is a process leading to the removal and destruction of pathogenic microorganisms. In order to understand the importance of actions taken in the sterilization room, one should be aware of what professional qualifications should be fulfilled by employees employed in such a unit. In addition, having a Central Sterilization Room in the structures of a hospital with a surgical profile guarantees the „recovery” of patient-safe, sterile medical devices that are safe, without unnecessary delay. The process of resterilization and its effectiveness depend on many variables. Their recognition and analysis allow to determine the critical points of the process and take action to minimize the risks.

Key words: decontamination, infection, medical devices, resterilization, medical sterilization technician, communication, medical instruments

 1. PN-EN ISO 17665–1:2008. Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Ciepło wilgotne. Część 1. Wymagania dotyczące opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych.
 2. PN-EN ISO 14937:2011. Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych.
 3. Ziemczonek J. Walidacja procesu sterylizacji w warunkach szpitalnych. Zakażenia 2006;4:12–20.
 4. Röhm-Rodowald E, Jakimiak B. Walidacja procesów sterylizacji. Prz Epidemiol 1999;53(1–2):197–204.
 5. PN-EN 285:2016–03. Sterylizacja. Sterylizatory parowe. Duże sterylizatory.
 6. PN-EN 13060:2015–02. Małe sterylizatory parowe.
 7. PN-EN ISO 11135:2014–08. Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Tlenek etylenu. Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych.
 8. PN-EN ISO; 17664 Sterylizacja wyrobów medycznych.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych. Dz. U. z 2016 r., poz. 211.
 10. Hus J. Sterylizacja zasobów medycznych. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Warszawa, 2009.
 11. Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji dotyczące sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej oraz SHL Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 2017.
 12. Ustawa o wyrobach medycznych. Dz. U. 2019.0.175 stan aktualny na dzień 25.04.2019 r.
 13. Swenson D, Wilder JA, Hancock CO. Steam sterilization validation for implementation of parametric release at a healthcare facility. Biomed Instrum Technol 2010;44(2):166–174.
 14. van Doornmalen JP, Dankert J. A validation survey of 197 hospital steam sterilizers in The Netherlands in 2001 and 2002. J Hosp Infect 2005;59(2):126–130.
 15. Pflug IJ, Evans KD. Carrying out biological qualification, the control operation of moist-heat (steam sterilization) processes for producing sterile pharmaceuticals and medical devices. PDA J Pharm Sci Technol 2000;54(2):117–135.

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.