Rola znakowania i ewidencji narzędzi chirurgicznych w centralnej sterylizatorni

The role of marking and recording of surgical instruments in a central sterilizer

Dorota Kudzia-Karwowska

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dorota Kudzia-Karwowska
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
Tel.: 32 259 14 91

Wpłynęło: 08.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 22.11.2018

Cytowanie

Cytowanie: Kudzia Karwowska D. Rola znakowania i ewidencji narzędzi chirurgicznych w centralnej sterylizatorni.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(5):259–261.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/5/Z2018038

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Centralna sterylizatornia to jednostka, która bezwzględnie powinna znajdować się w strukturze placówki świadczącej zabiegowe procedury medyczne. Wykonywanie procedur dekontaminacji wyrobów medycznych, w tym instrumentarium chirurgicznego, wymaga od osób, które zajmują się skażonym sprzętem, odpowiedniej wiedzy zawodowej, doświadczenia w tym zakresie, jak również dostępu do najnowszych technologii dekontaminacji. Każdy wyrób medyczny, który podlega reprocesowaniu, powinien mieć udokumentowaną indywidualną drogę reprocesowania od momentu zastosowania u pacjenta poprzez przekazanie do centralnej sterylizatorni, wykonanie określonego procesu mycia–dezynfekcji, zastosowania bariery sterylnej, wyboru metody sterylizacji, po ponowne użycie u pacjenta.

Słowa kluczowe: wyrób medyczny, instrumentarium chirurgiczne, kwalifikacje zawodowe, znakowanie narzędzi, gospodarka narzędziowa

Abstract:
A central sterilizer is a unit that absolutely should be in the structure of the institution providing surgical medical procedures. Performing procedures of decontamination of medical devices including surgical instruments requires from people who deal with contaminated equipment appropriate professional knowledge, experience in this field as well as access to the latest decontamination technologies. Every medical device that is subject to reprocessing should have a documented individual way of reprocessing from the moment of applying the patient to the central sterilizer, performing a specific washing-disinfection process, using a sterile barrier, choosing the method of sterilization and re-use in the patient

Key words: medical device, surgical instruments, professional qualifications, tool marking, tool economy

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).
  2. http://sterylizacja.org.pl/index.php/szkolenia/materialy-szkoleniowe/publikacje/616-wytyczne-who
  3. http://sterylizacja.org.pl/pliki/publikacje/WYTYCZNE_CDC_1.pdf
  4. http://medicalonline.pl/files/3/5/0/pdf_abe973d8-f2cf-48e5-b3a5-a9483c206c81.pdf
  5. https://www.technifor.pl/rynki-i-materialy/rynki/przemysl-lekki-znakowanie-czesci-i-komponentow-przemyslowych/narzedzia
  6. https://docplayer.pl/5368554-Centralna-sterylizatornia-w-nowoczesnym-systemie-informatycznym.html
  7. http://sterylizacja.org.pl/pliki/Centralna_sterylizatornia_w_nowoczesnym_systemie_informatycznym

Nie zgłoszono.